Programma 5 - Educatie

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Het programma Educatie richt zich op het bevorderen van de ontwikkeling van alle kinderen, het bevorderen van de toeleiding naar specifieke activiteiten, de doorgaande leerlijn en doorgaande zorglijn. Daarnaast is een goede ouderbetrokkenheid een belangrijke succesfactor om kinderen optimaal te kunnen laten ontwikkelen. Het maatschappelijk middenveld is een sterke partner bij het behalen van de doelstellingen. Samenwerking zien wij als een belangrijke voorwaarde om succesvol te kunnen zijn.

5.1 Educatie

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Exploitatie Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
5 Educatie 2.481.800 2.500.900 2.514.200 2.525.400
Baten
5 Educatie -165.100 -169.900 -175.000 -180.400
Saldo baten en lasten 2.316.700 2.331.000 2.339.200 2.345.000
Onttrekkingen
5 Educatie -16.700 -16.700 -16.700 -16.700

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Naam Indicator Periode Albrands-waard Klasse *) Eenheid Bron
1. Absoluut verzuim 2018 3,9 1,4 Aantal per 1.000 leerlingen DUO/Ingrado
2. Relatief verzuim 2018 26 20 Aantal per 1.000 leerlingen DUO/Ingrado
3. Voortijdig schoolverlaters 2018 1,6 1,7 % DUO/Ingrado
Waar staat je gemeente d.d. 29 juli 2020
*) matig stedelijk

1. Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding '2018' staat voor schooljaar '2017/2018'.
2. Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend.
De periodeaanduiding '2018' staat voor schooljaar '2017/2018'.
3. Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
De periodeaanduiding "2018" staat voor schooljaar "2017/2018"