Paragraaf 2 - Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De Gemeente Albrandswaard voert actief beleid op de beheersing van de risico’s die de gemeente loopt. Door een scherp inzicht in de actuele risico's wordt de organisatie in staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen. Ook wordt gekeken naar de maatregelen die worden getroffen om de risico’s af te dekken. Voor de risico’s waarvoor geen maatregelen getroffen kunnen worden, bijvoorbeeld omdat het verzekeren ervan te duur zou zijn, wordt ingeschat welke buffer noodzakelijk is. Deze buffer is het weerstandsvermogen.

In deze paragraaf wordt verslag gedaan van de resultaten van de meest recente herijking/inventarisatie van risico’s en maatregelen. Op basis van de geïnventariseerde risico’s en de beschikbare financiële middelen (weerstandscapaciteit) is het weerstandsvermogen berekend. 

Risicoprofiel concern Albrandswaard

Terug naar navigatie - Risicoprofiel concern Albrandswaard

Om de risico's van Gemeente Albrandswaard in kaart te brengen is in samenwerking met het regieteam Albrandswaard en de GR BAR-organisatie een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is tot stand gekomen met behulp van het softwareprogramma NARIS® (NAR Risicomanagement Informatie Systeem) waarmee risico's systematisch in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld. 
Omdat binnen de GR BAR-organisatie het grootste deel van de producten en diensten wordt geleverd voor de drie gemeenten en de GR BAR-organisatie zelf geen algemene reserve kent, dient de benodigde weerstandscapaciteit middels de afgesproken verdeelsleutel opgevangen te worden door de deelnemende BAR gemeenten. 

In de gemeentelijke top 10 ziet u de verzameling aan BAR risico’s terug als één geconsolideerd risico met als percentage 100%. 
Alle risico’s worden 2 maal per jaar herijkt en er wordt continu geanticipeerd op nieuwe risico’s. 
Alle onzekerheden dan wel risico’s die niet in de begroting (kunnen) worden opgenomen worden vanaf het moment dat zij kwantificeerbaar zijn opgenomen in het risicoprofiel.

Actuele ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Actuele ontwikkelingen

Risico decentralisaties in het sociaal domein
Het doel van de decentralisaties in het sociaal domein (gestart in 2015) was/is om het beleid dichter bij de burgers te brengen en de zorg beter op de lokale behoeften af te stemmen. Inmiddels is duidelijk dat de verwachte effecten van de decentralisaties nog niet op orde zijn. Er is nog steeds sprake van een toenemend gebruik van de jeugdzorg en de maatschappelijke ondersteuning. Decentraliseren in algemene zin is bedoeld om beter te voorzien in spreiding van bevoegdheden om zo het functioneren en presteren van het openbaar bestuur (en zijn beleid en regelgeving) te verbeteren. In praktijk blijkt dat de mate waarmee de gemeente inhoudelijk en financieel kan sturen maar beperkt is en/of zelfs weer is afgenomen. Als er knelpunten zijn worden deze op landelijk niveau opgepakt en vindt er op dat niveau bijstelling plaats. De stevige risico’s die lokaal bestaan binnen de decentralisaties zijn hierdoor evengoed beperkt te beïnvloeden en blijven onveranderd hoog.

Bedrijfsvoering risico’s BAR-organisatie 
De risico’s die bestaan binnen de bedrijfsvoering organisatie zijn in 2022 toegenomen. Het goed beveiligen van gegevens en de regelgeving hieromtrent is van invloed op de ontwikkeling van de risico’s in dit cluster. Er moeten continu stappen worden gemaakt om beheersing op een hoog niveau te houden. Dit vraagt om investeringen en doorontwikkeling op veel bedrijfsvoering elementen. Denk hierbij onder meer aan nieuwe taken, het compliant worden, zijn en blijven ten aanzien van wijzigende en nieuwe wet- en regelgeving, het beschikbaar hebben en houden van de juiste competenties en de hoge eisen aan technische oplossingen en beveiliging van data. Het risico en de onzekerheid dat dit niet of maar beperkt haalbaar is, is reëel. 
De arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door schaarste op veel specialismen binnen alle domeinen en dwingt vaker tot kostbare inhuur. Het ziekteverzuim is nog steeds hoog. De beoogde prestaties in de dienstverlening staan hiermee hierdoor onder druk.
De project risico’s voortvloeiend uit de op handen reorganisatie van de BAR-Organisatie zijn in deze analyse nog niet uitgewerkt omdat deze nog niet te kwantificeren zijn.

Corona risicodekking
De risico’s zijn in 2022 afgenomen. De maatregelen zijn nagenoeg volledig afgeschaald met het uitblijven van een nieuwe grote besmettingsgolf. Het is wel duidelijk dat er op verschillende vlakken langzaam gevolgen zichtbaar worden in de samenleving. Het risico blijft hierdoor nog steeds aanwezig met een mogelijke positieve bijstelling van de kans en daarmee de impact tot gevolg.

De oorlog in Oekraïne 
De aanhoudende oorlog heeft in toenemende mate gevolgen voor de gemeente. Het realiseren van opvang en huisvesting voor de korte en langere termijn kunnen voor een grotere toename van benodigde weerstandscapaciteit gaan zorgen. Er gaat veel ambtelijke capaciteit naar de opvang en begeleiding van vluchtelingen en de administratieve organisatie. Aan de opvangtaak van de gemeente zijn vergoedingen gekoppeld. Vooralsnog geldt de insteek dat de gemeente geen financiële schade op mag lopen door de taken die hierin zijn ontstaan. We houden er rekening mee dat de kans op financiële schade als gevolg van de oorlog wel degelijk aanwezig is en toe zal nemen met het aanhouden er van. 

Sterk stijgende energieprijzen, hoge inflatie 
Onder andere door de oorlog en de sancties die het Westen oplegt aan Rusland blijven de prijzen van allerlei producten hoog. Niet alleen van gas, olie en benzine, maar ook van voedingsmiddelen, ruwe grondstoffen en bouwmaterialen blijven de prijzen fluctueren en hoog. Dit zorgt ervoor dat de inflatie flink is gestegen. De koopkracht neemt zo snel af dat het voor veel huishoudens problemen op kan gaan leveren. Bouw- en onderhoudskosten lopen eveneens hard op.

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's
Belangrijkste financiële risico's
Nr. Risicogebeurtenis Gevolgen Maatregelen Kans Financiële gevolgen Invloed
R532 Risico's taakuitvoering GR-BAR. Geld - (Tijdelijk)extra (frictie)kosten/uren/ inhuur personeel. Risicobewust handelen binnen BAR. 100% (BAR) Max.€ 680.000 17,32%
R1441 Reserve grondbedrijf (MPO) is niet toereikend. Geld - Bijstorting uit Algemene reserve door tekort in exploitatiejaar. Sturing m.b.v. MPO-t. 50% Max.€ 1.500.000 17,28%
R1401 Decentralisatierisico Albrandswaard in GR-BAR. Geld - Opgenomen risico's 3D's in GR-BAR Continue sturing op processen. 100% (BAR) Max.€ 750.000 13,20%
R1440 Risico invoering wet meldplicht datalekken, regelgeving AVG. Geld - financieel, juridische aansprakelijkheid. Goede implementatie Wetgeving. 50% Max.€ 500.000 5,74%
R1558 Toenemende inflatie. Geld – financieel. Diverse processen sturing. 50% Max. € 500.000 5,72%
R1442 Oplopende kosten in (wegen)bouwsector door stijgende conjunctuur(schaarste). Geld – financieel. Rekening houden met onvoorziene extra kosten bij ramingen en offertes. 50% Max. € 500.000 5,70%
R385 Begrotingstekorten in gemeenschappelijke regelingen waardoor de gemeente financieel moet bijspringen. Geld – financieel. Sturing (ook bestuurlijk) op budgetten Gemeenschappelijke regelingen. 50% Max. € 500.000 5,68%
R1552 Integraal huisvestingsplan Onderwijs. Geld – financieel. Uitwerking plan en planning; goede investeringsbegroting hiervoor opstellen. 30% Max. € 500.000 3,44%
R1555 Niet voldoende woonruimte voor opvang vluchtelingen. Geld - Imagoschade. Strategische plannen om snel in te kunnen spelen op veranderende vraag/capaciteit. 30% Max. € 500.000 3,43%
R501 Algemene Uitkering wordt lopende het begrotingsjaar lager i.c.m. koppeling Rijksuitgaven en verwerking aanvullende kortingen. Geld – financieel. Goede interpretatie van circulaires. Voorzichtig begroten van inkomsten Algemene Uitkering. 30% Max. € 500.000 3,42%
Totaal van alle risico's: € 9.460.000

Het overzicht toont risico’s die incidenteel schade op kunnen leveren met daarbij het maximale financiële gevolg. De onderstaande tabel geeft aan hoe groot de kans is in lengte van tijd.

 

Kwantiteit Referentiebeelden Kans Toelichting kansklasse
klasse
10% <0 of 1 keer per 10 jaar 1 Deze klasse wordt gehanteerd voor risico's waarvan het
onwaarschijnlijk is dat deze zich in de komende jaren voordoen.
30% 1 keer per 5-10 jaar 2 Deze klasse wordt gehanteerd voor risico's waarvan het niet
waarschijnlijk is dat deze zich in de komende jaren voordoen.
50% 1 keer per 2-5 jaar 3 Deze klasse wordt gehanteerd voor risico's die zich in het
komende jaar wel maar ook niet kunnen voordoen.
70% 1 keer per 1-2 jaar 4 Deze klasse wordt gehanteerd voor risico's waarvan het
waarschijnlijk is dat ze zich in de komende jaar zullen voordoen.
90% 1 keer per jaar of > 5 Deze klasse wordt gehanteerd voor risico's waarvan het zeer
waarschijnlijk is dat ze zich in de komende jaar zullen voordoen.

Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag niet nodig is omdat de risico’s nooit allemaal tegelijk en in hun maximale omvang zullen optreden. 

Onderstaande figuur en de bijhorende tabel tonen de resultaten van de risicosimulatie.

Uit de simulatie volgt dat 90% zeker is dat alle risico’s van Albrandswaard kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 3.201.864 (benodigde weerstandscapaciteit).

Benodigde weerstands- capaciteit bij verschillende zekerheidspercentages
Percentage Bedrag
10% € 1.250.776
25% € 1.645.776
50% € 2.131.071
75% € 2.676.443
90% € 3.201.864
95% € 3.500.695

Risicoprofiel grondbedrijf

Terug naar navigatie - Risicoprofiel grondbedrijf

Voor het berekenen van het risicoprofiel voor het grondbedrijf is aangesloten bij het Meerjaren Perspectief Ontwikkelprojecten (MPO) 2023. Voor het grondbedrijf wordt het risicoprofiel niet gesimuleerd, maar wordt de kans van optreden maal het effect van optreden opgenomen. Hierbij is rekening gehouden of het gewaardeerde risico binnen het resultaat van het project opgevangen kan worden. Wanneer dit niet het geval is, heeft dit een effect op het risicoprofiel.

MPO 2023 MPO 2022 MPO 2023 MPO 2022
Project Risico's (ongewogen en gesaldeerd) Risico's (ongewogen en gesaldeerd) Risico's (gewogen en gesaldeerd) Risico's (gewogen en gesaldeerd) Verschil Op te vangen in grondexploi-tatie Niet op te vangen in grondexploi-tatie
A B C=A-B D E=D-A
Verliesgevend
Spui -1.064.968 -919.500 -499.490 -304.800 -194.690 0 -499.490
Polder Albrandswaard -291.000 -220.000 -105.500 -86.000 -19.500 0 -105.500
Binnenland -150.728 -2.100.000 -113.046 -650.000 536.954 0 -113.046
TOTAAL -1.506.696 -3.239.500 -718.036 -1.040.800 322.764 0 -718.036

Voor het grondbedrijf Albrandswaard kunnen op basis van bovenstaande doorrekening alle risico’s worden afgedekt met een totaalbedrag van €718.036 (benodigde weerstandscapaciteit).

Beschikbare weerstandscapaciteit

Terug naar navigatie - Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit van Gemeente Albrandswaard bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken.

Beschikbare weerstandscapaciteit per 1 januari 2023
Weerstandsonderdelen Huidige capaciteit
Algemene reserve € 11.107.725
Reserve MPO € 1.089.520
Reserve Sociaal domein € 2.000.000
Beschikbare weerstandscapaciteit € 14.197.245

Relatie benodigde en beschikbare weestandscapaciteit

Terug naar navigatie - Relatie benodigde en beschikbare weestandscapaciteit

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

Risico's Weerstandscapaciteit
Bedrijfsproces Algemene reserve
Financieel Reserve MPO
Imago/politiek Reserve Sociaal domein
Informatie/strategie
Juridisch/aansprakelijkheid
Letsel/veiligheid
Materieel
Milieu
Personeel/Arbo
Product
Weerstandvermogen
Ratio weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit 0 € 14.197.245 0 3,62
Benodigde weerstandscapaciteit (€ 3.201.864 + € 718.036) = € 3.919.900
Inclusief risico Corona
Ratio weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit 0 € 14.197.245 0 3,02
Benodigde weerstandscapaciteit (€ 3.201.864 + € 718.036 + € 784.000) = € 4.703.900

De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering van het berekende ratio. Het ratio van Albrandswaard valt in klasse A. Dit duidt op een uitstekend weerstandsvermogen.

Weerstandsnorm
Waarderingscijfer Ratio Betekenis
A >2 uitstekend
B 1.4-2.0 ruim voldoende
C 1.0-1.4 voldoende
D 0.8-1.0 matig
E 0.6-0.8 onvoldoende
F <0.6 ruim onvoldoende

Risicokaart

Terug naar navigatie - Risicokaart

Risico’s waarvan de oorzaken en gevolgen in klassen ingedeeld zijn kunnen geplaatst worden in een risicokaart. Deze kaart toont in één oogopslag de spreiding van de risico’s. Er wordt een onderscheid gemaakt in het bruto en netto risico. Het bruto risico geeft de situatie weer voordat er maatregelen zijn getroffen. Het netto risico geeft het resultaat na het nemen van maatregelen.

Geld Bruto
x > € 500.000 3 2 1 1
€ 250.000 < x < € 500.000 6 1
€ 100.000 < x < € 250.000 1
€ 25.000 < x < € 100.000 4 7 3
x < € 25.000 1 1
Geen geldgevolgen 1 1
10% 30% 50% 70% 90%
Geld Netto
x > € 500.000 1 2 3 1
€ 250.000 < x < € 500.000 2 5
€ 100.000 < x < € 250.000 1
€ 25.000 < x < € 100.000 7 4 3
x < € 25.000 1 1
Geen geldgevolgen 1 1
10% 30% 50% 70% 90%

Kengetallen

Terug naar navigatie - Kengetallen

In dit onderdeel kengetallen geven wij duiding aan onze financiële positie.
Om een goed beeld te krijgen van de financiële positie kijken wij naar de ontwikkelingen aan de hand van een aantal belangrijke financiële kengetallen. Per kengetal geven wij de trend weer en de betekenis ervan voor onze financiële positie. Is de trend bijvoorbeeld risicovol, gunstig, of is het een directe dreiging voor de financiële gezondheid van onze gemeente? Ze hebben geen functie als normeringsinstrument in het kader van het financieel toezicht. Het reëel en structureel sluitend zijn van de begroting blijft het bepalende criterium.

Omschrijving Jaarrekening 2021 Begroting 2022 Jaarrekening 2022
Netto schuldquote 56% 65% 47%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen 51% 59% 45%
Solvabiliteitsratio 35% 35% 35%
Grondexploitatie 8% 1% 4%
Structurele exploitatieruimte -0,79% 1,94% 5,50%
Belastingcapaciteit 127% 136% 128%

De waarden van de kengetallen zijn ingedeeld in 3 categorieën die aansluiten bij de landelijk vastgestelde signaleringswaarden (2016). Categorie A is het minst risicovol en C het meest risicovol.

Signaleringstabel: Categorie A Categorie B Categorie C
Netto schuldquote <90% 90-130% >130%
Netto schuldquote gecorrigeerd <90% 90-130% >130%
Solvabiliteitsratio >50% 20-50% <20%
Structurele exploitatieruimte begroting >0% 0% <0%
Grondexploitatie <20% 20-35% >35%
Belastingcapaciteit <95% 95-105% >105%

Schuldquote
Een belangrijke graadmeter voor de financiële positie is de omvang van onze schuldverplichtingen in relatie tot onze opbrengsten, oftewel de schuldquote. Onderstaande grafiek illustreert deze ontwikkeling.

Na een daling de laat de schuldquote een lichte stijging zien naar aanleiding van (geplande) investeringen. Toekomstige investeringen en eventuele risico’s zullen hun invloed hebben op de schuldquote. Ook de inmiddels weer stijgende rentestanden zullen hun invloed hebben op de schuldquote bij toekomstige investeringen. Het is niet alarmerend als onze schuldquote zou verslechteren, maar wel goed om de investeringen goed af te wegen en marktontwikkelingen in de gaten te houden. 

Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft aan welke gedeelte van je bezit met eigen vermogen is gefinancierd. Een woning bijvoorbeeld, deze is voor 80% gefinancierd bij de bank en 20% betaald met eigen spaargeld. In dit geval is de solvabiliteit 20%. Onderstaande grafiek illustreert de ontwikkeling van dit kengetal voor onze gemeente.

Wij zien een verdere stabilisatie van de solvabiliteit. Deels veroorzaakt door continu en stabiel (financieel) beleid en niet al te grote nieuwe investeringen. De landelijke norm is om de kritische grens van 20% aan te houden voor het eigen vermogen. Gelet op de schaalgrootte (omzet) van Albrandswaard blijven we kwetsbaar. Als een financieel risico zich manifesteert heeft dat grote impact op de stand van onze algemene reserve. Nieuwe investeringen en eventuele risico’s zullen hun invloed hebben op de solvabiliteit. Het is goed de solvabiliteit te blijven volgen, zodat bij een economisch minder goede periode er tijdig onderbouwde afwegingen gemaakt kunnen worden tussen inhoud en financiën.

Grondexploitaties
Afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitaties een forse impact hebben op de financiële positie van een gemeente. Bij grondexploitaties volgen de inkomsten altijd pas na de uitgaven. Bijvoorbeeld voor een nieuw woningbouwproject moet de grond eerst gekocht en bouwrijp gemaakt worden voordat het weer verkocht kan worden. De financiering voor grondaankopen en bouwrijp maken leiden normaal gesproken (tijdelijk) tot hogere schulden.
Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling weer van de (financiële) waardes van onze grondposities ten opzichte van de totale opbrengsten (exclusief reservemutaties). Daarbij geldt dat hoe lager de (boek)waardes van onze grondposities (exploitaties) zijn in vergelijking met de totale opbrengsten, des te minder financiële risico’s wij lopen. Als de waardes van de grondposities namelijk laag liggen hoeven de (grond)verkopen minder op te leveren om investeringen uit het verleden terug te verdienen.

Afgelopen jaren is onze positie verder verbeterd onder de signaalgrens. Dit komt omdat er minder grondopbrengsten gerealiseerd zijn. Afhankelijk van ontwikkelingen op het gebied van woningbouw en grondexploitaties zal dit kengetal wijzigen. 
Nieuwe plannen en exploitaties zullen om investeringen en financiering vragen, en dat geeft inherente risico’s bij het terugverdienen. Met als mogelijk risico dat de lijn omhoog schiet.

Structurele exploitatieruimte
De structurele exploitatieruimte is beter dan we op begrotingsbasis hadden verwacht. Dit is een positieve ontwikkeling. De structurele lasten en baten lagen beter in evenwicht. 
De signaalgrens is 0%. Wanneer het cijfer negatief is, betekent het dat het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte biedt om de lasten te kunnen dragen. Voor de komende jaren wordt een verslechtering verwacht in de begrotingen. Mede door ontwikkelingen en opgaven die we op ons af zien komen, en daarbij de uitdaging om de structurele lasten en structurele baten in evenwicht te krijgen. Het blijft nodig om zeer kritisch te blijven kijken naar hoe structurele lasten in evenwicht kunnen blijven met structurele baten. 

Gemeentelijke belastingcapaciteit
De gemeentelijke belastingcapaciteit geeft de gemiddelde woonlasten van een inwoner van Albrandswaard weer ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Onder woonlasten wordt hier bedoeld de rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerende zaakbelasting (ozb).

De gemeente moet belastingen heffen om voldoende inkomsten te genereren en kosten te dekken. Om de lasten voor de inwoner niet onnodig te laten stijgen is het daarom van belang om bedrijfsmiddelen doelmatig in te zetten en/of innovatieve, kostenbesparende maatregelen te nemen. Ook al zien we de kosten op deze gebieden sterk toenemen, wordt hierbij ook lastenverlichting afgewogen met de inhoudelijke mogelijkheden. We zien een verbetering van de belastingcapaciteit ten opzichte van begroot, en een mogelijk verdere verbetering voor de inwoner van Albrandswaard vanuit de begroting de komende jaren. Deels doordat de gemiddelde landelijke woonlasten meer zijn gestegen t.o.v. de stijging van woonlasten in Albrandswaard.

Conclusie over huidig risicoprofiel

Terug naar navigatie - Conclusie over huidig risicoprofiel

In de voorgaande onderdelen is een relatie gelegd tussen het risicoprofiel van de gemeente en het benodigde weerstandsvermogen. Onze organisatie valt in klasse A (waarderingscijfer); een weerstandsvermogen dat uitstekend is. We kunnen derhalve stellen dat de organisatie er financieel goed voor staat. 

Investeringen, de fluctuerende algemene uitkering en risico’s hebben een negatieve uitwerking op enkele kengetallen. Daar tegenover staan ook positieve uitwerkingen. Het is noodzakelijk de kengetallen in de gaten te houden en financieel gezond te blijven door tijdig afwegingen en keuzes te maken indien nodig. Met name ook bij grote investeringen. De komende jaren moeten we ook blijven vasthouden aan een structureel sluitende begroting op basis van reële ramingen.