2 - Balans

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In dit hoofdstuk presenteren wij de balanspositie van de gemeente. Per 1 januari 2004 gelden de in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) opgenomen regels voor de opstelling van de balans.

Activa

Terug naar navigatie - Activa
Balans per 31 december 2022 Ultimo Ultimo
2022 2021
Bedragen x € 1.000
Activa
Vaste activa
Inmateriële vaste activa 732 441
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio - -
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling 702 406
- Bijdrage aan activa in eigendom van derden 30 35
Materiële vaste activa 67.517 71.154
- Investeringen met een economisch nut
- overige Investeringen met een economisch nut zonder tariefheffing 43.962 47.299
- overige investeringen met een economisch nut met tariefheffing 11.911 12.395
- Investeringen met een maatschappelijk nut 11.643 11.459
Financiële vaste activa 3.213 3.315
- Kapitaalverstrekking aan:
- deelneming 1.556 1.556
- gemeenschappelijke regelingen 205 205
- overige verbonden partijen - -
- Leningen aan:
- openbare lichamen - -
- woningbouwcorperaties - -
- deelnemingen - -
- overige verbonden partijen 21 44
- Overig langlopende leningen u/g 1.431 1.511
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer - -
Totaal vaste activa 71.462 74.910
Vlottende activa
Voorraden 2.655 5.412
- Grond- en hulpstoffen - -
- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 2.655 5.412
- Gereed product en handelsgoederen - -
- Vooruitbetalingen - -
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 17.128 14.919
- Vorderingen op openbare lichamen 957 513
- Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen
- Overige verstrekte kasgeldleningen
- Schatkistbankieren 7.342 6.575
- Rekening-courantverhoudingen met het Rijk
- Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen 331 303
- Uitzettingen in vorm van Nederlands schuldpapier met rentetypische looptijd < één jaar
- Overige vorderingen 8.497 7.528
- Overige uitzettingen - -
Liquide middelen 261 267
- Kassaldi 8 16
- Banksaldi 253 251
Overlopende activa 3.814 3.290
- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen 2.597 235
die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
- overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van 1.217 3.055
volgende begrotingsjaren komen
Totaal vlottende activa 23.857 23.887
Totaal activa 95.319 98.798

Passiva

Terug naar navigatie - Passiva
Balans per 31 december 2022 Ultimo Ultimo
2022 2021
Bedragen x € 1.000
Passiva
Vaste passiva
Eigen vermogen 34.902 34.536
- Algemene reserve 11.108 13.496
- Bestemmingsreserves
- Grondexploitaties 1.585 2.241
- Voor egalisatie van tarieven 59 59
- Overige bestemmingsreserves 17.566 17.603
- Nog te bestemmen resultaat 4.584 1.137
Voorzieningen 9.095 9.308
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 1.665 2.425
- Onderhoudsegalisatievoorzieningen 369 349
- Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting 7.061 6.534
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 43.849 48.014
- Obligatieleningen - -
- Onderhandse leningen van:
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinatellingen - -
- binnenlandse banken en overige financiëlen instellingen 43.839 48.004
- binnenlandse bedrijven - -
- openbare lichamen - -
- overige binnenlandse sectoren - -
- buitenl. Instell., fondsen, banken, bedrijven en over.sectoren - -
- Waarborgsommen 9 9
- Verplichtingen uit hoofde van financiel-lease overeenkomsten - -
Totaal vaste passiva 87.846 91.858
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar 3.276 2.812
- Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen
- Overige kasgeldleningen - -
- Bank - en girosaldi - -
- Overige schulden 3.276 2.812
Overlopende passiva 4.197 4.128
- Voorschotten van derden verkregen middelen 1.368 1.439
- Nog te betalen bedragen 2.829 2.689
Totaal vlottende passiva 7.473 6.940
Totaal passiva 95.319 98.798
Gewaarborgde geldleningen 34.872 68.389
Garantstellingen 50 70