Programma 6 - Sport

Inleiding en missie Programma 6

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Binnen Albrandswaard kennen wij een zeer actief verenigingsleven, waardoor voor elke inwoner een passende hobby te vinden is. Wij koesteren onze verenigingen, omdat zij saamhorigheid brengen en een laagdrempelige ontmoetingsplek zijn voor veel mensen. Zo wordt de algemene gezondheid bevordert, leren kinderen samen te werken en door te zetten. Om dit te kunnen bewerkstelligen zijn gezonde en sterke verenigingen van groot belang. Zij verdienen aandacht en ondersteuning van de gemeente, waarbij wederkerigheid een uitgangspunt is. Wij trekken samen met elkaar op!

Missie

Terug naar navigatie - Missie

Het verenigingsleven vervult een belangrijke functie is de Albrandswaardse samenleving, zij zijn het cement van de maatschappij. Wij faciliteren en ondersteunen hen bij de uitvoering van hun verenigingsleven, waarbij samenwerking voorop staat.

6.1 Sport

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

6.1.1 Sport

Terug naar navigatie - 6.1.1 Sport

Het versterken en vergroten van de maatschappelijke functie van het verenigingsleven waarbij onze inwoners beschikken over toekomstbestendige en multifunctionele faciliteiten.

Profileren wat Albrandswaard te bieden heeft op het gebied van kunst, cultuur sport, archeologie en evenementen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Programma 6 - Sport Primaire begroting 2022 Begroting na wijziging 2022 Werkelijk 2022 Verschil (voordeel is + nadeel is -)
Lasten
6.1-Sport 1.652.300 1.901.800 1.986.080 -84.280
Totaal Lasten 1.652.300 1.901.800 1.986.080 -84.280
Baten
6.1-Sport -433.100 -481.800 -670.761 188.961
Totaal Baten -433.100 -481.800 -670.761 188.961
Saldo van baten en lasten 1.219.200 1.420.000 1.315.319 104.681
Onttrekkingen
6.9-reserves programma 6 0 0 -14.800 14.800
Totaal Onttrekkingen 0 0 -14.800 14.800
Mutaties reserves 0 0 -14.800 14.800

Analyse financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Analyse financiële afwijkingen

Taakveld 5.2 Sportaccomodaties
FCL 653005 Exploitatie zwembad € 59.563 voordelig
Het overschot van ongeveer € 60.000 wordt voornamelijk 'veroorzaakt' door de ontvangen SPUK-uitkering BTW investeringen (ter waarde van € 69.173), in verband met de renovatiekosten van het zwembad.
Op de energielasten is een overschrijding van € 23.500 en het onderhoud heeft ca. € 12.000 meer gekost dan geraamd. De totale inkomsten zijn ca. € 18.000 hoger dan geraamd.
Zonder de SPUK uitkering zou er een klein tekort zijn van ca. € 10.000.

FCL 653060 Sporthal Rhoon € 48.659 voordelig
De schoonmaakkosten zijn in 2022 € 11.500,- lager dan begroot omdat een deel van de facturen in overeenstemming met het schoonmaakbedrijf niet geheel is voldaan  i.v.m. wanprestatie. Op de onderhoudskosten is in 2022 minder uitgegeven dan begroot. Daarnaast is er vanuit de tegemoetkoming verhuur sportaccommodaties  € 13.000,- toegekend ter compensatie van de Corona crisis. 

FCL 653063 Gymlokaal Portugaal € 27.913 voordelig
De schoonmaakkosten zijn in 2022 lager dan begroot omdat in overeenstemming met het schoonmaakbedrijf een deel van de facturen niet is betaald in verband met wanprestatie. Daarnaast zijn de begrote rolluiken nog niet aangeschaft.

Taakveld 0.10 Mutaties reserves
FCL 698006 Mutaties reserves programma 6 € 14.800 voordelig
Het voordelige saldo wordt veroorzaakt omdat er tegenover de onttrekking geen budget staat. Deze zit in het programma Educatie, voor €43.700. 
De €14.800 onttrekking in het programma Sport heeft dus betrekking op de jaaroverheveling, en daarmee het budget, in het programma Educatie. Als we het budget en de onttrekking samen nemen, ontstaat er een nadelig saldo van €28.900, die in het programma Sport zou moeten staan. Dit komt omdat er minder subsidie door sportverenigingen is aangevraagd, dan verwacht. 

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Nr. Indicator Beschrijving indicator AW NL* Cijfers over
1 Niet-sporters (bron: gezondheidsmonitor volwassenen, GGD'en, CBS en RIVM) Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. 42,7% 47,9% 2020
Waar staat je gemeente d.d. 3 maart 2023
* Klasse matig stedelijk