5 - Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten programma 1

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten programma 1
INCIDENTELE LASTEN EN BATEN EXPLOITATIE Primair Na wijziging Werkelijk
Programma nr. Omschrijving 2022 2022 2022
O&O, veiligheid en bestuur 1 Pensioenen wethouders 55.200,00 55.200,00 55.069,00
O&O, veiligheid en bestuur 2 BAR bijdrage: jaaroverschrijdende projecten (Omgevingswet, fiscaal beheer, bouwdossiers, I&P, Tozo en Woonzorgopgave) - 236.100,00 115.572,00
O&O, veiligheid en bestuur 3 Incidenten - - 63.383,00
O&O, veiligheid en bestuur 4 Formatieonderzoek Berenschot - 111.900,00 120.453,00
O&O, veiligheid en bestuur 5 Diverse producten BAR-bijdrage 202.500,00 993.600,00 985.200,00
Totaal incidentele lasten programma 1 257.700,00 1.396.800,00 1.339.677,00
O&O, veiligheid en bestuur 6 Diverse <25.000 - - -136,00
Totaal incidentele baten programma 1 - - -136,00
Saldo incidentele lasten en baten programma 1 257.700,00 1.396.800,00 1.339.541,00
RESERVEMUTATIES
O&O, veiligheid en bestuur 7 Onderhoud gebouwen 25.000,00 25.000,00 25.000,00
O&O, veiligheid en bestuur 8 Reserve rekenkamer - - 2.500,00
Totaal incidentele stortingen programma 1 25.000,00 25.000,00 27.500,00
O&O, veiligheid en bestuur 9 Reserve wethouderspensioenen -55.200,00 -55.200,00 -55.069,00
O&O, veiligheid en bestuur 10 Diverse jaaroverhev. 2021 en formatieonderz. Berenschot - -348.000,00 -229.972,00
Totaal incidentele onttrekkingen programma 1 -55.200,00 -403.200,00 -285.041,00
Totaal saldo incidentele reservemutaties -30.200,00 -378.200,00 -257.541,00
Totaal incidentele lasten en baten inclusief reservemutaties programma 1 227.500,00 1.018.600,00 1.082.000,00
+/+ is negatief
-/- is positief

Incidentele baten en lasten programma 2

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten programma 2
INCIDENTELE LASTEN EN BATEN EXPLOITATIE Primair Na wijziging Werkelijk
Programma nr. Omschrijving 2022 2022 2022
RO, Wonen en Economie 1 Mutaties grondexploitaties (grex'en) 1.681.400,00 3.772.200,00 3.968.182,00
RO, Wonen en Economie 2 Haalbaarheidstudies gebiedsprogramma's 60.000,00 60.000,00 -
RO, Wonen en Economie 3 Zetting Valckesteyn 45.000,00 45.000,00 -
RO, Wonen en Economie 4 Marktinitiatieven - - 394.844,00
RO, Wonen en Economie 5 Extra inhuur ongereg grondgebruik - 35.000,00 -
RO, Wonen en Economie 6 Diverse <25.000 - - 3.660,00
Totaal incidentele lasten programma 2 1.786.400,00 3.912.200,00 4.366.686,00
RO, Wonen en Economie 7 Mutaties grondexploitaties -1.663.100,00 -3.772.200,00 -879.935,00
RO, Wonen en Economie 8 Marktinitiatieven - - -373.521,00
RO, Wonen en Economie 9 Vrijval voorziening Blauwe Verbinding - - -356.396,70
Totaal incidentele baten programma 2 -1.663.100,00 -3.772.200,00 -1.609.852,70
Saldo incidentele lasten en baten programma 2 123.300,00 140.000,00 2.756.833,30
RESERVEMUTATIES
RO, Wonen en Economie 10 Onderhoud gebouwen 25.000,00 25.000,00 25.000,00
RO, Wonen en Economie 11 Betaalbare en bereikbare woningen - 896.900,00 896.952,00
RO, Wonen en Economie 12 Ontw. Projecten vrije reserve - - 3.328.944,00
Totaal incidentele stortingen programma 2 25.000,00 921.900,00 4.250.896,00
RO, Wonen en Economie 13 Ontw. Projecten vrije reserve -18.300,00 -896.900,00 -3.985.198,00
RO, Wonen en Economie 14 Mutatie algemene reserve - - -3.336.444,00
Totaal incidentele onttrekkingen programma 2 -18.300,00 -896.900,00 -7.321.642,00
Totaal saldo incidentele reservemutaties 6.700,00 25.000,00 -3.070.746,00
Totaal incidentele lasten en baten inclusief reservemutaties programma 2 130.000,00 165.000,00 -313.912,70
+/+ is negatief
-/- is positief

Incidentele baten en lasten programma 3

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten programma 3
INCIDENTELE LASTEN EN BATEN EXPLOITATIE Primair Na wijziging Werkelijk
Programma nr. Omschrijving 2022 2022 2022
Buitenruimte 1 Mobiliteitsvisie/-plan 85.000,00 85.000,00 -
Buitenruimte 2 Basisemissiekaarten geluid 30.000,00 30.000,00 -
Buitenruimte 3 Geluidsbelastingkaarten 30.000,00 30.000,00 -
Buitenruimte 4 Baggeren, onderhoud Koedoodseplas 55.900,00 55.900,00 55.900,00
Totaal incidentele lasten programma 3 200.900,00 200.900,00 55.900,00
Buitenruimte 5 Diverse verkopen grond en duurzame goederen <25.000 - - -19.987,53
Buitenruimte 6 Diverse <25.000 - - -22.930,04
Totaal incidentele baten programma 3 - - -42.917,57
Saldo incidentele lasten en baten programma 3 200.900,00 200.900,00 12.982,43
RESERVEMUTATIES
Buitenruimte 7 Onderhoud gebouwen 21.500,00 21.500,00 21.500,00
Buitenruimte 8 Mutatie algemen reserve: vrijval reserve Beheer openbare ruimte - - 150.000,00
Totaal incidentele stortingen programma 3 21.500,00 21.500,00 171.500,00
Buitenruimte 9 Reserve baggeren -55.900,00 -55.900,00 -55.900,00
Buitenruimte 10 Vrijval reserve Beheer openbare ruimte - - -150.000,00
Buitenruimte 11 Reserve Duurzaamheid - -440.500,00 -232.800,00
Buitenruimte 12 Reserve Groot onderhoud gebouwen - -17.000,00 -10.954,00
Buitenruimte 13 Mutatie algemene reserve - -174.600,00 -88.700,00
Totaal incidentele onttrekkingen programma 3 -55.900,00 -688.000,00 -538.354,00
Totaal saldo incidentele reservemutaties -34.400,00 -666.500,00 -366.854,00
Totaal incidentele lasten en baten inclusief reservemutaties programma 3 166.500,00 -465.600,00 -353.871,57
+/+ is negatief
-/- is positief

Incidentele baten en lasten programma 4

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten programma 4
INCIDENTELE LASTEN EN BATEN EXPLOITATIE Primair Na wijziging Werkelijk
Programma nr. Omschrijving 2022 2022 2022
Financiën 1 POH-GGZ jeugdfuncties (stelpost) 80.000,00 80.000,00 -
Financiën 2 Stelpost voorziening wachtgeld vm wethouders 400.000,00 400.000,00 -
Totaal incidentele lasten programma 4 480.000,00 480.000,00 -
Financiën 3 Vrijval stelpost (corona, wachtgeld en leerlingenvervoer) - -456.100,00 -
Totaal incidentele baten programma 4 - -456.100,00 -
Saldo incidentele lasten en baten programma 4 480.000,00 23.900,00 -
RESERVEMUTATIES
Financiën 4 Onderhoud gebouwen 10.800,00 10.800,00 10.800,00
Totaal incidentele stortingen programma 4 10.800,00 10.800,00 10.800,00
Totaal incidentele onttrekkingen programma 4 - - -
Totaal saldo incidentele reservemutaties 10.800,00 10.800,00 10.800,00
Totaal incidentele lasten en baten inclusief reservemutaties programma 4 490.800,00 34.700,00 10.800,00
+/+ is negatief
-/- is positief

Incidentele baten en lasten programma 5

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten programma 5
INCIDENTELE LASTEN EN BATEN EXPLOITATIE Primair Na wijziging Werkelijk
Programma nr. Omschrijving 2022 2022 2022
Totaal incidentele lasten programma 5 - - -
Educatie 1 Diverse onder <25.000 - - -3.995,00
Totaal incidentele baten programma 5 - - -3.995,00
Saldo incidentele lasten en baten programma 5 - - -3.995,00
RESERVEMUTATIES
Totaal incidentele stortingen programma 5 - - -
Educatie 2 Mutatie algemene reserve - -43.700,00 -
Totaal incidentele onttrekkingen programma 5 - -43.700,00 -
Totaal saldo incidentele reservemutaties - -43.700,00 -
Totaal incidentele lasten en baten inclusief reservemutaties programma 5 - -43.700,00 -3.995,00
+/+ is negatief
-/- is positief

Incidentele baten en lasten programma 6

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten programma 6
INCIDENTELE LASTEN EN BATEN EXPLOITATIE Primair Na wijziging Werkelijk
Programma nr. Omschrijving 2022 2022 2022
Sport 1 Diverse <25.000 - - 1.848,88
Totaal incidentele lasten programma 6 - - 1.848,88
Totaal incidentele baten programma 6 - - -
Saldo incidentele lasten en baten programma 6 - - 1.848,88
RESERVEMUTATIES
Totaal incidentele stortingen programma 6 - - -
Sport 2 Mutatie algemene reserve - - -14.800,00
Totaal incidentele onttrekkingen programma 6 - - -14.800,00
Totaal saldo incidentele reservemutaties - - -14.800,00
Totaal incidentele lasten en baten inclusief reservemutaties programma 6 - - -12.951,12
+/+ is negatief
-/- is positief

Incidentele baten en lasten programma 7

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten programma 7
INCIDENTELE LASTEN EN BATEN EXPLOITATIE Primair Na wijziging Werkelijk
Programma nr. Omschrijving 2022 2022 2022
Sociaal domein 1 Incidenteel tekort GRJR 73.300,00 - -
Sociaal domein 2 Overheveling budget dak- en thuisloosheid - 31.100,00 -
Sociaal domein 3 Diverse <25.000 - 10.900,00 969,72
Totaal incidentele lasten programma 7 73.300,00 42.000,00 969,72
Sociaal domein 4 Storting baten verg. houd in res sociaal deelf. -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00
Sociaal domein 5 Vlaktax 2019 -72.500,00 -72.500,00 -402.464,00
Sociaal domein 6 Vlaktax 2020 -281.800,00 -281.800,00 -
Sociaal domein 7 Inzet Wijkteams (middelen van gemeente R'dam) - - -26.605,00
Sociaal domein 8 Diverse <25.000 - - -3.875,88
Totaal incidentele baten programma 7 -364.300,00 -364.300,00 -442.944,88
Saldo incidentele lasten en baten programma 7 -291.000,00 -322.300,00 -441.975,16
RESERVEMUTATIES
Sociaal domein 9 Sociaal deelfonds 10.000,00 10.000,00 327.100,00
Sociaal domein 10 Onderhoud gebouwen 34.000,00 34.000,00 34.000,00
Totaal incidentele stortingen programma 7 44.000,00 44.000,00 361.100,00
Sociaal domein 11 Dekking GRJR -218.100,00 -327.100,00 -327.100,00
Sociaal domein 12 Mutatie algemene reserve - -202.300,00 -5.500,00
Totaal incidentele onttrekkingen programma 7 -218.100,00 -529.400,00 -332.600,00
Totaal saldo incidentele reservemutaties -174.100,00 -485.400,00 28.500,00
Totaal incidentele lasten en baten inclusief reservemutaties programma 7 -465.100,00 -807.700,00 -413.475,16
+/+ is negatief
-/- is positief

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Programma 1
1 en 9. Betreft onttrekking uit reserve Wethouderspensioenen, ter dekking van kosten diverse oud wethouders. 
2. Betreft uitgaven voor diverse jaaroverschrijdende projecten (vanuit 2021) vanuit de BAR.
3. Betreft kosten voor verwijderen van asbest en opruimen drugsafval.
4. Betreft kosten voor uitgevoerd formatieonderzoek door Berenschot, aangaande de toekomstige invulling van het functiehuis van Albrandswaard na de BAR-ontvlechting.
5. Betreft diverse bijdragen aan de BAR voor het uitvoeren van operationele activiteiten.
6. Betreft verkoop Ipads.
7. Betreft storting in reserve Groot onderhoud gebouwen op basis van de begroting.
8. Betreft storting in reserve Rekenkamer zoals vastgesteld bij de resultaatbestemming uit 2021.
10. Betreft diverse onttrekkingen vanuit de Algemene reserve, die voortvloeien uit de jaaroverhevelingen zoals vastgesteld bij de resultaatbestemming uit 2021, plus de onttrekking betreffende het Berenschot onderzoek.

Programma 2
1 en 7. Betreft mutaties in de lasten en baten van de grondexploitaties Spui, Binnenland en Polder Albrandswaard.
2. Betreft een haalbaarheidsstudie naar gebiedsprogramma's, die niet is uitgevoerd in 2022.
3. Betreft een onderzoek naar de bodemkwaliteit in Valckensteijn als gevolg van verzakkingen. Is niet uitgevoerd in 2022.
4 en 8. Betreft mutaties in de totale lasten en baten van de marktinitiatieven in 2022.
5. Betreft middelen voor incidentele extra inhuur om ongeregistreerd grondgebruik tegen te gaan. Budget is niet uitgegeven in 2022.
6. Betreft kosten voor incidentele inhuur m.b.t. de omgevingsvisie. Deze kosten waren niet begroot.
9. Betreft incidentele bate vanwege de vrijval van de voorziening Blauwe Verbinding. Voor deze voorziening was geen uitgavenplan meer beschikbaar. In overleg met het grondbedrijf is de voorziening hier vrijgevallen.
10. Betreft storting in reserve Onderhoud gebouwen op basis van de begroting.
11. Betreft storting in reserve Betaalbare en bereikbare woningen van de verkoopopbrengst De Meijle.
12. Betreft storting in reserve Ontwikkelingsprojecten vrije reserve, vanuit de Algemene reserve, om aan de minimale hoogte van deze reserve te voldoen.
13. Betreft onttrekking vanuit reserve Ontwikkelingsprojecten vrije reserve m.b.t. de verkoopopbrengst De Meijle, plus het ophogen van de verliesvoorzieningen van de lopende grex'en.
14. Betreft onttrekking vanuit de Algemene reserve aan de Ontwikkelingsprojecten vrije reserve, om aan de minimale hoogte van deze reserve te voldoen.

Programma 3
1, 2 en 3. Betreft stelposten waar nog geen uitgaven voor zijn gedaan in 2022. Het betreft stelposten voor het opstellen van een mobiliteitsvisie, basisemissiekaarten geluid en geluidsbelastingkaarten.
4. Betreft kosten voor het onderhoud van de Koedoodseplas.
5. Betreft diverse verkopen snippergroen.
6. Betreft diverse kleine schadevergoedingen, vervanging van een hoogportaal en het terugplaatsen van lichtmasten bij een vaccinatielocatie.
7. Betreft storting in reserve Onderhoud gebouwen op basis van de begroting.
8 en 10. Betreft vrijval van reserve Beheer openbare ruimte, zoals vastgesteld bij de resultaatbestemming 2021.
9. Betreft onttrekking van reserve Baggeren op basis van de begroting.
11. Betreft onttrekkingen van de reserve Duurzaamheid in het kader van het uitvoeren van de klimaatagenda. 
12. Betreft onttrekking van de reserve Groot onderhoud gebouwen, voor de dekking van werkzaamheden uitgevoerd aan een dak van een van de begraafplaatsen.
13. Betreft onttrekking vanuit de Algemene reserve m.b.t. het overhevelen van het beleid voor Kunst & Cultuur, zoals vastgesteld bij de resultaatbestemming 2021. Er is minder uitgegeven dan verwacht, waardoor de daadwerkelijke onttrekking lager is uitgevallen.

Programma 4
1 en 2. Betreft stelposten voor POH-GGZ jeugdfuncties en de voorziening wachtgeld voormalig wethouders.
3. Betreft de vrijval van de stelposten corona, wachtgeld voormalig wethouders en leerlingenvervoer/WMO).
4. Betreft storting in reserve Onderhoud gebouwen op basis van de begroting.

Programma 5
1. Betreft schade-uitkering van verzekeraar aan Campus Portland.
2. Betreft onttrekking vanuit de Algemene reserve m.b.t. het overhevelen van het Sportbeleid, zoals vastgesteld bij de resultaatbestemming 2021. Dit had echter op programma 6 moeten landen, en niet op programma 5. De daadwerkelijke onttrekking zit in programma 6.

Programma 6
1. Betreft brandschade bij v.v. Rhoon.
2. Betreft onttrekking vanuit de Algemene reserve m.b.t. het Sportbeleid, zoals vastgesteld bij de resultaatbestemming 2021. Voor dit beleid minder uitgegeven dan verwacht, waardoor de onttrekking lager is uitgevallen. Het budget voor de onttrekking is per abuis in programma 5 terecht gekomen.

Programma 7
2. Betreft overheveling van budget voor aanpak dak- en thuisloosheid, zoals vastgesteld bij de resultaatbestemming 2021. Dit betreft een pilot, die ook in 2022 nog niet is ontwikkeld. 
3. Betreft diverse kosten voor studietoeslag en regeling einde lening inburgeringsplicht.
4. De baten die ontvangen worden t.b.v. de vergunninghouders worden gestort in de reserve Sociaal domein. 
5 en 6. Betreft eindafrekening van de vlaktax over 2019 en 2020. 
7. Betreft middelen ontvangen van de gemeente Rotterdam inzake het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Deze middelen zijn niet besteed en worden naar verwachting in 2023 wel besteed.
8. Betreft diverse posten kleiner dan €25.000 (Preventieakkoord AW en Vergoeding testen voor toegang).
9. Betreft stortingen in reserve Sociaal deelfonds, waaronder de storting als gevolg van het saldo van het product van heel het sociaal domein.
10. Betreft storting in reserve Onderhoud gebouwen op basis van de begroting.
11. Betreft onttrekkingen in reserve Sociaal deelfonds op basis van de begroting, plus een onttrekking als dekking voor gemaakte kosten in het sociaal domein voor het terugdraaien van wachtlijsten.
12. Betreft onttrekking vanuit de Algemene reserve m.b.t. het overhevelen van het beleid voor Volksgezondheid, zoals vastgesteld bij de resultaatbestemming 2021. Voor dit beleid is minder uitgegeven dan verwacht, waardoor de werkelijke onttrekking lager is uitgevallen.

Structureel rekeningsaldo exclusief incidentele baten en lasten

Presentatie van het structureel rekeningsaldo (bedragen x € 1.000) Begroting 2022 Begroting na wijziging 2022 Realisatie 2022
Saldo baten en lasten -198 -2.164 365
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 769 2.150 4.218
Rekeningsaldo na bestemming 571 -13 4.584
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) -644 99 5
Structureel rekeningsaldo 1.215 -112 4.578
+/+ is voordeel
-/- is nadeel

Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Terug naar navigatie - Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Naast de incidentele stortingen en onttrekkingen zijn er ook structurele mutaties in de exploitatie die ten laste of ten gunste van de reserves gebracht worden. Voorbeelden hiervan zijn de beklemde reserves welke in de begroting zijn opgenomen ter dekking van de structurele lasten van investeringen, de afschrijvingslasten. Een totaaloverzicht van daadwerkelijke structurele onttrekkingen aan reserves is hieronder opgenomen.

Reserve Begroting 2022 Begroting na wijziging 2022 Realisatie 2022
Structurele onttrekkingen aan reserve
AW Mutatie reserve rentelast 433.000 433.000 433.000
AW Mutatie reserve ruimen begraafplaats Poortugaal 7.500 7.500 7.500
AW Mutatie reserve ruimen begraafplaats Rhoon 11.800 11.800 11.800
AW Mutatie reserve nieuwbouw sportzaal Portland 36.100 36.100 36.100
AW Mutatie reserve nieuwbouw buitendienst 42.400 42.400 42.400
AW Mutatie reserve nieuwbouw school Don Bosco 9.200 9.200 9.200
AW Mutatie reserve nieuwbouw school Valckesteijn 7.500 7.500 7.500

In het dienstjaar 2020 is een gedeelte van de opbrengst van de verkoop van de aandelen Eneco gestort in een reserve Rentelast. Besloten is om met deze opbrengst geen leningen vervroegd af te lossen, maar jaarlijks een bedrag vrij te laten vallen ter dekking van de rentelast.
Gezien de vrij unieke situatie heeft de commissie BBV 22 oktober 2020 besloten deze bate te zien als een structurele bate.