Programma 3 - Buitenruimte

Inleiding en missie Programma 3

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De gemeente streeft een kwalitatief hoge en duurzaam openbare ruimte na, waarbij aandacht is voor veiligheid en leefbaarheid die wij samen met onze inwoners realiseren.

Wijkregie zet zich in op het bevorderen van meer burgerparticipatie, gerichte communicatie en het verbreden van het netwerk. De werkwijze van Wijkregie kenmerkt zich met een bottom-up benadering, ofwel integraal werken en zoeken naar passende oplossingen en/of mogelijkheden. De speerpunten kenmerken zich door dichtbij de burger zijn en hen betrekken bij beleid en ontwikkelingen in de wijk.

Evenementen dragen bij aan een levendige gemeente, een positief imago van de verschillende dorpskernen. Meer evenementen die de plaatselijke economie en de sociale cohesie bevorderen.

Het realiseren van maatschappelijke doelstellingen is een belangrijke pijler in de gemeente Albrandswaard. De huisvesting om deze doelstellingen te kunnen bewerkstelligen, noemen we maatschappelijk vastgoed. De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen op dit gebied. Om deze ontwikkelingen goed te kunnen blijven managen is professionalisering en sturing hierop van groot belang.

Missie

Terug naar navigatie - Missie

Een kwalitatief hoge en duurzaam openbare ruimte, waarbij aandacht is voor veiligheid en leefbaarheid die wij samen met onze inwoners realiseren.

3.1 Buitenruimte

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

3.1.1 Duurzaamheid en milieu

Terug naar navigatie - 3.1.1 Duurzaamheid en milieu

Wat willen we bereiken?

Brede invulling geven aan duurzaamheid waarbij alle portefeuilles worden betrokken. De energietransitie is geprioriteerd onderdeel uit het beleid m.b.t. duurzaamheid.

3.1.2 Openbare ruimte

Terug naar navigatie - 3.1.2 Openbare ruimte

Wat willen we bereiken?

De gemeente streeft een kwalitatief hoge en duurzaam openbare ruimte na, waarbij aandacht is voor veiligheid en leefbaarheid die wij samen met onze inwoners realiseren.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3.1.3 Wijkregie

Terug naar navigatie - 3.1.3 Wijkregie

Wat willen we bereiken?

Bevorderen van de sociale samenhang door in te zetten op gerichte communicatie ter verbetering van burgerparticipatie, overheidsparticipatie en het integraal werken.

 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3.2 Kunst & Cultuur

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

3.2.1 Kunst, Cultuur & Evenementen

Terug naar navigatie - 3.2.1 Kunst, Cultuur & Evenementen

Kunst en cultuur verrijkt zich door de inbreng van verenigingen, organisatie en/of vrijwilligers en daarom willen we samenwerken aan het behoud en het versterken van kunst en cultuur in Albrandswaard. Albrandswaard is rijk aan (cultuur) historisch erfgoed. Dat willen we blijven koesteren en verder uitdragen in de komende jaren.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3.3 Maatschappelijk vastgoed

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Programma 3 - Buitenruimte Primaire begroting 2022 Begroting na wijziging 2022 Werkelijk 2022 Verschil (voordeel is + nadeel is -)
Lasten
3.1-Buitenruimte 15.439.300 17.543.400 17.057.817 485.583
3.2-Kunst & Cultuur 455.800 489.700 442.057 47.643
Totaal Lasten 15.895.100 18.033.100 17.499.874 533.226
Baten
3.1-Buitenruimte -8.521.600 -8.776.800 -8.847.714 70.914
3.2-Kunst & Cultuur -17.700 -12.700 -10.659 -2.041
Totaal Baten -8.539.300 -8.789.500 -8.858.373 68.873
Saldo van baten en lasten 7.355.800 9.243.600 8.641.501 602.099
Onttrekkingen -75.200 -707.300 -557.654 -149.646
Stortingen 21.500 21.500 171.500 -150.000
Mutaties reserves -53.700 -685.800 -386.154 -299.646

Analyse financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Analyse financiële afwijkingen

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer
FCL 621000 Planmatig onderhoud wegen € 54.419 voordelig
Er zijn minder degeneratievergoedingen ontvangen. Daar staat tegenover dat de kapitaallasten lager waren dan begroot, voornamelijk als gevolg van vertraging in de uitvoering van de projecten 'Renovatie park Rhoon en Sportlaan' en 'Overhoeken' in 2021.

FCL 621001 Dagelijks onderhoud wegen € 87.075 nadelig
In 2021 heeft een forse bezuiniging op het budget planmatig onderhoud plaatsgevonden. Dit resulteert nu in 2022 in een overschrijding van het budget voor het dagelijks onderhoud. Door klimaatverandering (droogte) is er sprake van extreem veel schade door boomwortelopdruk. Dit behoeft acuut herstel vanwege de veiligheid.
Daarnaast konden een aantal gemelde schades niet verhaald worden op de veroorzakers. Verder zijn in 2021 ten onrechte schades geclaimd bij het Waarborgfonds Motorverkeer en Justitie. Vanwege onverhaalbaarheid zijn deze schades in 2022 terugbetaald.

FCL 621031 Planmatig onderhoud openbare verlichting € 31.799 voordelig
Door capaciteitsproblemen bij de aannemer en door weersomstandigheden zijn enkele onderhoudswerkzaamheden vertraagd. Deze zullen begin 2023 worden uitgevoerd (ca € 15.000,-). De energiekosten zijn lager uitgevallen dan begroot, mede door de energiebezuiniging door ledverlichting (€ 8.000,-).

FCL 621045 Verkeersplan en -veiligheid € 156.278 voordelig
De personele lasten zijn niet volledig uitgegeven in 2022. Het restant bedrag, € 74.946,50, wordt in 2023 uitgegeven. De stelpost 900613 ‘niet in te delen lasten’ is in 2022 eveneens niet uitgegeven. Deze werkzaamheden, voor het opstellen van een mobiliteitsplan, worden in 2023 uitgevoerd. Het bijbehorende bedrag van € 85.000 wordt daarom ook in 2023 uitgegeven.
In totaal dient € 159.946,50 doorgeschoven te worden naar 2023. 

Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen
FCL 624000 Waterwegen planmatig onderhoud € 84.709 nadelig
Op het aanbestede bestek (Koedoodseplas) is een kostenstijging i.v.m. CBS index GWW. De aannemer mag deze kosten doorberekenen aan de opdrachtgever. Verwacht wordt dat deze kosten de komende jaren structureel zullen stijgen. Voor 2022 is het bedrag van de indexering ca. € 30.000,- en dat neemt de komende jaren gestaffeld toe. Verder heeft er binnen het bestek een verschuiving plaatsgevonden van investeringen naar exploitatie door scopewijzingen.
Ook op het aanbestede bestek (baggeren) is een kostenstijging i.v.m. CBS index GWW. Ook hier mag de aannemer deze kosten doorberekenen aan de opdrachtgever. Verder heeft het waterschap een forse tariefstijging doorberekend in het door hun uitgevoerde werk. Doordat de eindafrekening pas eind december heeft plaatsgevonden kon het bedrag niet in de 2e tussenrapportage van 2022  worden opgevoerd. Alles bij elkaar levert dit een structureel nadeel op van € 60.000.

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
FCL 654005 Culturele vorming € 50.390 voordelig
Het overschot wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er budgetten van 2021 naar 2022 zijn doorgeschoven, voor ongeveer € 75.000. Slechts een deel hiervan is in 2022 uitgegeven. 
Het budget bestaat uit twee delen, waarbij we in totaal € 12.680 willen doorschuiven naar 2023.

Kerkenvisie
De gemeente heeft in 2021 een decentralisatie uitkering (via de algemene uitkering) ontvangen vanuit het ministerie van OC&W van € 25.000,-. De opdracht voor het opstellen van een Kerkenvisie is aan bureau COUP gegund en kan binnen dit budget worden uitgevoerd. In 2022 zijn er verschillen gesprekken geweest, analyses gedaan en acties ondernomen. Het rapport is echter nog niet gereed, de verwachting is dat het rapport in de eerste helft van 2023 wordt opgeleverd. Daarom willen we het restbudget van € 12.680 doorschuiven naar 2023.

Ondersteuning maatschappelijke organisaties 
Het uit 2021 doorgeschoven budget na de uitvoering van de subsidieregeling ‘ondersteuning maatschappelijk organisaties onder COVID-19 maatregelen’  is nauwelijks uitgegeven. Vanuit culture organisaties hebben wij in 2022 nauwelijks signalen gehad over financiële problemen n.a.v. de coronacrisis. Wel zijn er gesprekken geweest over de actuele ontwikkelingen, zoals de verhoogde energietarieven. Hierin hebben wij een actieve rol gepakt en blijven het gesprek voeren om samen met onze culturele organisaties te kijken naar de mogelijkheden. 
Het restbedrag wordt niet doorgeschoven naar 2023.

Taakveld 7.2 Riolering
FCL 672200 Riolering planmatig onderhoud € 280.785 nadelig
De overschrijding komt met name door dotaties aan de voorzieningen beklemde middelen en vervanging riolering, daar waar er in de begroting nog rekening is gehouden met een onttrekking.
Verder is het reinigen van duikers en het opsporen van foutaansluitingen niet uitgevoerd, omdat de voorbereiding nog niet is afgerond. Het inmeten van putten is door de eigen dienst uitgevoerd, daarom zijn er geen kosten op dit budget geboekt. Het grondwatermeetnet is in 2022 opgeleverd, daarom zijn er nog geen onderhoudskosten in 2022. 
Ook de kosten "samenwerking in de afvalwaterketen" vielen lager uit. Er zijn geen kosten gemaakt voor actie Steenbreek (m.u.v. een bijdrage aan de stichting), omdat hiervoor (nog) geen medewerker beschikbaar was. Dit leverde een onderschrijding van € 17.500 op.

FCL 672201 Riolering dagelijks onderhoud € 54.842 voordelig
Reparaties t.g.v. inspectie 2021 zijn nog niet uitgevoerd in 2022. Deze reparaties schuiven door naar 2023. 
Hierdoor is er een onderschrijding op de begrote onderhoudskosten van ca. € 55.000,-.

FCL 672215 Overige gemalen € 171.730 voordelig
Van WSHD is een bijdrage van € 70.000 ontvangen voor de renovatie Hoofdgemaal Kerkstraat, die niet begroot was. Dit bedrag is gestort in de voorziening  vervanging riolering. Onderhoud aan gemalen is beperkt door een investering in renovatie van diverse gemalen, waardoor er € 64.500 minder is uitgegeven dan begroot, ook door een beperking van onderhoud aan installaties die gerenoveerd moeten worden. Verder is er € 12.000 verhaald aan diverse schades.  De energiekosten zijn € 96.000 lager dan verwacht door zuinigere installaties in Hoofdgemaal Kerkstraat en door de droge zomer.

FCL 672600 Baten rioolrecht € 69.309 nadelig
In 2022 is er sprake geweest van minder groot waterverbruik bij de bedrijven. Dit heeft geleid tot een incidenteel lagere opbrengst.

Taakveld 7.3 Afval
FCL 672100 Planning reiniging en afval € 192.701 nadelig
De afwijking wordt veroorzaakt door de hogere opbrengst van de afvalstoffenheffing. Als gevolg hiervan is een veel groter bedrag in de voorziening beklemde middelen gestort (€ 247,8k) dan begroot (€ 31,9k). 

FCL 672102 Inzameling huishoudelijk afval € 211.903 voordelig
Voor de fracties glas, oud papier en PMD ontvangt de gemeente een vergoeding. Voor glas en oud papier was het markttarief vrij hoog. Voor PMD is een nacalculatie ontvangen voor de vergoeding voor inzamelkosten.  Per saldo geeft dit een voordeel van € 88k. 
In 2021 is er een inhaalslag gemaakt op het achterstallige onderhoud van de ondergrondse containers. Hierdoor is er in 2022 minder onderhoud nodig geweest. Dit geeft een voordeel van € 38k.

Bij de eerste tussenrapportage van 2022 is € 13k bij geraamd  voor de extra brandstof- en energiekosten. Deze meerkosten zijn niet doorbelast door de BAR-Afvalbeheer, maar zijn opgevangen binnen hun exploitatie. 

In de begroting was ook rekening gehouden met € 53k aan diverse aanpassingen aan locaties waar ondergrondse containers geplaatst zijn. Deze kosten betreffen echter investeringen en  geven hierdoor een voordeel van € 53k binnen de exploitatie.

Opnieuw & Co zamelt voor de gemeente het grofvuil in, wat nog hergebruikt kan worden. De kosten hiervan zijn lager uitgevallen dan begroot. Dit geeft een voordeel van € 9k. 
Daarnaast zijn er nog diverse voordelen van bij elkaar € 10k.

FCL 672161 Gemeentewerf Albrandswaard - Nijverheidsweg 3 €37.341 voordelig
Het voordelige resultaat is met name behaald door lagere onderhoudskosten (-10,5k) en hogere huurinkomsten (+11,5k). Daarnaast zijn de inkomsten uit de servicekosten hoger dan begroot (+31,6k).

FCL 672500 Baten reinigingsrecht en afvalstoffenheffing € 81.574 voordelig
Het variabel tarief afvalstoffenheffing is in 2022 nieuw ingevoerd. Bij het opstellen van de begroting 2022 is een voorzichtige inschatting van het te verwachten aantal ledigingen/klepbewegingen gemaakt, waarop de opbrengstenraming is gebaseerd. Op basis van de werkelijke realisatie blijkt dat er meer ledigingen/klepbewegingen hebben plaatsgevonden. Als gevolg hiervan zijn de opbrengsten hoger uitgevallen dan begroot.      

Taakveld 7.4 Milieubeheer
FCL 672310 Geluid € 35.800 voordelig
Het totale restant budget willen we doorschuiven naar 2023 (35.800 euro). Dit is voor het verder uitwerken en afronden van de basis geluidemissie (bge) onder de Omgevingswet en het opstellen van het nieuwe Programma Geluid & Lucht.

FCL 672328 Energietransitie Thema Besparen € 156.439 voordelig
Er is bijna niets uitgegeven op dit budget, omdat er ad hoc substantiële middelen  vanuit het Rijk zijn toegekend in 2022. Hierbij kunt u denken aan RRE, RREW en SPUK gelden. Besteding van deze middelen heeft prioriteit gehad in 2022, omdat de middelen anders terugvloeien naar het Rijk. 

FCL 672334 Energietransitie Thema Klimaatadaptatie € 40.962 voordelig
Na de vaststelling van de Strategie Klimaatadaptatie zijn verschillende vervolgtrajecten gestart. Door onvoldoende capaciteit zijn een aantal items doorgeschoven naar 2023. Hierdoor is er weinig uitgegeven in 2022.

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

FCL 673200 Baten begraafplaatsrechten € 73.782 voordelig
In 2022 was het aantal begrafenissen fors hoger (+30%) dan de voorgaande jaren, wat resulteert in meer baten (+ ca. € 20.000). Tevens geeft de mogelijkheid van een graf voor een onbepaalde tijd (sinds 2021) hogere inkomsten (ca. + € 50.000).   

Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving
FCL 633005 Electriciteitsvoorziening € 55.257 voordelig
Door de gestegen energietarieven is de waarde van de energieproductie, de opbrengst van de zonnepanelen, evenredig gestegen. In verband met  het wetsvoorstel "afbouw salderingsregeling", moet rekening gehouden worden met een lagere opbrengst in de toekomst. 

FCL 681020 Kadaster en Vastgoed € 26.081 voordelig
De kosten voor het jaarlijks uit te voeren mutatievergelijk van gebouwen zijn lager uitgevallen dan begroot. Daarnaast zijn er geen kosten gemaakt voor inhuur en onderhoud van software.

Taakveld 0.10 Mutaties reserves
FCL 698003 Mutaties reserves programma 3 € 299.645 nadelig
Het nadelige saldo komt met name door lagere uitgaven aan de energietransitie dan begroot. Daarnaast is er ook minder uitgegeven aan diverse doorgeschoven posten uit 2021 dan verwacht.


Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Nr. Indicator Beschrijving indicator AW NL* Cijfers over
1 Omvang huishoudelijk restafval (bron: CBS) Aantal kilo niet-gescheiden ingezameld huishoudelijk afval per inwoner. 142 141 2020
2 Hernieuwbare elektriciteit (bron: RWS) Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit. 12,5% x 2020
Waar staat je gemeente d.d. 3 maart 2023
* Klasse matig stedelijk