6 - WNT verantwoording 2022

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op gemeente Albrandswaard van toepassing zijnde regelgeving: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Uitvoeringsregeling WNT). Topfunctionarissen zijn bij de gemeente de gemeentesecretaris en de griffier.
Het voor gemeente Albrandswaard toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022  € 216.000.

Bezoldiging topfunctionarissen

Terug naar navigatie - Bezoldiging topfunctionarissen
bedragen x € 1 J.C.M. Cats L. Groenenboom
Functiegegevens Gemeentesecretaris Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2022 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12
Deeltijdfactor in fte 1 1
Dienstbetrekking? Ja Ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 126.142,00 96.478,36
Beloningen betaalbaar op termijn 22.103,00 16.324,00
Subtotaal 148.245,00 112.802,36
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 216.000 216.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. N.v.t.
Totale bezoldiging 148.245,00 112.802,36
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t.
Gegevens 2021
Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12
Deeltijdfactor 2020 in fte 1 1
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 118.650,28 88.462,26
Beloningen betaalbaar op termijn 21.747,48 16.427,16
Subtotaal 140.397,76 104.889,42
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 209.000 209.000
Totale bezoldiging 2021 140.397,76 104.889,42