Rechtmatigheidsverantwoording

Rechtmatigheidsverantwoording

Terug naar navigatie - Rechtmatigheidsverantwoording

In deze rechtmatigheidsverantwoording geeft het College van burgemeester en wethouders aan in hoeverre de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties, rechtmatig tot stand zijn gekomen. Dit houdt in dat deze in overeenstemming zijn met door de gemeenteraad vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Deze verantwoording betreft de rechtmatige uitvoering van de taken en omvat het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium bij de desbetreffende financiële beheerhandelingen en transacties. 
Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening  zijn de algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening opgenomen. Bij het opstellen van deze rechtmatigheidsverantwoording is daarnaast ook het door het college in februari 2022 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving als grondslag gehanteerd.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door de gemeenteraad bepaald en bedraagt 1% van de totale lasten inclusief mutaties in de reserves van de jaarrekening 2022 en is daarmee vastgesteld op €733.672.

Conclusie
Het college is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens. Zie voor de specificatie van de geconstateerde onrechtmatigheden, onderdeel 5.7 van de jaarrekening.
Daarnaast is het college van mening dat er binnen het voorwaarden en M&O-criterium is gehandeld.