Paragraaf 5 - Bedrijfsvoering

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Sinds 2014 wordt de bedrijfsvoering uitgevoerd door de Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie. De details zijn opgenomen in de begroting 2021 van de GR BAR-organisatie.

In 2019 heeft de doorontwikkeling BAR2020 plaatsgevonden. Op dat moment is een nieuwe visie voor de organisatie vastgesteld:
Als BAR-organisatie zijn we een nabije overheid die met een warm hart betrokken is bij de gemeenschappen van de drie gemeenten en alle inwoners en partijen die daarin een plek hebben. We ondersteunen de drie besturen en werken met een goede dienstverlening aan de woon- en leefomgeving en complexe maatschappelijke vraagstukken die daar bij horen.

De centrale opgave van de GR BAR-organisatie is een optimaal functionerende ambtelijke organisatie die ervoor zorgt dat de drie gemeenten autonoom kunnen blijven opereren, ook met de huidige complexe opgaven zoals die van de drie decentralisaties.
Daarbij zijn de drie hoofddoelstellingen:
1. Een excellente dienstverlening,
2. Acceptabele kosten,
3. Een kwalitatief deskundige en robuuste organisatie.

Ontwikkelagenda

Terug naar navigatie - Ontwikkelagenda

In het advies over de doorontwikkeling van de BAR-organisatie 2020 is een viertal hoofddoelen van de organisatieontwikkeling genoemd:
- meer aandacht voor medewerkers;
- beter inspelen op maatschappelijke opgaven;
- meer aandacht voor de besturen en
- betere sturing.
Aan de hand van de onderzoeken en adviezen (Medewerkersonderzoek, evaluatie door Berenschot en het advies BAR-organisatie 2020) zijn dit de vier veranderpunten waar de komende jaren intern extra aandacht aan wordt besteed. Alle adviezen en aanbevelingen zijn vertaald naar een ontwikkelagenda voor de komende periode. De implementatie van BAR2020 zal doorlopen in 2021. Na die twee jaar wordt de balans opnieuw opgemaakt.

De vier ontwikkeldoelen wordt uitgewerkt met effecten en (meetbare) indicatoren. Een aantal indicatoren moet nog ontwikkeld worden. Dit gebeurt in 2020. Vervolgens wordt in het eerste kwartaal van 2021 en 2022 gerapporteerd aan het DB en AB over de realisatie van de strategische indicatoren. In 2020 en 2021 wordt ieder kwartaal gerapporteerd aan het DB over de voortgang van de acties uit het uitvoeringsplan en de ontwikkelagenda. In 2022 wordt een evaluatie over het totale traject opgesteld.

Grote thema's

Terug naar navigatie - Grote thema's

De uitvoering van de grote thema’s Omgevingswet (invoering per 1-1-2022), Wijkuitvoeringsplannen energietransitie en de uitvoering van de Wet elektronische publicaties en Wet open overheid (per 1-1-2021) zal worden verzicht door de BAR-organisatie.

Personeel

Terug naar navigatie - Personeel

CAO gemeenten
De op dit moment van kracht zijnde CAO gemeenten 2019-2020 heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020. In 2021 zal een nieuwe CAO worden gesloten voor de gemeenten.

Werving moeilijk vervulbare functies
De arbeidsmarkt heeft te kampen met schaarste. Op bepaalde functies zal het voor gemeenten steeds moeilijker worden om geschikt personeel te werven. Dit heeft te maken met een beperkte beschikbaarheid van werkzoekenden in het hoger opgeleide segment maar ook met de concurrentiepositie van de lokale overheid ten opzichte van de markt als het gaat om beloning en voorwaarden. Dit houdt in dat het risico dat we kennis tijdelijk van buitenaf moeten aanwenden stevig blijft en mogelijk verder toeneemt, maar ook dat het vasthouden van eigen personeel in dit segment uitdagender wordt.

Rechtmatigheidsverantwoording

Terug naar navigatie - Rechtmatigheidsverantwoording

Er komt een wetsvoorstel waarin wordt voorgesteld met ingang van het verslagjaar 2021 de rechtmatigheidsverantwoording door het college van burgemeester en wethouders te introduceren. Op dit moment geeft de accountant in zijn controleverklaring over de jaarrekening een oordeel over de getrouwheid en de rechtmatigheid.
Middels de nieuwe rechtmatigheidsverantwoording leggen het college van burgemeester en wethouders bij een gemeente in de jaarrekening zelf verantwoording af over de rechtmatigheid. Het doel is het gesprek tussen college en raad te bevorderen. Hierbij zal de controlerend accountant beoordelen of de informatie zoals die is opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording juist en volledig is. Een expliciete rechtmatigheidsverantwoording onderstreept de politieke aanspreekbaarheid van het bestuur en heeft naar verwachting een kwaliteitsverhogend effect op de bedrijfsvoering bij gemeenten.

Uurtarieven personeel

Terug naar navigatie - Uurtarieven personeel

Aan de hand van gegevens uit de BAR-begroting 2021 en huisvestingskosten uit de drie gemeentebegrotingen 2020 worden een tweetal uurtarieven berekend. Het eerste tarief is een basis-uurtarief dat gebruikt wordt voor het in rekening brengen van kosten bij derden en schadegevallen. Het tweede tarief is een uurtarief voor toerekening aan grondexploitatieplannen (grexen), investeringen en bij afrekeningen van (subsidie)projecten. Het wordt gehanteerd bij toerekeningen op basis van tijdschrijven. Hieronder wordt de berekening van de tarieven weergegeven.

Uurtarieven personeel 2021
I. Basis-uurtarief
A. Aantal fte - personeelsformatie BAR begroting 2021 776,78
B. Productieve uren per fte 1.450
C. Aantal productieve uren per jaar (A. x B.) 1.126.331
D. Netto lasten volgens BAR begroting 2021 € 74.250.600
E. Basis uurtarief personeel excl huisvesting (D. / C.) € 65,92
F. Tarief huisvesting per uur - basis gemeentebegrotingen 2020 € 0,86
G. Basis-uurtarief personeel (afgerond op hele euro's) E. + F. € 67,00
II. Uurtarief grexen, investeringen, (subsidie)projecten en tijdschrijven
A. Productieve uren per jaar o.b.v. tijdschrijven (12 fte) 17.500
B. Lasten volgens toe te rekenen taakvelden incl. toerekening overhead € 1.566.044
C. Uurtarief (B. / A.) € 89,49
D. Tarief huisvesting per uur - basis gemeentebegrotingen 2020 € 0,86
E. Uurtarief grexen, investeringen, (subsidie)projecten (afgerond op hele euro's) C. + D. € 90,00