Paragraaf 6 - Verbonden partijen

In deze paragraaf wordt eerst de gemeentelijke visie op verbonden partijen beschreven. Vervolgens wordt per verbonden partij specifieke informatie aangegeven. De verbonden partijen zijn daarbij gerangschikt naar de soorten:
- gemeenschappelijke regelingen;
- vennootschappen en coöperaties;
- stichtingen en verenigingen, en
- overige verbonden partijen.

Achtergrondinformatie

Terug naar navigatie - Achtergrondinformatie

De gemeente Albrandswaard heeft de kadernota verbonden partijen vastgesteld voor de periode 2016 – 2020. Het doel van deze nota is een methodiek te ontwikkelen waarmee de bestaande verbonden partijen kunnen worden beoordeeld en aangestuurd. De nota sluit aan bij de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen die per 1 januari 2015 van kracht is en tot doel heeft de democratische legitimatie te versterken. Als de uitvoering van een publieke taak aan een verbonden partij is overgedragen, is het onvermijdelijk dat (volledige) directe invloed/sturing door de gemeente niet langer aan de orde is. Dit omdat de verbonden partij een eigen bestuur heeft waarin meerdere gemeenten zijn vertegenwoordigd.

Om de invloed van de gemeente op verbonden partijen te optimaliseren is in de nota een methodiek opgenomen die deze optimalisatie van invloed moet bewerkstelligen. De invloed van het gemeentebestuur op een verbonden partij is het grootst als deze zich richt op de voorkant van de processen van de verbonden partij. De methodiek die kan worden ingezet om de invloed passend te laten zijn bij de situatie bestaat uit: het proces van positiebepaling, een governance-scan, het bepalen van een passend aansturingsscenario en het daarbij passende instrumentarium.

Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Vestigingsplaats Den Haag Gemeenschap-pelijke regeling
Deelnemende partijen 23 gemeenten.
Stemverhouding 4,35%
Openbaar belang Samenwerking in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) op het gebied van verkeer en vervoer en het verbeteren van het economisch vestigingklimaat. De MRDH moet leiden tot het verbeteren van het economisch vestigingsklimaat en van de bereikbaarheid van de regio.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging in het algemeen bestuur door de burgemeester.
Actuele ontwikkelingen De afname van het aantal reizigers door Corona herstelt zich niet wat kan leiden tot minder opbrengsten voor vervoersbedrijven. De MRDH financiert zowel in railvoertuigen en infrastructuur wat kan leiden tot een kredietrisico.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2022 31 december 2022
Eigen vermogen 32.508 33.872 Aandelen kapitaal 0
Vreemd vermogen 1.435.141 1.546.600 Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2022 483 Bijdrage gemeente 2022 71
Risico's Een te kleine risicobuffer binnen een bepaald project, kan leiden tot vertraging of een lagere bijdrage voor andere projecten. Door Corona is het aantal reizigers in het OV afgenomen, wat voor de vervoersondernemingen op termijn kan leiden tot minder opbrengsten, met indirecte gevolgen voor de MRDH. De MRDH financiert zowel investeringen in railvoertuigen en -infrastructuur als bussen, wat kan leiden tot een kredietrisico.
Sturingscenario Hoog
bedragen x € 1.000
Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW) Vestigingsplaats Klaaswaal Gemeenschap- pelijke regeling
Deelnemende partijen Een waterschap, RAD en 20 gemeenten.
Stemverhouding 3,3%
Openbaar belang Het SVHW houdt zich bezig met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen en de waardebepaling, in het kader van de wet WOZ.
Bestuurlijk belang Bevoegdheden van het College m.b.t. heffing en invordering belastingen, WOZ is overgedragen aan de VP. Het Algemeen Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van het SVHW. De gemeente is vertegenwoordigd in de Ambtelijke Commissie: 1 lid (accounthouder VP) en het Algemeen Bestuur: 1 lid (portefeuillehouder Financiën).
Actuele ontwikkelingen In 2022 was er een stevige operationele druk binnen SVHW.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2022 31 december 2022
Eigen vermogen 849 847 Aandelen kapitaal 0
Vreemd vermogen 6.159 6.597 Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2022 122 Bijdrage gemeente 2022 219
Risico's Uittreding van deelnemers kan leiden tot stijging van de deelnemersbijdrage voor de overgebleven deelnemers. Toetreding van nieuwe deelnemers neemt dit risico weg.
Sturingscenario Gemiddeld
bedragen x € 1.000
Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD Rotterdam-Rijnmond Vestigingsplaats Rotterdam Gemeenschap- pelijke regeling
Deelnemende partijen 15 gemeenten uit de regio Rijnmond.
Stemverhouding 7,7%
Openbaar belang Gezamenlijke uitvoering wettelijke verplichtingen van gemeenten in het kader van de wet Publiek Gezondheid. De doelstelling: een evenwichtig productenaanbod zoveel mogelijk gericht op lokale problematiek. In zijn algemeenheid het verbeteren van de volksgezondheid van de bevolking.
Bestuurlijk belang De gemeente heeft bestuurlijke inbreng als lid van het algemeen bestuur (AB).
Actuele ontwikkelingen De GGD is in 2022 gestart met een traject GGD 3.0. Aanleiding voor dit traject waren de gevolgen op langere termijn van de corona-crisis en landelijke maatregelen om de afdelingen infectieziekten van GGD-en verplicht te verstevigen. In dit traject zijn 3 scenario's uitgewerkt. Gekozen is voor het scenario om het minimale basistakenpakket in stand te houden, wat betekent dat de GGD bepaalde toepassingen uit de coronaorganisatie niet kan behouden, maar wel een stap voorwaarts zet t.o.v. de GGD van vóór de coronapandemie. Aan ambities die benoemd staan in GGD 3.0 wordt geen invulling gegeven. De meerkosten voor de meerjarenbegroting 2024-2027 zijn onvermijdbaar om als GGD alle basistaken die bij de GGD belegd zijn conform wet- en regelgeving en geldende kwaliteitskaders uit te kunnen voeren per 2024 en verder.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2022 31 december 2022
Eigen vermogen 0 0 Aandelen kapitaal 0
Vreemd vermogen 0 0 Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2022 Bijdrage gemeente 2022 182
Risico's In tegenstelling tot andere gemeenschappelijke regelingen zijn op dit moment niet de deelnemende gemeenten risicodragend voor de GGD-RR, maar is dit de gemeente Rotterdam. De GGD-RR is onderdeel van de gemeentelijke organisatie van Rotterdam en legt verantwoording af aan het college van de gemeente Rotterdam. Hoewel op dit punt momenteel geen veranderingen verwacht worden blijven wij hier alert op.
Sturingscenario Gemiddeld
bedragen x € 1.000
Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond Vestigingsplaats Rotterdam Gemeenschap- pelijke regeling
Deelnemende partijen Gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Schiedam, Vlaardingen, Westvoorne en Rotterdam.
Stemverhouding 6,25%
Openbaar belang Doel: Het beschikbaar houden van specialistische zorg en van 7/24 crisisopvang. Het realiseren van schaalvoordelen. Het delen van kennis en expertise. De GR heeft tot taak de gemeenschappelijke inkoop van jeugdhulp zodanig vorm te geven dat lokale ambities kunnen worden gerealiseerd. De visie en doelen van de GR zijn daarmee een optelsom van de beleidsvoornemens van de deelnemende gemeenten.
Bestuurlijk belang De gemeente heeft bestuurlijke inbreng als lid van het algemeen bestuur (AB).
Actuele ontwikkelingen Er is sprake van stijging van intensieve zorgbehandeling. De oorzaak moet nog onderzocht worden. Ook heeft de gemeente te maken met overschrijding door de wets-aanpassing van het woonplaatsbeginsel. Tevens zijn op verzoek van de Tweede Kamer, de lonen in de zorg dit jaar extra verhoogd en extra indexatie toegevoegd.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2022 31 december 2022
Eigen vermogen 0 0 Aandelen kapitaal 0
Vreemd vermogen 68.373 55.087 Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2022 0 Bijdrage gemeente 2022 2.904
Risico's Alle deelnemende gemeenten zijn volledig risicodragend. Het zorgverbruik wordt echter per gemeenten afgewikkeld. Er zijn stappen gezet om de stuurinformatie over het zorgverbruik en wachttijden te verbeteren waardoor er gedurende het jaar steeds beter inzicht is in het zorgverbruik. Met ingang van 2023 is de vlaktax afgeschaft waardoor gemeenten de werkelijke zorgkosten over het jaar krijgen toegerekend.
Sturingscenario Gemiddeld
bedragen x € 1.000
Gemeenschappelijke regeling voor het natuur- en recreatiegebied IJsselmonde (NRIJ) Vestigingsplaats Schiedam Gemeenschap- pelijke regeling
Deelnemende partijen Albrandswaard, Barendrecht, Ridderkerk, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Rotterdam en provincie Zuid-Holland.
Stemverhouding 20%
Openbaar belang Ontwikkeling en in stand houden van intergemeentelijke buitenstedelijke recreatie en bescherming van natuur en landschap op IJsselmonde. Beheer, ontwikkeling en onderhoud van recreatieve groengebieden op IJsselmonde.
Bestuurlijk belang 2 algemeen bestuursleden waarvan 1 in het dagelijks bestuur.
Actuele ontwikkelingen Bezuinigingen vormgegeven i.v.m. verwachte afname budget.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2022 31 december 2022
Eigen vermogen 4.398 4.404 Aandelen kapitaal 0
Vreemd vermogen 2.561 3.046 Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2022 98 Bijdrage gemeente 2022 190
Risico's Inkomsten volgens pas na 2025.
Sturingscenario Nog vast te stellen
bedragen x € 1.000
Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie Vestigingsplaats Barendrecht Gemeenschap- pelijke regeling
Deelnemende partijen Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk
Stemverhouding 33,33%
Openbaar belang Doel van de regeling is het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en doelmatige uitvoering door het openbaar lichaam van de door de deelnemende gemeenten opgedragen taken. In samenwerking ten behoeve van de drie gemeenten het werkgeverschap en de inkoopfunctie uit te voeren. Het doel van de samenwerking is om door het samenvoegen van grote delen van de ambtelijke organisaties de burgers van de drie gemeenten kwalitatief hoogstaande dienstverlening te bieden. Er wordt invulling gegeven op de zeven inhoudelijke verbindende thema's van de drie gemeenten. Deze thema's zijn: duurzaamheid, veiligheid, economie, maatschappij, voorzieningen, ruimte en mobiliteit.
Bestuurlijk belang Het Algemeen Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de BAR-organisatie en bestaat uit de drie colleges van de 3 BAR-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk). Dit bestuur vergadert vier keer per jaar. Het Dagelijks bestuur bestaat uit zes leden (van het algemeen bestuur), twee van elke deelnemende gemeente, te weten één wethouder en de burgemeester, de voorzitter meegerekend.
Actuele ontwikkelingen Beperkt effect Corona. Veel inzet op opvang vluchtelingen.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2022 31 december 2022
Eigen vermogen 0 0 Aandelen kapitaal
Vreemd vermogen 13.066 14.077 Leningen/garantstellingen
Resultaat 2022 -643 Bijdrage gemeente 2022 18.513
Risico's Uitvoering/implementatie van nieuwe wet- en regelgeving, informatie beveiliging, ver(der)gaande digitalisering van de werkprocessen en dienstverlening. Voldoende en gekwalificeerd personeel om de opdrachten en (wettelijke) taken en opgaven uit te voeren.
Sturingscenario Hoog
bedragen x € 1.000
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) Vestingsplaats Rotterdam Gemeenschap- pelijke regeling
Deelnemende partijen 15 gemeenten uit het Rijnmond gebied.
Stemverhouding 7,7%
Openbaar belang (Brand)veiligheid, vervoer van zieken en ongevalslachtoffers, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing met inbegrip van de multidisciplinaire samenwerking en de gemeenschappelijke meldkamer. De vorming van veiligheidsregio's heeft als doelstelling de versterking van de bestuurlijke aansturing van de rampenbestrijding en crisisbeheersing op regionaal en nationaal niveau, alsmede de versterking van de geneeskundige hulpverlening en het regionale beheer van de brandweer.
Bestuurlijk belang Burgemeester is lid van dagelijks bestuur en algemeen bestuur (+ 1 plaatsvervangend lid). Bij het nemen van besluiten door het algemeen bestuur brengen de leden voor de gemeente die zij vertegenwoordigen ieder één stem uit, met uitzondering van de leden die een gemeente vertegenwoordigen met een inwonersaantal van boven 50.000. Zij brengen voor elk volgende 50.000-tal, of gedeelte daarvan, één stem meer uit toe een maximum van elf stemmen per gemeente.
Actuele ontwikkelingen Verschuiving van de klassieke branden, hulpverleningen en ander onheil, naar 'nieuwe crises'. Nieuwe crises vragen om een andere aanpak. Een aanpak vanuit meerdere disciplines, die met spoed samen aan de slag moeten.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2022 31 december 2022
Eigen vermogen 5.085 6.157 Aandelen kapitaal
Vreemd vermogen 96.225 107.479 Leningen/garantstellingen
Resultaat 2022 976 Bijdrage gemeente 2022 1.279
Risico's Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's. Het gaat hier om juridische gevolgrisico's, zoals claims. Wegvallen en niet toereikend zijn van LEC-gelden. Inwerkingtreding Omgevingswet. Spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg. Gevolgen van (veranderde) wet- en regelgeving niet tijdig op kunnen vangen. Vertraagd tempo en/of onvoldoende aanpassing bijdragen van stakeholders van de VRR t.b.v. kostenontwikkeling. Deeltijdregeling brandweervrijwilligers. Alarmering bevolking. Personele capaciteit brandweer. Bestaansrecht organisatie / Ontwikkelagenda VRR. Duurzame Piketorganisatie Vakbekwaamheid Effecten en kosten als gevolg van grote crises (bv. Grieppandemie) Financiële gevolgen van schade die niet meer of beperkt verzekerbaar is.
Sturingscenario Gemiddeld
bedragen x € 1.000
Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) Vestigingsplaats Schiedam Gemeenschap- pelijke regeling
Deelnemende partijen 15 Rijnmondgemeenten en de provincie Zuid-Holland.
Stemverhouding 1,8%
Openbaar belang Advisering en ondersteuning van gemeentelijke milieutaken. De DCMR heeft een algemene adviestaak met betrekking tot milieu, adviseert ten aanzien van vergunningverlening en handhaving in het kader van de wettelijke taken als gevolg van de Wet Milieubeheer en ondersteunt de gemeenten t.a.v. de uitvoering van Besluit Bodemkwalititeit.
Bestuurlijk belang 1 lid dagelijks bestuur en daarmee 1 lid algemeen bestuur
Actuele ontwikkelingen De invoering van de Omgevingswet is vastgesteld op 1 januari 2024. Dit vraagt steeds om nadenken en anticiperen op kosten, voorbereiding en uitvoering. Samen met alle participanten bereidde DCMR zich voor op de naderende wetswijziging, o.a. door inzicht te krijgen in de (milieu)kwaliteit van het gebied op basis van toegankelijke data. De DCMR ontwikkelt zich steeds meer tot een datagedreven organisatie. Het toezicht wordt weer gebiedsgericht georganiseerd, met behulp van steeds meer innovatie rond meldkamer en toezichtinstrumenten.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2022 31 december 2022
Eigen vermogen 4.866 4.403 Aandelen kapitaal
Vreemd vermogen 14.137 12.414 Leningen/garantstellingen
Resultaat 2022 584 Bijdrage gemeente 2022 403
Risico's Controle over en sturing op het financieel resultaat. De komst van de Omgevingswet zorgt voor wat onzekerheid in deze. Ook Corona heeft hier wat aan bijgedragen in 2022.
Sturingscenario Hoog
bedragen x € 1.000
Essendael Beheer BV Besloten vennootschap
Deelnemende partijen Gemeente Albrandswaard en Bouwfonds Property Development BV (BPD BV)
Stemverhouding 50%
Openbaar belang Essendael Beheer BV fungeert als beherend vennoot in GEM Essendael CV.
Bestuurlijk belang Wethouder RO, Economie, Milieu & Duurzaamheid en wethouder Buitenruimte & Wonen zijn lid van de raad van commissarissen.
Actuele ontwikkelingen Momenteel stabiel voor de afronding van de locatie.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2022 31 december 2022
Eigen vermogen n.b. n.b. Aandelen kapitaal n.b.
Vreemd vermogen n.b. n.b. Leningen/garantstellingen n.b.
Resultaat 2022 n.b. Bijdrage gemeente 2022 n.b.
Risico's Momenteel geen aparte risico's meer begroot, kosten en opbrengsten zijn goed begroot.
Sturingscenario Nog vast te stellen.
bedragen x € 1.000
GEM Essendael CV Commanditaire vennootschap
Deelnemende partijen Gemeente Albrandswaard, Essendael Beheer BV en BPD BV
Stemverhouding 33%
Openbaar belang De CV is een samenwerking tussen de gemeente, BPD BV en Essendael Beheer BV. Deze BV is beherend vennoot. De gemeente en BPD BV zijn de commanditaire vennoten. De CV heeft onder andere als doel locatie-ontwikkeling.
Bestuurlijk belang Het bestuur van de CV berust bij Essendael Beheer BV.
Actuele ontwikkelingen -
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2022 31 december 2022
Eigen vermogen n.b. n.b. Aandelen kapitaal n.b.
Vreemd vermogen n.b. n.b. Leningen/garantstellingen n.b.
Resultaat 2022 n.b. Bijdrage gemeente 2022 n.b.
Risico's Verliezen komen tot maximaal € 96.000 voor rekening van de gemeente. De jaarlijkse winst komt voor 49% ten gunste van de gemeente.
Sturingscenario Nog vast te stellen.
bedragen x € 1.000
NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Vestigingsplaats Den Haag Naamloze vennootschap
Deelnemende partijen 354 gemeenten
Stemverhouding 0.006%
Openbaar belang BNG is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Ze verstrekt krediet tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse overheden. De klanten zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal van de BNG vanwege dit maatschappelijk belang en dus niet primair uit een oogpunt van geldbelegging.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging in de Algemene vergadering van aandeelhouders via de wethouder Financiën.
Actuele ontwikkelingen BNG Bank heeft haar strategie aangescherpt om zich exclusief te richten op de publieke sector. Daarbij ligt de focus op vier Sustainable Development Goals (SDG’s).
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2022 31 december 2022
Eigen vermogen 4.329.000 4.615.000 Aandelen kapitaal 10.752
Vreemd vermogen 144.728.000 107.459.000 Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2022 300.000 Bijdrage gemeente 2022 0
Risico's Er is sprake van onvoorspelbare bewegingen op de financiële markten. De BNG heeft voldoende buffers en een AAA-rating. Voor verliesmakende klanten treft de BNG jaarlijks een voorziening, maar op het totale krediet is het percentage oninbare leningen erg laag. De kredietportefeuille blijft kwalitatief sterk.
Sturingscenario Laag
bedragen x € 1.000
Stedin Groep Naamloze vennootschap
Deelnemende partijen 53 Nederlandse gemeenten
Stemverhouding 0,42%
Openbaar belang Stedin Groep (Netwerkbedrijf) draagt zorg voor de gas- en elektriciteitsnetten binnen haar voorzieningsgebied. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal omdat deze maatschappelijk nut heeft. Daarnaast zorgt ze voor financiële opbrengsten (dividend). Door de splitsing van Eneco en Stedin per 31 januari 2017 is geen discussie ontstaan over een verkoop van Stedin. Uiteraard mag je als gemeente je aandelen te koop aanbieden, maar uitsluitend aan publieke partijen en niet aan private partijen.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging/stemrecht in de Algemene vergadering van aandeelhouders door de wethouder Financiën. Als aandeelhouder wordt op deze manier invloed uitgeoefend.
Actuele ontwikkelingen Om de versnelling van de energietransitie mogelijk te maken, de economische groei te faciliteren en de kwaliteit van het huidige netwerk te borgen, zal naar verwachting van 2023 tot en met 2030 ruim € 8 miljard nodig zijn om te investeren in de netten. De komende jaren is € 1,8 miljard nodig. Daarover is Stedin in gesprek met huidige en mogelijke nieuwe aandeelhouders zoals het Rijk, provincies en niet-aandeelhoudende gemeenten.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2022 31 december 2022
Eigen vermogen 3.270.000 3.342.000 Aandelen kapitaal 607
Vreemd vermogen 4.912.000 5.178.000 Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2022 44.000 Bijdrage gemeente 2022 0
Risico's Stedin heeft een laag risicoprofiel als gevolg van een gereguleerde markt. Er is echter sprake van sterk gereguleerde nettarieven waarin de gemaakte kosten niet direct of gedurende een langere periode aan de klant mogen worden doorgerekend. Door toename investeringsvolume, geopolitieke onrust en flink stijgende energieprijzen, stijgen de kosten en staan financiering en dividenduitkering onder forse druk.
Sturingscenario Laag
bedragen x € 1.000
NV BAR Afvalbeheer Vestingsplaats Rhoon Naamloze vennootschap
Deelnemende partijen Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk
Stemverhouding 33,33%
Openbaar belang Inzameling van de huishoudelijke afvalstoffen.
Bestuurlijk belang Collegelid als aandeelhouder in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
Actuele ontwikkelingen De verwerkingsprijzen van afval en de opbrengsten van grondstoffen fluctueren. Stijgende prijzen brandstof, energie, materialen en cao-ontwikkelingen.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2022 31 december 2022
Eigen vermogen 300 300 Aandelen kapitaal 100
Vreemd vermogen 2.512 2.750 Leningen/garantstellingen -
Resultaat 2022 222 Bijdrage gemeente 2022 2.733
Risico's Risico's zijn beperkt. Het eigendom van het afval en dus risico op extra verwerkingskosten ligt bij de gemeente. De NV kent vooral bedrijfsvoeringaangelegenheden.
Sturingscenario Gemiddeld
bedragen x € 1.000
BV Gemeenschappelijk Bezit Evides (water) Vestigingsplaats Rotterdam Besloten vennootschap
Deelnemende partijen Gemeenten (21 stuks in Zuid Holland zuid) en Provincies.
Stemverhouding 0,28%
Openbaar belang Zorg dragen voor de watervoorziening binnen het voorzienngsgebied.De gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal van deze instelling voor nutsvoorzieningen, omdat deze nut heeft voor de inwoners van de gemeente, en dus niet uit een oogpunt van geldbelegging.
Bestuurlijk belang Voor drinkwater is sprake van een gebonden klantenmarkt (monopolie) met (streng) gereguleerde tarieven. Er wordt vol ingezet op verbetering en innovatie; robuust en duurzaam om meer circulair met water om te gaan. Daarnaast produceert Evides ook Industriewater.
Actuele ontwikkelingen Voor drinkwater is sprake van een gebonden klantenmarkt (monopolie) met (streng) gereguleerde tarieven. Er wordt vol ingezet op verbetering en innovatie; robuust en duurzaam om meer circulair met water om te gaan. Daarnaast produceert Evides ook Industriewater.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2022 31 december 2022
Eigen vermogen 558.200 583.100 Aandelen kapitaal 902
Vreemd vermogen 754.500 798.800 Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2022 46.100 Bijdrage gemeente 2022 0
Risico's Vervuiling van drinkwater kan zorgen voor hogere reinigingskosten.
Sturingscenario Laag
bedragen x € 1.000
Landschapstafel IJsselmonde Vestingsplaats Rotterdam Bestuursover- eenkomst
Deelnemende partijen Gemeenten Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht en Rotterdam
Stemverhouding 16,66%
Openbaar belang 1. Komen tot afstemming van van beleid, uitvoering en monitoring ten aanzien van de groen- en recreatiegebieden op IJsselmonde ten einde de kwaliteit van het landschap in standhouden c.q. te verbeteren; 2. Samenwerken aan het Uitvoeringsprogramma 'Groen IJsselmonde' om een stimulans te geven aan en te komen tot een recreatief aantrekkelijk, toegankelijk en bruikbaar groen landschap, waardoor ook kan worden bijgedragen aan de economische ontwikkeling van IJsselmonde; 3. Inzetten op afstemming van het beheer van de groen- en recreatiegebieden op IJsselmonde, het stellen van kaders voor het beheer en streven naar een verbetering van de efficiëntie in beheer in overleg met de terreinbeherende instanties.
Bestuurlijk belang 1 collegelid in bestuur.
Actuele ontwikkelingen Nieuwe reden om bijeen te komen wegens NPLG.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2022 31 december 2022
Eigen vermogen 0 0 Aandelen kapitaal 0
Vreemd vermogen 0 0 Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2022 0 Bijdrage gemeente 2022 0
Risico's Geen.
Sturingscenario Hoog
bedragen x € 1.000
Centrum Jeugd & Gezin Rijnmond (CJG) Vestigingsplaats Rotterdam Stichting
Deelnemende partijen Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne.
Stemverhouding 3,6%
Openbaar belang CJG Rijnmond treedt op als uitvoerder van de wettelijke gemeentelijke taken op het gebied van de jeugdgezondheidszorg. Het CJG is de plek waar ouders en verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen voor ondersteuning en advies over opgroeien, opvoeden en gezondheid.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging in de Raad voor Publiek Belang.
Actuele ontwikkelingen De marktontwikkeling is stabiel.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2022 31 december 2022
Eigen vermogen 2.714 2.884 Aandelen kapitaal
Vreemd vermogen 8.154 8.377 Leningen/garantstellingen
Resultaat 2022 170 Bijdrage gemeente 2022 853
Risico's Onzekerheid over de kostenstijgingen door inflatie, macro-economische ontwikkelingen of overheidsmaatregelen, en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt die hun impact kunnen hebben op de financiën.
Sturingscenario Nog vast te stellen
bedragen x € 1.000
SvWrR Stichting
Deelnemende partijen Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Westvoorne
Stemverhouding
Openbaar belang Beleid en producten op het gebied van wonen binnen regio in gezamenlijkheid opstellen.
Bestuurlijk belang
Actuele ontwikkelingen Stafbureau, monitor Regioakkoord, actualisatie Regioakkoord, regionale Woonvisie, intranet.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2022 31 december 2022
Eigen vermogen 0 0 Aandelen kapitaal 0
Vreemd vermogen 0 0 Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2022 0 Bijdrage gemeente 2022 13
Risico's -
Sturingscenario In theorie kunnen een of meerdere gemeenten hun financiele verplichtingen niet nakomen. Deze kans is heel klein.
bedragen x € 1.000