Bijlage 5 - Taakvelden

nr omschrijving begroting 2021 Programma
lasten baten saldo
0.1 Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur 2.055.000 -234.300 1.820.700 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur
0.2 Burgerzaken 745.700 -339.400 406.300 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur
0.2 Burgerzaken 8.400 0 8.400 Buitenruimte
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 536.600 -42.200 494.400 Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie
0.4 Overhead 7.203.200 -13.800 7.189.400 Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten
0.5 Treasury 41.700 -269.600 -227.900 Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten
0.61 OZB woningen 10.800 -4.296.900 -4.286.100 Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten
0.62 OZB niet-woningen 0 -2.639.000 -2.639.000 Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten
0.63 Parkeerbelasting 7.600 0 7.600 Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten
0.64 Belasting overig 277.800 0 277.800 Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen GF 0 -29.468.000 -29.468.000 Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten
0.8 Overige baten en lasten 709.500 -177.000 532.500 Financien
0.8 Overige baten en lasten -14.000 -14.000 Buitenruimte
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur
0.8 Overige baten en lasten 76.500 0 76.500 Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) 30.000 0 30.000 Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten
0.10 Mutaties reserves 88.100 -93.500 -5.400 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur
0.10 Mutaties reserves 200.200 -187.200 13.000 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie
0.10 Mutaties reserves 21.500 -75.200 -53.700 Buitenruimte
0.10 Mutaties reserves 425.600 -316.300 109.300 Financiën
0.10 Mutaties reserves 0 -16.700 -16.700 Educatie
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 Sport
0.10 Mutaties reserves 44.000 -598.000 -554.000 Sociaal Domein
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 -485.100 -485.100
1. Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.360.400 -55.200 1.305.200 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur
1.2 Openbare orde en Veiligheid 668.000 -15.000 653.000 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur
1.2 Openbare orde en Veiligheid 17.700 0 17.700 Buitenruimte
1.2 Openbare orde en Veiligheid 0 -13.600 -13.600 Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
2.1 Verkeer, wegen en water 3.686.000 -96.800 3.589.200 Buitenruimte
2.2 Parkeren 41.400 0 41.400 Buitenruimte
2.3 Recreatieve havens 18.700 0 18.700 Buitenruimte
2.4 Economische Havens en waterwegen 512.700 0 512.700 Buitenruimte
2.5 Openbaar vervoer 13.800 0 13.800 Buitenruimte
3. Economische zaken
3.1 Economische ontwikkeling 85.100 -25.800 59.300 Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 64.400 0 64.400 Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg 34.200 0 34.200 Buitenruimte
3.4 Economische promotie 13.800 0 13.800 Buitenruimte
4. Onderwijs
4.1 Openbaar basisonderwijs 7.600 0 7.600 Educatie
4.2 Onderwijshuisvesting 765.400 0 765.400 Educatie
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.148.400 -149.600 998.800 Educatie
5. Sport, cultuur en recreatie
5.1 Sportbeleid en activering 60.100 0 60.100 Sport
5.2 Sportaccommodaties 1.520.400 -420.500 1.099.900 Sport
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 45.100 0 45.100 Buitenruimte
5.4 Musea 21.200 0 21.200 Buitenruimte
5.5 Cultureel erfgoed 37.000 0 37.000 Buitenruimte
5.6 Media 332.300 -15.500 316.800 Educatie
5.6 Media 16.300 -13.700 2.600 Buitenruimte
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.346.400 -9.900 2.336.500 Buitenruimte
6. Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 877.000 -4.900 872.100 Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 228.100 0 228.100 Educatie
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 90.300 -17.700 72.600 Buitenruimte
6.2 Wijkteams 2.444.300 -5.600 2.438.700 Sociaal domein
6.3 Inkomensregelingen 5.672.600 -4.445.000 1.227.600 Sociaal domein
6.4 Begeleide participatie 107.700 0 107.700 Sociaal domein
6.5 Arbeidsparticipatie 1.401.300 0 1.401.300 Sociaal domein
6.6 Maatwerk-voorzieningen (WMO) 835.000 0 835.000 Sociaal domein
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 2.964.200 -102.600 2.861.600 Sociaal domein
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 2.854.000 0 2.854.000 Sociaal domein
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 58.300 0 58.300 Sociaal domein
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 12.900 0 12.900 Buitenruimte
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.078.200 -60.000 1.018.200 Sociaal domein
7. Volksgezondheid en milieu
7.1 Volksgezondheid 1.332.900 -376.700 956.200 Sociaal domein
7.2 Riolering 2.539.500 -3.212.200 -672.700 Buitenruimte
7.3 Afval 3.795.300 -4.466.000 -670.700 Buitenruimte
7.4 Milieubeheer 112.700 0 112.700 Buitenruimte
7.4 Milieubeheer 500.400 0 500.400 Buitenruimte
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 422.900 -214.400 208.500 Buitenruimte
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
8.1 Ruimtelijke Ordening 169.800 -710.500 -540.700 Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie
8.1 Ruimtelijke Ordening 665.700 -100.800 564.900 Buitenruimte
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 6.103.700 -6.083.400 20.300 Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie
8.3 Wonen en bouwen 81.300 -415.000 -333.700 Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie
8.3 Wonen en bouwen 649.900 0 649.900 Buitenruimte
60.296.600 -60.296.600 0