Programma 5 - Educatie

Inleiding en missie Programma 5

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Het programma Educatie richt zich op het bevorderen van de ontwikkeling van alle kinderen, het bevorderen van de toeleiding naar specifieke activiteiten, de doorgaande leerlijn en doorgaande zorglijn. Daarnaast is een goede ouderbetrokkenheid een belangrijke succesfactor om kinderen optimaal te kunnen laten ontwikkelen. Het maatschappelijk middenveld is een sterke partner bij het behalen van de doelstellingen. Samenwerking zien wij als een belangrijke voorwaarde om succesvol te kunnen zijn.

5.1 Educatie

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

5.1.1 Educatie

Terug naar navigatie - 5.1.1 Educatie

Binnen het onderwijs willen we dat iedereen zich optimaal en naar vermogen kan ontwikkelen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Programma 5 - Educatie Primaire begroting 2022 Begroting na wijziging 2022 Werkelijk 2022 Verschil (voordeel is + nadeel is -)
Lasten
5.1-Educatie 2.465.500 3.239.000 2.930.663 308.337
Totaal Lasten 2.465.500 3.239.000 2.930.663 308.337
Baten
5.1-Educatie -170.200 -549.900 -359.832 -190.068
Totaal Baten -170.200 -549.900 -359.832 -190.068
Saldo van baten en lasten 2.295.300 2.689.100 2.570.830 118.270
Onttrekkingen -16.700 -60.400 -16.700 -43.700
Mutaties reserves -16.700 -60.400 -16.700 -43.700

Analyse financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Analyse financiële afwijkingen

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
FCL 648010 Leerlingenvervoer € 41.510 nadelig
In de periode februari tot en met december 2022 is het aantal leerlingen dat gebruik maakt van de voorziening leerlingenvervoer gestegen met 9 leerlingen (11%). Daarnaast is het gebruik van het schakelklasvervoer vanaf het 4e kwartaal geleidelijk gestegen van 2 naar 16. Deze stijgingen zijn aanvullend op de verwachting vanuit de 2e tussenrapportage 2022. Hiermee komt het totale tekort op ca. € 41.500. Afhankelijk van het gebruik van het schakelklasvervoer is dit een structureel tekort. De incidentele rijksbijdrage van € 18.000 uit de decembercirculaire voor Leerlingenvervoer Oekraïners is niet in deze post meegenomen.

FCL 648025 Educatieve agenda € 31.400 voordelig
In de begroting is € 20.000 opgenomen voor het onderzoek onderwijshuisvesting. Dit heeft in totaal maar € 5.000 gekost. Het restant van € 15.000 dient te worden doorgeschoven naar 2023.
Verder is er veel vanuit de NPO gelden betaald om onderwijsachterstanden in te halen. Hierdoor is de Educatieve agenda minder belast. 

FCL 665010 Peuterwerk algemeen € 58.449 voordelig
Vanwege de lockdown door Corona is de kinderopvang tijdelijk gesloten geweest. Daarnaast is er vanwege vertrek en zwangerschapsverlof tijdelijk minder personele bezetting geweest. 

Taakveld 0.10 Mutaties reserves
FCL 698005 Mutaties reserves programma 5 € 43.700 nadelig
Het volledige nadelige saldo komt omdat er per abuis een jaaroverheveling vanuit 2021, bedoeld voor het programma Sport, op het programma Educatie terecht is gekomen.
Hierdoor staat er in het programma Educatie wel budget, maar de daadwerkelijke onttrekking zit in het programma Sport.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Nr. Indicator Beschrijving indicator AW NL* Cijfers over
1 Absoluut verzuim (bron: DUO/Ingrado) Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'. Aantal per 1.000 leerlingen. 2,3 2,1 2021
2 Relatief verzuim (bron: DUO/Ingrado) Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'. Aantal per 1.000 leerlingen. 13 18 2021
3 Voortijdig schoolverlaters (bron: DUO/Ingrado) Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'. 1,4% 1,6% 2021
Waar staat je gemeente d.d. 3 maart 2023
* Klasse matig stedelijk