8 - Taakvelden

Overzicht op taakvelden

Terug naar navigatie - Overzicht op taakvelden
Overzicht op taakvelden Werkelijk 2022
Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo
0.1:Bestuur 3.103.434 -982.783 0 0 2.120.651
0.10:Mutaties reserves 0 0 -9.039.938 4.821.796 -4.218.142
0.11:Resultaat van de rekening van baten en lasten 4.583.632 0 0 0 4.583.632
0.2:Burgerzaken 1.056.848 -410.331 0 0 646.517
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden 2.018.767 -1.468.166 0 0 550.601
0.4:Overhead 8.677.388 -58.643 0 0 8.618.745
0.5:Treasury 3.093 -172.468 0 0 -169.374
0.61:OZB woningen 11.790 -4.595.462 0 0 -4.583.672
0.62:OZB niet-woningen 0 -2.739.756 0 0 -2.739.756
0.63:Parkeerbelasting 4.632 0 0 0 4.632
0.64:Belastingen overig 301.356 0 0 0 301.356
0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 -37.807.893 0 0 -37.807.893
0.8:Overige baten en lasten 50.422 -368.939 0 0 -318.517
0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) -37.181 0 0 0 -37.181
1.1:Crisisbeheersing en brandweer 1.414.863 -67.221 0 0 1.347.642
1.2:Openbare orde en veiligheid 826.107 -8.024 0 0 818.083
2.1:Verkeer en vervoer 3.965.478 -93.540 0 0 3.871.938
2.2:Parkeren 11.369 0 0 0 11.369
2.3:Recreatieve havens 12.632 0 0 0 12.632
2.4:Economische havens en waterwegen 670.363 0 0 0 670.363
2.5:Openbaar vervoer 73.789 -28.500 0 0 45.289
3.1:Economische ontwikkeling 99.340 -42.641 0 0 56.699
3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur 77.757 0 0 0 77.757
3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 46.513 -27.583 0 0 18.930
3.4:Economische promotie 12.492 0 0 0 12.492
4.1:Openbaar basisonderwijs 7.298 0 0 0 7.298
4.2:Onderwijshuisvesting 910.671 -3.995 0 0 906.676
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.412.359 -340.073 0 0 1.072.285
5.1:Sportbeleid en activering 101.353 -18.492 0 0 82.861
5.2:Sportaccommodaties 1.884.727 -652.269 0 0 1.232.458
5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 78.281 -1.545 0 0 76.735
5.4:Musea 7.298 0 0 0 7.298
5.5:Cultureel erfgoed 62.694 0 0 0 62.694
5.6:Media 312.915 -24.764 0 0 288.151
5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.136.423 -21.961 0 0 3.114.462
6.1:Samenkracht en burgerparticipatie 2.615.378 -2.320.269 0 0 295.109
6.2:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 2.509.488 -87.194 0 0 2.422.294
6.3:Inkomensregelingen 7.263.025 -4.769.422 0 0 2.493.603
6.4:WSW en beschut werk 82.784 0 0 0 82.784
6.5:Arbeidsparticipatie 1.620.734 0 0 0 1.620.734
6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO) 511.982 -3.495 0 0 508.487
6.71:Maatwerkdienstverlening 18+ 3.517.668 -167.258 0 0 3.350.409
6.72:Maatwerkdienstverlening 18- 3.689.388 -542.956 0 0 3.146.432
6.81:Geëscaleerde zorg 18+ 24.370 0 0 0 24.370
6.82:Geëscaleerde zorg 18- 627.257 0 0 0 627.257
7.1:Volksgezondheid 1.218.784 -200.169 0 0 1.018.616
7.2:Riolering 2.424.421 -3.037.295 0 0 -612.874
7.3:Afval 3.980.227 -4.969.026 0 0 -988.800
7.4:Milieubeheer 1.061.658 -228.773 0 0 832.886
7.5:Begraafplaatsen en crematoria 634.862 -288.182 0 0 346.680
8.1:Ruimte en leefomgeving 1.446.173 -764.943 0 0 681.230
8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 4.133.859 -1.236.332 0 0 2.897.527
8.3:Wonen en bouwen 868.101 -360.556 0 0 507.544