Bijlage 6 - Afgeronde speerpunten

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

1.1.1 Integraal Veiligheidsbeleid.

Terug naar navigatie - 1.1.1 Integraal Veiligheidsbeleid.

Wat willen we bereiken?

Overlast en criminaliteit in Albrandswaard signaleren, voorkomen en tegengaan.

 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1.1.2 Jeugdoverlast.

Terug naar navigatie - 1.1.2 Jeugdoverlast.

Wat willen we bereiken?

Jeugdoverlast in de gemeente voorkomen en tegengaan.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1.1.3 Woninginbraken, voertuigcriminaliteit & fietsendiefstal.

Terug naar navigatie - 1.1.3 Woninginbraken, voertuigcriminaliteit & fietsendiefstal.

Wat willen we bereiken?

De kans op woninginbraken en auto- en fietsdiefstallen verkleinen in Albrandswaard.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1.1.5 Zorg en veiligheid.

Terug naar navigatie - 1.1.5 Zorg en veiligheid.

Wat willen we bereiken?

Perspectief bieden aan personen met multi-problematiek en overlas terugdringen van personen met verward gedrag.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1.1.6 Ondermijning.

Terug naar navigatie - 1.1.6 Ondermijning.

Wat willen we bereiken?

Voorkomen dat criminelen of criminele organisaties (on)bewust worden gefaciliteerd, tegengaan van verweving van de onder- en bovenwereld.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1.2.1 Dienstverlening

Terug naar navigatie - 1.2.1 Dienstverlening

Dienstverlening die persoonlijk, eigentijds en betrouwbaar is. Wij zijn benaderbaar, zoeken onze inwoners op en bieden een eigentijdse plek voor contacten en ontmoetingen in het Huis van Albrandswaard.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1.2.2 Communicatie

Terug naar navigatie - 1.2.2 Communicatie

Inzet van communicatiemiddelen en - vormen die aansluiten bij wensen van en trends in de samenleving.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2.1.2 Visie op de Rand van Rhoon.

Terug naar navigatie - 2.1.2 Visie op de Rand van Rhoon.

Keuzes maken voor de Rand van Rhoon op de lange termijn.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2.1.3 Buijtenland van Rhoon.

Terug naar navigatie - 2.1.3 Buijtenland van Rhoon.

Wat willen we bereiken?

Behoud en versterking van de recreatieve en natuurwaarden in een agrarisch en landschappelijk aantrekkelijk buitengebied. Hieronder kunnen onze inwoners en mensen van buiten Albrandswaard ook in een toekomst van toenemende verstedelijking in de regio blijven genieten van ons cultuur-historisch waardevolle polderlandschap, onze streekproducten, natuur en grienden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2.2.1 Wonen

Terug naar navigatie - 2.2.1 Wonen

Wat willen we bereiken?

Voorzien in de woningbehoefte met behoud van de kwaliteit en leefbaarheid in de dorpen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3.1.2 Openbare ruimte

Terug naar navigatie - 3.1.2 Openbare ruimte

Wat willen we bereiken?

De gemeente streeft een kwalitatief hoge en duurzaam openbare ruimte na, waarbij aandacht is voor veiligheid en leefbaarheid die wij samen met onze inwoners realiseren.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3.1.3 Wijkregie

Terug naar navigatie - 3.1.3 Wijkregie

Wat willen we bereiken?

Bevorderen van de sociale samenhang door in te zetten op gerichte communicatie ter verbetering van burgerparticipatie, overheidsparticipatie en het integraal werken.

 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3.2.1 Kunst, Cultuur & Evenementen

Terug naar navigatie - 3.2.1 Kunst, Cultuur & Evenementen

Kunst en cultuur verrijkt zich door de inbreng van verenigingen, organisatie en/of vrijwilligers en daarom willen we samenwerken aan het behoud en het versterken van kunst en cultuur in Albrandswaard. Albrandswaard is rijk aan (cultuur) historisch erfgoed. Dat willen we blijven koesteren en verder uitdragen in de komende jaren.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3.3.1 Maatschappelijk vastgoed

Terug naar navigatie - 3.3.1 Maatschappelijk vastgoed

Het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed wordt ingezet om onze maatschappelijke doelstelling te bereiken.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

4.1.3 Risicobeheersing

Terug naar navigatie - 4.1.3 Risicobeheersing

Passende maatregelen om onze risico's te beperken en onze benodigde weerstandscapaciteit te ontlasten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

5.1.1 Educatie

Terug naar navigatie - 5.1.1 Educatie

Binnen het onderwijs willen we dat iedereen zich optimaal en naar vermogen kan ontwikkelen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

6.1.1 Sport

Terug naar navigatie - 6.1.1 Sport

Het versterken en vergroten van de maatschappelijke functie van het verenigingsleven waarbij onze inwoners beschikken over toekomstbestendige en multifunctionele faciliteiten.

Profileren wat Albrandswaard te bieden heeft op het gebied van kunst, cultuur sport, archeologie en evenementen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

7.1.1 Maatschappelijke ondersteuning.

Terug naar navigatie - 7.1.1 Maatschappelijke ondersteuning.

Inwoners die dat nodig hebben worden ondersteund in hun zelfredzaamheid. De zorg wordt zoveel mogelijk in de wijken georganiseerd, waarbij integrale aanpak het uitgangspunt is. De bewoners van Albrandswaard kunnen hierdoor, nu en in de toekomst, zo lang mogelijk gelukkig thuis, in hun eigen sociale omgeving blijven wonen. Bewustwording van de zaken die onder de eigen verantwoordelijkheid vallen, is hierbij een belangrijk item.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

7.2.1 Kwetsbare groepen.

Terug naar navigatie - 7.2.1 Kwetsbare groepen.

Onze (kwetsbare) inwoners voelen zich gezien en maken onderdeel uit van een sociaal netwerk. Hiermee willen we ontmoeting stimuleren en trachten te voorkomen dat er eenzaamheid ontstaat. Wonen, welzijn en zorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

7.3.1 Werk.

Terug naar navigatie - 7.3.1 Werk.

Onze inwoners die dat echt nodig hebben, kunnen gebruik maken van vangnetregelingen om armoede te voorkomen. Ieder kind kan zijn/haar eigen keuzes maken voor wat betreft onderwijs, sport en cultuur. Door begeleiding, opleiding etc. willen we de inwoners helpen de regie (over hun eigen inkomen en financiën) weer zoveel mogelijk zelf in handen te nemen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?