Programma 7 - Sociaal Domein

Inleiding en missie Programma 7

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Ouderen, jeugd en gezinnen moeten in Albrandswaard, nu en in de toekomst, lang gelukkig kunnen leven. Daarom staat binnen het sociaal domein ‘de mens’ en de ‘menselijke maat’ voorop. We benutten de eigen kracht van mensen, betuttelen niet en bieden de hulp die echt nodig is. Hierbij werken de hulpverleners integraal en afgestemd op elkaar. Met name voor hulpbehoevenden die met een opstapeling van problemen te maken hebben, is integrale aanpak pure noodzaak. Wij investeren in preventie, omdat wij geloven dat voorkomen altijd beter is dan genezen. Wij sturen op het toepassen van de mogelijkheden die wij zien voor verbetering van de interne en externe samenwerking, kennisdeling en het inzetten van creatieve oplossingen. De afstemming tussen Wonen, Welzijn (en Werk) en Zorg zijn daarbij leidend.

Missie

Terug naar navigatie - Missie

Door de integrale transitie binnen het sociaal domein, wordt maatwerk geleverd en gaan wij uit van de kracht van onze inwoners.

7.1 Maatschappelijke ondersteuning

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

7.1.1 Maatschappelijke ondersteuning.

Terug naar navigatie - 7.1.1 Maatschappelijke ondersteuning.

Inwoners die dat nodig hebben worden ondersteund in hun zelfredzaamheid. De zorg wordt zoveel mogelijk in de wijken georganiseerd, waarbij integrale aanpak het uitgangspunt is. De bewoners van Albrandswaard kunnen hierdoor, nu en in de toekomst, zo lang mogelijk gelukkig thuis, in hun eigen sociale omgeving blijven wonen. Bewustwording van de zaken die onder de eigen verantwoordelijkheid vallen, is hierbij een belangrijk item.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

7.2 Kwetsbare groepen

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

7.2.1 Kwetsbare groepen.

Terug naar navigatie - 7.2.1 Kwetsbare groepen.

Onze (kwetsbare) inwoners voelen zich gezien en maken onderdeel uit van een sociaal netwerk. Hiermee willen we ontmoeting stimuleren en trachten te voorkomen dat er eenzaamheid ontstaat. Wonen, welzijn en zorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

7.3 Participatiewet

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

7.3.1 Werk.

Terug naar navigatie - 7.3.1 Werk.

Onze inwoners die dat echt nodig hebben, kunnen gebruik maken van vangnetregelingen om armoede te voorkomen. Ieder kind kan zijn/haar eigen keuzes maken voor wat betreft onderwijs, sport en cultuur. Door begeleiding, opleiding etc. willen we de inwoners helpen de regie (over hun eigen inkomen en financiën) weer zoveel mogelijk zelf in handen te nemen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

7.4 Jeugdzorg

7.5 Zorg & Welzijn

7.6 Wijkteams

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Programma 7 - Sociaal domein Primaire begroting 2022 Begroting na wijziging 2022 Werkelijk 2022 Verschil (voordeel is + nadeel is -)
Lasten
7.1-Maatschappelijke Ondersteuning 4.899.400 5.567.800 4.640.801 926.999
7.2-Kwetsbare Groepen 249.600 2.752.800 1.502.426 1.250.374
7.3-Participatie 7.545.500 8.839.100 9.041.561 -202.461
7.4-Jeugdzorg 5.260.400 5.478.100 5.248.596 229.504
7.5-Zorg & Welzijn 859.900 574.100 536.659 37.441
7.6-Wijkteams 1.936.600 2.371.400 2.269.879 101.521
Totaal Lasten 20.751.400 25.583.300 23.239.922 2.343.378
Baten
7.1-Maatschappelijke Ondersteuning -139.200 -1.106.300 -1.811.466 705.166
7.2-Kwetsbare Groepen 0 -2.018.000 -690.876 -1.327.124
7.3-Participatie -4.445.000 -5.052.600 -4.769.422 -283.178
7.4-Jeugdzorg -414.300 -414.300 -542.956 128.656
7.5-Zorg & Welzijn -388.000 -188.300 -200.169 11.869
7.6-Wijkteams -11.300 -9.900 -39.067 29.167
Totaal Baten -5.397.800 -8.789.400 -8.053.956 -735.444
Saldo van baten en lasten 15.353.600 16.793.900 15.185.966 1.607.934
Onttrekkingen -218.100 -529.400 -332.600 -196.800
Stortingen 44.000 44.000 361.100 -317.100
Mutaties reserves -174.100 -485.400 28.500 -513.900

Analyse financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Analyse financiële afwijkingen

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
FCL 661015 Dak- en thuisloosheid € 31.100 voordelig
Het is niet gelukt om de pilot vanuit Ridderkerk uit te breiden naar Albrandswaard. Hierdoor komt het overschot op € 31.100. Dit betreft een incidenteel overschot en dient meegenomen te worden naar 2023. 

FCL 662110/112/114 Opvang Oekraïners €1.195.764 voordelig
Oorspronkelijk stonden hier kosten voor personeel begroot die zich bezig hielden met alles omtrent de opvang van mensen uit Oekraïne. Hier is uiteindelijk ongeveer € 80k meer aan uitgegeven dan begroot. Vanuit het Rijk is echter een bijdrage ontvangen om alle kosten voor de opvang van Oekraïners te kunnen bekostigen. Deze bijdrage is niet volledig uitgenut, en dekt dus ruimschoots alle gemaakte kosten. Voor het restant van de Rijksbijdrage wordt voorgesteld om, via de resultaatsbestemming, een reserve te vormen. Op die manier hebben we financiële middelen staan om toekomstige uitgaven voor de opvang van specifieke doelgroepen (deels) te kunnen dekken.

FCL 666220 Mantelzorg, o.a. Pluim € 29.600 nadelig
In 2021 is dit budget afgeraamd omdat er jaarlijks een bedrag over was. Nu blijkt dat de aframing voorbarig en teveel was. Omdat het aantal mantelzorgers dat gebruik maakt van de mantelzorgluim is toegenomen met ca. 50 personen, is er over 2022 een tekort van € 29.600. 
Bij de eerste tussenrapportage 2023 wordt voorgesteld een bedrag van € 30.000 bij te ramen op het budget.

Taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
FCL 667115 Inzet in Wijkteams €100.447 voordelig
Er is sprake van een incidenteel overschot van ca. € 100.000. Dit heeft te maken met het vertrek van wijkteamprofessionals en de niet naadloze opvolging van medewerkers vanuit de moederorganisaties, en het niet invullen van ziektevervanging. Met name de jeugdzorgaanbieders en de GGZ aanbieders hebben moeite gekwalificeerde medewerkers te werven, gezien de krapte op de arbeidsmarkt. Dit is overigens voor de jeugdzorg en GGZ een landelijk gesignaleerd probleem. 
Een andere verklaring voor de onderschrijding betreft de reservering van de huisvestingslasten van € 55.000 t.b.v. de wijkteams. Pas aan het eind van het jaar is bekend geworden dat deze kosten zijn ten laste zijn gebracht van een ander budget.
De onderschrijding kan verder worden verklaard door het feit dat de gemeente in het jaar 2022 een bedrag van € 26.605,- van de gemeente Rotterdam ontvangen heeft inzake het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Deze middelen zijn niet besteed, omdat deze pas aan het eind van het jaar ontvangen zijn en het opstellen van een plan van aanpak om de middelen te besteden in 2022 qua tijdspanne niet mogelijk was. Aangezien deze middelen niet doorgeschoven kunnen worden naar 2023, blijft de bate in 2022 staan. We zullen in 2023 deze middelen aanvragen zodra het plan van aanpak gereed is.

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
FCL 661000 Wet BUIG uitkeringen € 392.434 nadelig
Het macro BUIG-budget was in 2022 naar beneden bijgesteld vanwege de landelijke afname van het aantal uitkeringsgerechtigden. Hierdoor is het budget (de inkomensoverdrachten vanuit het Rijk) voor Albrandswaard ook naar beneden bijgesteld, namelijk met € 340.770 t.o.v. de laatste begrotingswijziging. De uitgaven zijn echter toegenomen. Per saldo is er een overschrijding van € 79.290 over de totale BUIG-uitgaven ten opzichte van de BUIG-begroting.

De uitgaven voor de feitelijke verstrekkingen van uitkeringen waren afgenomen als gevolg van een afname van het bestand: van 386 in januari tot 370 in december. 30 klanten waren uitgestroomd naar werk en 4 naar een opleiding. Het grootste deel van de uitstroom (122 klanten) kwam echter door externe redenen, zoals verhuizingen, samenwoningen, pensioneringen, e.d. 
Het aantal klanten in inrichting was redelijk gelijk gebleven op 125 klanten, maar gedurende het jaar was er een duidelijke daling geweest, tot een minimum van 112 personen in inrichting in mei. Hierdoor zijn de uitgaven op dit onderdeel aanzienlijk lager uitgevallen. 
Het aantal mensen met een IOAW-uitkering is enigszins gedaald, van 15 naar 11. Het zijn geen grote aantallen, maar relatief gaat het om een daling van circa 27%. Als gevolg hiervan zijn de uitgaven op deze regelingen lager uitgevallen.
Verder zijn er aanzienlijk meer loonkostensubsidies verstrekt dan begroot. Deze uitgaven waren oorspronkelijk juist achtergebleven bij de verwachting, omdat er minder mensen met een indicatie bleken te zijn dan was voorspeld. De overschrijding is vooral toe te schrijven aan een te lage raming. 

Daarnaast waren enkele zelfstandigen vanuit de TOZO-regeling doorgestroomd naar de Bbz, met hogere Bbz-uitgaven als gevolg. Ook de afwikkeling van de TOZO-regeling werkt nog door in 2022.
Tot slot zijn er nog diverse uitgaven gedaan in verband met (de nasleep van) COVID 19.

FCL 661005 Besluit zelfstandigen € 58.839 voordelig
De post Besluit Zelfstandigen bestaat uit de leningen die worden verstrekt binnen het Besluit Zelfstandigen. In 2022 zijn er geen leningen verstrekt. Uit Corona voortvloeiende regelingen als de vereenvoudigde BBZ en incassocoulance (Belastingdienst) liggen hier mogelijk mede aan ten grondslag.

FCL 661400 Minimabeleid € 389.430 nadelig 
De overschrijding bij de jaarrekening 2022 is grotendeels veroorzaakt door de nieuwe regeling eenmalige energietoeslag 2022. Gemeenten hebben hier geld voor gekregen in de diverse financiële circulaires in 2022. Het tekort is voor een bedrag van € 311.000 (septembercirculaire 2022) gedekt door de tegemoetkoming van het Rijk. De uitgaven voor de eenmalige energietoeslag 2022 zijn echter hoger dan de rijksbijdrage. Dit tekort wordt niet gecompenseerd door het rijk.

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
FCL 662301 Re-integratieprojecten € 142.239 voordelig
De onderschrijding zit volledig in de kosten van uitstroomprojecten. Deze bestaat uit drie onderdelen.
Als eerste de doelgroep Arbeidsbeperkten. Hier is de onderschrijding te verklaren door het wegvallen van een aantal klantmanagers en te ruime inschatting van de noodzakelijke kosten voor Jobcoaching. Het vinden van een goede plek voor deze doelgroep is lastig en arbeidsintensief; pas nadat er een plek gevonden is, wordt Jobcoaching ingezet.
Bij de bemiddeling Baanbrekend is de onderschrijding te verklaren door minder instroom aan de poort en een veranderde doelgroep. Inmiddels zijn de kaders aangepast.  
Met betrekking tot de werkervaringsplaatsen is de onderuitputting te verklaren omdat niet alle plekken zijn ingevuld, door ziekte van personeel en door verloop. Hierdoor zijn er geen participatiemarkten meer georganiseerd, terwijl dit een belangrijk onderdeel in het plaatsen op de werkervaringsplaatsen is. De onderschrijding is incidenteel. 

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO
FCL 666100 Voorzieningen WMO gehandicapten € 37.699 voordelig
Ten opzichte van de begroting waren de kosten voor vervoersvoorzieningen en woningaanpassingen lager dan verwacht. Het aantal vervoersvoorzieningen (beschikkingen) is in de periode januari - december met ca. 2% gedaald. Daarnaast waren de woonvoorzieningen minder kostbaar dan in 2021. Het totaal overschot betreft ca. € 37.000. Dit is een incidenteel overschot.

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
FCL 661410 Schuldhulpverlening € 33.115 voordelig
Het gemiddeld aantal dossiers dat in behandeling is, is in 2022 gedaald van 67 naar 57 dossiers. Dit resulteert in minder kosten. Daarnaast blijft de verwachte toestroom ten gevolge van de stijging vaste lasten alsmede terugkerende variabele lasten uit. 

FCL 666200 WMO Huishoudelijke verzorging ZIN € 53.247 voordelig
In de periode januari tot en met december 2022 is het aantal cliënten dat gebruik maakt van voorziening Huishoudelijke Hulp gestegen met ca. 7% . Deze toename is lager dan verwacht bij de 2e tussenrapportage 2022. Mede hierdoor komt het totale overschot op ca. € 53.000. In verband met de tariefontwikkelingen in 2023 betreft dit een incidenteel overschot.

FCL 666210 WMO begeleiding en overige in natura € 146.366 voordelig
In de periode januari tot en met december 2022 is het aantal cliënten dat gebruik maakt van de voorziening begeleiding, dagbesteding en/of respijtzorg met ca. 7,5% toegenomen. Tegelijkertijd is het aantal beschikkingen (aantal verschillende producten) in deze periode met ca. 6% gedaald. Door meer maatwerk te bieden is het financieel jaarresultaat positief. Mede door tariefontwikkelingen betreft het een structureel overschot van € 100.000.

FCL 666700 WMO Eigen bijdrage € 30.536 voordelig
Het aantal cliënten dat gebruik heeft gemaakt van een Wmo voorziening waarover een eigen bijdrage moet worden betaald, is toegenomen met ca. 5,8%. Hierdoor zijn de inkomsten eigen bijdrage toegenomen met ca. € 30.500. Dit zijn structureel aanvullende inkomsten. 

FCL 667215 WMO begeleiding en overige PGB € 77.559 voordelig
In de periode januari tot en met december 2022 is het aantal cliënten dat de voorziening begeleiding , dagbesteding en/of respijtzorg middels PGB financiert met ca. 18% gedaald. Door meer maatwerk te bieden is het financieel jaarresultaat, net als vorig jaar, positief uitgevallen. Mede door tariefontwikkelingen betreft het een structureel overschot van € 77.000.

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
FCL 667205 Lokale jeugdhulp PGB € 269.749 voordelig
In 2022 is sprake van een positief resultaat. PGB’s worden onder andere ingezet als ZIN-aanbod (zorg in natura) niet voorhanden is of als cliënten een beroep doen op identiteitsgebonden zorg. De wijkteams hebben, vanuit het principe dat ZIN voorliggend is, gezorgd voor meer ZIN gecontracteerd aanbod. Het budget Lokale Jeugdhulp ZIN en Lokale Jeugdhulp PGB zijn communicerende vaten. Het betreft dezelfde vormen van jeugdhulp, alleen wordt het op een andere manier verstrekt. Het betreft een incidenteel overschot van ca. € 269.700.

FCL 668200 Lokale jeugdhulp ZIN € 154.953 nadelig
Het aantal trajecten Zorg In Natura (ZIN) voor Lokale Jeugdhulp is in het afgelopen jaar gestegen en zorgt voor een overschrijding op het budget. 
In het afgelopen jaar was sprake van een toename van het aantal cliënten in perceel 2 (basis GGZ). Een mogelijke verklaring hiervoor ligt in de gevolgen van de Coronapandemie. Uit landelijk onderzoek is gebleken dat jongeren het mentaal zwaar hebben gehad en dat zij minder weerbaar zijn, hetgeen ook in Albrandswaard gezorgd heeft voor een toename van het aantal hulpvragen.  Dit vertaalt zich in een incidenteel tekort van ca. €154.900.

FCL 668205 Specialistische jeugdvoorzieningen in natura € 565.740 nadelig
De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de bovenlokale taken en het realiseren van voldoende aanbod van specialistische jeugdhulp. 
Met de begroting 2023 hebben de samenwerkende gemeenten de doelstellingen en de middeleninzet voor de inkoop van specialistische jeugdhulp en de jeugdbeschermingsketen bepaald. Ten opzichte van voorgaande begrotingen van de GRJR zijn bij de begroting 2023 een aantal wijzigingen doorgevoerd. Eén ervan is het principe van realistisch begroten. Naar aanleiding hiervan heeft het AB besloten om de vlaktaks-systematiek af te schaffen en met de jaarrekening 2022 de realisatieverschillen direct af te rekenen. Het afrekenen van de vlaktaks leverde ongeveer €48.000 meer op dan begroot.
In de afgelopen jaren waren de zorgkosten voor de gemeente Albrandswaard lager dan de inleg, waardoor de gemeente van de GRJR een bedrag heeft ontvangen.

De eindafrekening over 2022 volgt in de loop van 2023 en is gebaseerd op het realistisch zorggebruik van 2022. Waar voorheen (tot en met 2021) de verrekening van een jaarresultaat werd gespreid over de duur van drie jaren en werd verdisconteerd in de bijdrage (inleg) van het opvolgende jaar, wordt vanaf 2022 het jaarresultaat in het opvolgende jaar direct volledig verrekend. Dit kan leiden tot fluctuaties. Het jaarrekeningresultaat 2022 t.a.v. de GRJR betekent voor Albrandswaard een bijbetaling van €153.189. De stijging in het zorggebruik 2022 is met name te verklaren door een stijging van kosten t.a.v. daghulp en ambulante hulp. 

Het uiteindelijke resultaat van 2022 kan leiden tot een begrotingswijziging voor 2023, vanwege nieuw inzichten. Dit zal in de loop van 2023 duidelijk worden.

Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
FCL 668305 Zeer gespecialiseerde jeugdvoorzieningen € 819.583 voordelig
Zie fcl 668205 voor de toelichting op de afwijking.

Taakveld 7.1 Volksgezondheid
FCL 671400 Volksgezondheid € 64.801 voordelig
Door Corona zijn er veel projecten uitgesteld, deze worden naar verwachting in 2023 ingehaald. Het college heeft in 2021 besloten om € 46.900 extra budget beschikbaar te stellen voor preventie tegen eenzaamheid. De uitvoering van de plannen loopt nog door in 2023, mede door de beperkende maatregelen rond corona. Hierdoor willen we graag € 41.645 doorschuiven naar 2023.

Taakveld 0.10 Mutaties reserves
FCL 698007 Mutaties reserves programma 7 € 513.900 nadelig
Het nadelig saldo wordt veroorzaakt door een lagere onttrekking uit de overgehevelde jaarbudgetten dan verwacht, en door bijstorting in de reserve Sociaal Deelfonds als gevolg van de voordelen behaald in het sociaal domein.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Nr. Indicator Beschrijving indicator AW NL* Cijfers over
1 Banen (bron: CBS/LISA) Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. Betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar. 601,7 766,6 2021
2 Jongeren met een delict voor de rechter (bron: CBS) Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. 1% 1% 2020
3 Kinderen in uitkeringsgezinnen (bron: CBS) Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. 3% 4% 2021
4 Netto arbeidsparticipatie (bron: CBS) Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. 75,6% 73,3% 2022
5 Jeugdwerkloosheid (bron: CBS) Percentage personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. 1% 1% 2021
6 Personen met een bijstandsuitkering (bron: CBS) Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015), exclusief uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling en dak- en thuislozen. Betreft het aantal personen per 10.000 inwoners. 304,1 281,5 2021
7 Aantal re-integratievoorzieningen (bron: CBS) Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. 150,8 176,8 2020
8 Jongeren met jeugdhulp (bron: CBS) Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). 7,5% 10,6% 2022
9 Jongeren met jeugdbescherming (bron: CBS) Betreft percentage jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. 0,5% x 2022
10 Jongeren met jeugdreclassering (bron: CBS) Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). 0,3% x 2021
11 Wmo-cliënten met een maatwerkarr. (bron: CBS) Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. 540 601 2022
Waar staat je gemeente d.d. 3 maart 2023
* Klasse matig stedelijk

Kerngegevens

Terug naar navigatie - Kerngegevens
Sociale structuur Jaarrekening 2021 Begroting 2022 Jaarrekening 2022
Aantal inwoners 25.951 25.871 26.359
Aantal inwoners tot 20 jaar 6.233 6.264 6.284
Aantal inwoners 65 jaar en ouder 4.670 4.615 4.855
Aantal bijstandsgerechtigden 394