Paragraaf 4 - Financiering

In deze financieringsparagraaf beschrijven we in hoeverre de plannen en acties, die we in de begroting 2022 hebben beschreven, zijn uitgevoerd. Naast enkele onderwerpen die verplicht deel uit maken van de financieringsparagraaf, gaan we ook in op een aantal ontwikkelingen die van belang zijn voor een goede uitvoering van de treasuryfunctie.

In deze paragraaf gaan wij achtereenvolgens in op:

•    Wettelijke kaders en treasurystatuut
•    Rentevisie en rentebeleid
•    Renterisicobeheer
•    Liquiditeitsplanning en Financieringsbehoefte 
•    Renteomslag
•    Schatkistbankieren
•    Garantstelling
•    Kas- en relatiebeheer

Wettelijke kaders en treasurystatuut

Terug naar navigatie - Wettelijke kaders en treasurystatuut

De wettelijke kaders rondom de financieringsfunctie zijn vastgelegd in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Fido). Beheersing van de financiële risico’s speelt daarin een belangrijke rol. De uitwerking van deze kaders zijn vastgelegd in de financiële verordening en het treasurystatuut. 
Deze vastgestelde kaders zijn door ons in 2022 gehanteerd.

Rentevisie en rentebeleid

Terug naar navigatie - Rentevisie en rentebeleid

Rente speelt een belangrijke rol in de begroting. Vooral door de omvang van deze bedragen, is het gewenst dit onderdeel van de begroting voor uw raad inzichtelijk te maken. Daarbij gaat het om factoren die invloed op de rente hebben en om inzicht te geven in de keuzemogelijkheden. Dit alles vatten wij gemakshalve samen onder de term ‘rentebeleid’.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen korte rente en lange rente. We spreken van korte rente bij termijnen tot maximaal 1 jaar en van lange rente bij termijnen van 1 jaar of langer.

Renteontwikkelingen op de kapitaalmarkt zijn belangrijk vanwege de risico’s die ze voor ons in kunnen houden. Wij volgen de renteontwikkelingen daarom nauwlettend. We maken hiervoor gebruik van de informatie van een aantal geldverstrekkers, waarbij we op ieder moment van de dag online de ontwikkelingen kunnen volgen.

Als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en daarmee samenhangende inflatie, heeft de Europese Centrale Bank gedurende 2022 de officiële tarieven een aantal malen verhoogd. Daardoor zijn zowel de korte als lange rente gestegen.
In onderstaande tabel geven wij u inzicht in het renteverloop van lineaire leningen met een looptijd van 20 jaar in de jaren 2021 en 2022. Af te lezen is dat de rente in 2022 een sterk oplopende trend laat zien.   


Renterisicobeheer

Terug naar navigatie - Renterisicobeheer

Risicobeheersing vormt één van de pijlers van de Wet Fido. Voor de bepaling van de renterisico’s die verbonden zijn aan de uitvoering van de treasuryfunctie zijn twee normen verplicht gesteld: De rente-risiconorm heeft betrekking op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar en de kasgeldlimiet op leningen met een looptijd tot maximaal 1 jaar. Het doel van deze normen is om de budgettaire risico’s als gevolg van rentestijging te beperken.

Renterisiconorm 
De renterisiconorm heeft als doel de risico’s te beperken van een toekomstig stijgende kapitaalmarktrente bij herfinanciering (van aflossingen op bestaande leningen) en renteherzieningen op bestaande langlopende leningen.
Door toepassing van deze norm ontstaat een goede spreiding van de langlopende leningenpositie, waardoor dit renterisico gelijkmatig over de jaren wordt verdeeld. Jaarlijks komt maximaal 20% van het begrotingstotaal in aanmerking voor herfinanciering en/of renteherziening. Van renteherziening is sprake als in de leningsovereenkomst is bepaald dat de rente gedurende de looptijd in een bepaald jaar wordt aangepast. Onder herfinanciering verstaan we het afsluiten van nieuwe leningen ter vervanging van bestaande financieringen en/of aflossingen op de bestaande leningenportefeuille.
In 2022 zijn geen nieuwe langlopende leningen afgesloten. 

In het volgende overzicht geven we u een beeld van de renterisico’s voor de vaste schuld in relatie tot de renterisiconorm. Ook dit jaar zijn we onder de renterisiconorm gebleven. 

Renterisiconorm en renterisico van de vaste schuld
bedragen x € 1.000
Renterisico op vaste schuld 2022
1. Netto renteherziening op vaste schuld 0
2. Betaalde aflossingen 4.165
3. Renterisico op vaste schuld (1+ 2) 4.165
Renterisiconorm
4a. Begrotingstotaal 2022 58.396
4b. Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 20%
4. Renterisiconorm 11.679
Toets Renterisiconorm
5a Ruimte onder renterisiconorm (4 - 3) 7.514
5b Overschrijding renterisiconorm (4 - 3) 0

Kasgeldlimiet 
Met de kasgeldlimiet heeft de wetgever een norm gesteld voor het maximum bedrag aan kortlopende middelen (looptijd tot maximaal een jaar) waarmee de gemeente haar activiteiten mag financieren. Het doel van deze limiet is het risico te voorkomen dat fluctuaties van de korte rente direct grote impact hebben op de rentelasten tijdens het boekjaar.
Wanneer in drie opeenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet wordt overschreden, dient dit te worden gemeld bij de toezichthouder, de Provincie, inclusief een plan om weer te voldoen aan de kasgeldlimiet.

In onderstaand overzicht is de toetsing van de kasgeldlimiet voor het jaar 2022 opgenomen. Doordat we in 2022 geen kortlopende leningen hebben afgesloten zijn we het hele jaar binnen de norm gebleven. 

KASGELDLIMIET
Kasgeldlimiet ( x € 1.000 )
Omvang begroting per 1-1-2022 € 58.396
Kasgeldlimiet in bedrag 8,50% € 4.964
bedragen x € 1.000
1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal
Totaal vlottende schuld 0 0 0 0
Totaal vlottende middelen 2.501 5.167 11.527 8.864
Gemiddeld saldo schuld (+) of overschot (-) -2.501 -5.167 -11.527 -8.864
Kasgeldlimiet 4.964 4.964 4.964 4.964
Ruimte onder kasgeldlimiet 7.465 10.130 16.491 13.827

Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte

Terug naar navigatie - Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte

Algemeen
De financieringsbehoefte van de gemeente is afhankelijk van diverse factoren welke de inkomende en uitgaande kasstromen beïnvloeden, zoals de investeringsplanning, de inkomsten en uitgaven van grondexploitaties en mutaties in de geldleningenportefeuille. We maken gebruik van een liquiditeitsplanning om zicht te krijgen en houden op de financieringsbehoefte.

Leningenportefeuille
In 2022 hebben we geen langlopende leningen afgesloten. De totale omvang van onze leningenportefeuille is hierdoor afgenomen. In onderstaand overzicht is het verloop van de opgenomen langlopende leningen zichtbaar. Het gemiddelde van de rente op langlopende leningen (op basis van de stand per 1 januari) is gedaald naar 1,46% in 2022 ten opzichte van 1,55% in 2021.  

Overzicht langlopende leningen (bedragen x € 1.000)
1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024 1-1-2025 1-1-2026
Stand leningen 48.004 43.839 39.674 35.508 31.342
Nieuwe lening 0 0 0 0 0
Reguliere aflossingen 4.165 4.165 4.166 4.166 3.628

Verstrekte leningen

Terug naar navigatie - Verstrekte leningen

In onderstaand overzicht hebben wij voor u de leningen die aan derden zijn verstrekt in beeld gebracht. In 2022 zijn geen nieuwe leningen verstrekt en is door alle geldnemers op tijd voldaan aan de rente- en aflossingsverplichtingen van de lopende leningen. 

Kredietrisico op verstrekte geldleningen
bedragen x € 1.000
Naam geldnemer % saldo uitzettingen 1 januari 2022 mutaties in 2022 saldo uitzettingen 31 december 2022
BAR-organisatie n.v.t. 44 -23 21
Carnisse Mondzorg 3 183 -26 157
Totaal verstrekte gelden 227 -49 178

Renteomslag

Terug naar navigatie - Renteomslag

In de paragraaf financiering van de begroting 2022 heeft u inzicht gekregen in de rentelasten en het verwachte renteresultaat. Ook de manier waarop rente wordt toegerekend aan investeringen, programma’s en taakvelden hebben wij daarin beschreven.
Bij de begroting 2022 is de omslagrente vastgesteld op 1,25%. Het werkelijke percentage voor 2022 is 0,76%, zoals in onderstaand overzicht te zien is .

 

Schema rentetoerekening
De externe rentelasten financiering 700.977
De externe rentebaten -/- € 44.659
Saldo rentelasten en rentebaten 656.318
Rente die doorberekend wordt aan grondexploitaties -/- € 85.744
Rente projectfinanciering -/- € 14.742
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente -100.486
Rente over eigen vermogen +/+ € 0
Rente over voorzieningen +/+ € 0
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente 555.832
De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) -/- € 686.158
Renteresultaat op het taakveld Treasury -130.326
Toe te rekenen rente 555.832
Boekwaarde per 1 januari 73.150.000
Renteomslagpercentage 0,76%

Garantstellingen

Terug naar navigatie - Garantstellingen

In het verleden zijn regelmatig garantstellingen geweest voor leningen aan derden. Met het oog op de financiële risico’s die de gemeente hierbij loopt, gaan wij terughoudend om met het honoreren van deze aanvragen. Alleen als het maatschappelijk belang ermee gediend is en er voldoende zekerheden gesteld worden, wordt een garantie verleend. 

Per 31 december 2022 is het totaal van de directe garantstellingen € 34.922.137. Het totaal van de garantstellingen met een achtervangfunctie via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw was € 34.871.658. 

Kas- en relatiebeheer

Terug naar navigatie - Kas- en relatiebeheer

Wat betreft het kasbeheer hanteren we al een aantal jaren de volgende uitgangspunten:

•    het aantal bankrelaties en bankrekeningen wordt tot een minimum beperkt;
•    maandelijks worden liquiditeitsoverzichten opgesteld.

Met onze huisbankier, de BNG, vindt periodiek overleg plaats. Hier worden nieuwe ontwikkelingen besproken. Verschillende kredietverstrekkers geven regelmatig adviezen over het aantrekken en uitzetten van gelden. Ook in 2022 is gebruik gemaakt van de verschillende adviserende instanties, om zodoende optimaal te kunnen profiteren van de beschikbare financiële instrumenten.