Programma 2 - Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie

Inleiding en missie Programma 2

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Ondernemers, bewoners, publiek en maatschappelijke instellingen maken de samenleving van Albrandswaard. Wij willen hen optimale condities bieden voor ondernemen, ontspannen, ontmoeten en ontwikkelen. Het behouden van een goede balans tussen aan de ene kant grote opgaven met een ruimtelijk beslag, zoals woningbouw en energietransitie, en aan de andere kant het behoud van groen en leefbaarheid in de dorpen is de grote uitdaging van de komende jaren. Ingezet wordt op kwaliteit van werken, wonen, recreëren en voorzieningen, in onderlinge samenhang. Centraal staat de vitaliteit van de samenleving in kleinschalige dorpskernen en een landelijke omgeving.

Missie

Terug naar navigatie - Missie

Albrandswaard is de ‘groene long’ voor de regio aan de zuidkant van Rotterdam. Wij willen ‘de groene long’ behouden en ook een ‘passende’ bijdrage leveren aan woningbouw en energie-transitie.

De gemeente zet bij ruimtelijke ontwikkelingen in op behoud en versterking van bestaande kwaliteiten. We werken niet alleen aan de omvang en toekomstbestendigheid van de woningvoorraad, maar faciliteren ook onze inwoners die langer thuis blijven wonen als zij zorg nodig hebben. We bouwen en wijzen primair toe met het oog op de lokale behoefte, maar verliezen onze rol in en bijdrage aan de regio niet uit het oog.

2.1 Ruimtelijke ordening

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

2.1.2 Visie op de Rand van Rhoon.

Terug naar navigatie - 2.1.2 Visie op de Rand van Rhoon.

Keuzes maken voor de Rand van Rhoon op de lange termijn.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2.1.3 Buijtenland van Rhoon.

Terug naar navigatie - 2.1.3 Buijtenland van Rhoon.

Wat willen we bereiken?

Behoud en versterking van de recreatieve en natuurwaarden in een agrarisch en landschappelijk aantrekkelijk buitengebied. Hieronder kunnen onze inwoners en mensen van buiten Albrandswaard ook in een toekomst van toenemende verstedelijking in de regio blijven genieten van ons cultuur-historisch waardevolle polderlandschap, onze streekproducten, natuur en grienden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2.2 Wonen

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

2.2.1 Wonen

Terug naar navigatie - 2.2.1 Wonen

Wat willen we bereiken?

Voorzien in de woningbehoefte met behoud van de kwaliteit en leefbaarheid in de dorpen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2.3 Economie

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Programma 2 - Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie Primaire begroting 2022 Begroting na wijziging 2022 Werkelijk 2022 Verschil (voordeel is + nadeel is -)
Lasten
2.1-Ruimtelijke ordening 2.892.200 7.186.500 7.670.259 -483.759
2.2-Wonen 142.100 142.100 80.867 61.233
2.3-Economie 118.600 109.800 102.343 7.457
Totaal Lasten 3.152.900 7.438.400 7.853.469 -415.069
Baten
2.1-Ruimtelijke ordening -1.820.000 -5.507.300 -3.314.639 -2.192.661
2.2-Wonen -405.700 -308.700 -379.453 70.753
2.3-Economie -40.600 -40.600 -62.500 21.900
Totaal Baten -2.266.300 -5.856.600 -3.756.592 -2.100.008
Saldo van baten en lasten 886.600 1.581.800 4.096.877 -2.515.077
Onttrekkingen -18.300 -896.900 -7.321.643 6.424.743
Stortingen 25.000 921.900 4.250.896 -3.328.996
Mutaties reserves 6.700 25.000 -3.070.746 3.095.746

Analyse financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Analyse financiële afwijkingen

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
FCL 631060 Overige gebouwen € 56.949 voordelig
Het budget voor het meerjarenonderhoudsplan (€ 35k) is niet gebruikt in 2022. Daarnaast vielen de onderhoudskosten fors lager uit dan begroot.

Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving
FCL 681000 Bestemmingsplannen € 35.093 voordelig
Door de onzekerheid over de invoeringsdatum van de Omgevingswet zijn bepaalde planningen  en ruimtelijke procedures (en dus uitgaven) tijdelijk "opgehouden". Nu blijkt dat de invoering wederom is uitgesteld voor een jaar. De meeste processen (en dus uitgaven) hebben inmiddels weer een doorstart gemaakt. Het overschot is incidenteel.

FCL 681012 Gebiedsprogramma's Omgevingsvisie € 60.000 voordelig
Dit budget is in 2022 niet uitgegeven, omdat de Omgevingsvisie, mede door het uitstellen van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet, nog niet is vastgesteld.  De gebiedsprogramma's staan nu als speerpunt in de begroting van 2023. 

FCL 6810212 MI Herontwikkeling Rijsdijk-Achterdijk / Sordino € 43.254 nadelig
Kosten betreffen met name uren ten behoeve van het opzeggen van het opstalrecht voor de locatie Sordino. 

FCL 6810237 MI Herontwikkeling locatie Garage Palsgraaf € 33.696 nadelig
Kosten gemaakt voor ontwikkelaar, zoals opgenomen in starovereenkomst uit 2017, zijn betaald. We hebben geen mogelijkheid om deze kosten op de ontwikkelaar te verhalen. Pas bij het sluiten van een realisatieovereenkomst kunnen we de gemaakte kosten verhalen.

FCL 6810241 Slotvalckensteinsedijk 5 € 65.949 nadelig
Het nadelig saldo komt met name omdat de kavels nog niet zijn verkocht, terwijl dit wel was begroot voor € 97.000. De kosten betreffen met name de ambtelijke begeleiding van de verkoop van de 2 kavels.
In de 2e tussenrapportage van 2022 is er bijgeraamd voor een bedrag van € 97.000. Dit bedrag dient naar 2023 doorgeschoven te worden. 
De inkomsten uit de verkoop van de gronden worden in 2023, dan wel 2024 verwacht. 

FCL 6810259 MI Tijsjesdijk 8 € 33.270 voordelig
Voor de plankosten is in de ontwikkelingsovereenkomst (medio 2021) € 9.100 in rekening gebracht. Hiervan is een deel in 2021 geschreven en in 2022 nog €5088. Het plan is inmiddels afgerond met nog enkele uurtjes nazorg dit jaar.
Daarnaast is er € 33.792,- als bijdrage ontvangen vanuit het fonds Vitaal Albrandswaard, conform de ontwikkelingsovereenkomst.

FCL 6810261 MI Polder Albrandswaard Zuidoost € 60.230 voordelig
Het marktinitiatieven proces is afgerond met het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan. De bijdrage voor het fonds Polder Albrandswaard is ontvangen (€ 75k).  Het nazorg traject dat sindsdien loopt bleek intensiever dan verwacht vanwege het langdurige civiele traject voor het bouw- en woonrijp maken. De uitvoer is inmiddels in gang gezet. De maximaal te innen plankosten voor 1 woning is gesteld op 8.000 euro.  Dit marktinitiatief maakt echter voor 1/3e deel uit van een gemeentelijke ontwikkeling van 2 vrije kavels waar een GREX op loopt.  In de planvorming (opstellen Visie en bestemmingsplan) en het schrijven van uren is daarom een grote overlap. Voor dit initiatief is er voor € 15k aan kosten gemaakt.

FCL 681052 Ongeregistreerd grondgebruik € 96.412 voordelig
Er is € 61.000 meer binnengekomen dan begroot. Het beleid om medewerking te verlenen om de in gebruik genomen grond te verkopen heeft een positieve uitwerking naar de inwoners. Hierdoor zijn inwoners eerder bereid om over te gaan tot koop. Het incidentele budget van € 35.000 voor personeel derden is in 2022 niet uitgegeven. Omdat inwoners de laatste tijd zelf contact opnemen om een oplossing te zoeken voor illegaal grondgebruik en er naar verwachting in 2023 ook meer verzoeken zullen binnenkomen voor verkoop van snippergroen dat niet illegaal in gebruik is genomen, wordt voorgesteld om het bedrag van € 35.000 door te schuiven naar 2023.

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
FCL 68300001 Grondbedrijf algemeen € 200.619 voordelig
Dit betreft aan de lastenkant met name algemene uren grondbedrijf die op basis van het BBV niet doorbelast kunnen worden op de GREX'en.
Daarnaast zit er aan de batenkant, voor ruim € 356k, de vrijval van de voorziening Blauwe Verbinding. Voor het restant van deze voorziening waren geen bestedingsplannen meer. In overleg met het grondbedrijf is besloten om de voorziening hier vrij te laten vallen.

FCL 68300114 GREX Plan Spui € 289.884 nadelig
Kosten betreffen het aanvullen van de voorliesvoorziening vanwege de te verwachten verliezen op dit project.

FCL 68300119 GREX Polder Albrandswaard € 35.360 nadelig
Kosten betreffen het aanvullen van de voorliesvoorziening vanwege de te verwachten verliezen op dit project.

FCL 68300127 GREX Binnenland € 2.763.003 nadelig
Kosten betreffen het aanvullen van de voorliesvoorziening vanwege de te verwachten verliezen op dit project.

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen
FCL 682202 Onderzoek Valckensteijn € 45.000 voordelig
Het budget voor het onderzoek naar verzakkingen in Valckensteijn West willen we doorschuiven naar 2023. Dit omdat het onderzoek niet in 2022 heeft plaatsgevonden maar ingepland gaat worden voor het jaar 2023. 

FCL 682300 WABO-vergunningen (baten) € 60.865 voordelig
De uiteindelijk gerealiseerde legesinkomsten zijn ruim € 60.000 hoger dan het uiteindelijk begrote bedrag. De legesinkomsten zijn vraag-gestuurd. De uiteindelijk gerealiseerde inkomsten wijken daardoor altijd iets af van de raming.

Taakveld 0.10 Mutaties reserves
FCL 698002 Mutaties reserves programma 2 € 3.095.746 voordelig
De afwijking wordt veroorzaakt door het verder ophogen van de voorzieningen op de projecten (grex'en), benoemd in taakveld 8.2.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Nr. Indicator Beschrijving indicator AW NL* Cijfers over
1 Functievermenging (bron: CBS BAG/LISA) De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen woningen) en 100 (alleen werken). Bij de waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. 48,7% 52,3% 2021
2 Vestingen van bedrijven (bron: LISA) Het aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 65 jaar. 118,8 160,9 2021
3 Nieuwbouw woningen (bron: BAG/ABF) Het aantal nieuw gebouwde woningen, per 1.000 woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties. 9,6 8,8 2022
4 Demografische druk (bron: CBS) De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. 72,5% 77,5% 2022
Waar staat je gemeente d.d. 3 maart 2023
* Klasse matig stedelijk