Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2022
  1. Blz. 2 Jaarstukken 2022
  2. Blz. 3 Programma’s
  3. Blz. 4 1. Algemeen
   1. Blz. 5 Voorwoord
    1. Blz. 6 Voorwoord
   2. Blz. 7 Belangrijkste resultaten 2022
    1. Blz. 8 Belangrijkste resultaten 2022
   3. Blz. 9 Rechtmatigheidsverantwoording
    1. Blz. 10 Rechtmatigheidsverantwoording
   4. Blz. 11 Hoofdlijnen financieel resultaat
    1. Blz. 12 Financieel resultaat 2022
    2. Blz. 13 Financiële ontwikkelingen en voorstel resultaatbestemming 2022
    3. Blz. 14 Budgettair resultaat
    4. Blz. 15 Werkelijk resultaat
    5. Blz. 16 Voorstellen resultaatbestemming 2022
  4. Blz. 17 2. Rekening in één oogopslag
  5. Blz. 18 3. Programmaverantwoording
   1. Blz. 19 Programma 1 - Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur
    1. Blz. 20 Missie Programma 1
     1. Blz. 21 Missie
     2. Blz. 22 Kerngegevens voor gemeenteraadsverkiezingen maart 2022
     3. Blz. 23 Kerngegevens na gemeenteraadsverkiezingen maart 2022
    2. Blz. 24 1.1 Openbare Orde en Veiligheid
     1. Blz. 25 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 26 1.1.1 Integraal Veiligheidsbeleid.
       1. Blz. 27 22. 1.1.1b Samen met onze partners, ondernemers en inwoners uitvoering geven aan het Actieplan Veilig 2022.
      2. Blz. 28 1.1.2 Jeugdoverlast.
       1. Blz. 29 22. 1.1.2a Samen met onze partners (waaronder politie, boa's, openbaar ministerie, jongerenwerk, zorg en hulpverlening) gaan we overlast en criminaliteit in de gemeente tegen.
      3. Blz. 30 1.1.3 Woninginbraken, voertuigcriminaliteit & fietsendiefstal.
       1. Blz. 31 22. 1.1.3a Met preventieve acties inwoners en ondernemers informeren over het voorkomen van inbraken en diefstallen.
       2. Blz. 32 22. 1.1.3b Samen met de politie inzetten op de hotspots in de gemeente.
       3. Blz. 33 22. 1.1.3c Het verbeteren van de veiligheid rond de metrostations en fietsenstallingen.
      4. Blz. 34 1.1.4 Veiligheid en veiligheidsgevoel omwonenden GGZ klinieken Poortugaal.
       1. Blz. 35 22. 1.1.4a We werken samen met Antes, Fivoor, politie en omwonenden om periodiek de veiligheid en het veiligheidsgevoel te bespreken als ook actuele onderwerpen.
      5. Blz. 36 1.1.5 Zorg en veiligheid.
       1. Blz. 37 22. 1.1.5a Bevorderen van samenwerking tussen de zorg- en veiligheidspartners door actieve participatie en regie in het netwerk.
      6. Blz. 38 1.1.6 Ondermijning.
       1. Blz. 39 22. 1.1.6a Door voorlichting de bewustwording vergroten onder bewoners en ondernemers initiatieven vanuit de samenleving.
       2. Blz. 40 22. 1.1.6b Kennisontwikkeling door, en samenwerking met, bijzondere partners zoals RIEC, Douane, DCMR, CCV e.a.
    3. Blz. 41 1.2 Algemeen Bestuur
     1. Blz. 42 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 43 1.2.1 Dienstverlening
       1. Blz. 44 22. 1.2.1a (Door)ontwikkeling online dienstverlening.
       2. Blz. 45 22. 1.2.1b Digitale toegankelijkheid.
       3. Blz. 46 22. 1.2.1c Digitalisering persoonskaarten.
       4. Blz. 47 22. 1.2.1d Toename complexiteit burgerzaken.
      2. Blz. 48 1.2.2 Communicatie
       1. Blz. 49 22. 1.2.2a Doorontwikkeling gemeentewebsite.
    4. Blz. 50 Wat heeft het gekost?
    5. Blz. 51 Analyse financiële afwijkingen
    6. Blz. 52 Beleidsindicatoren
   2. Blz. 53 Programma 2 - Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie
    1. Blz. 54 Inleiding en missie Programma 2
     1. Blz. 55 Inleiding
     2. Blz. 56 Missie
    2. Blz. 57 2.1 Ruimtelijke ordening
     1. Blz. 58 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 59 2.1.1 Omgevingswet
      2. Blz. 60 2.1.2 Visie op de Rand van Rhoon.
       1. Blz. 61 22. 2.1.2a Met inachtneming van de keuze die in 2021 is gemaakt m.b.t. de locatie van het sportpark, praktische scenario's uitwerken voor de Rand van Rhoon.
      3. Blz. 62 2.1.3 Buijtenland van Rhoon.
       1. Blz. 63 22. 2.1.3a Bijdragen aan de ontwikkeling en vaststelling van een bestemmingsplan o.b.v. van het Streefbeeld. Overleg met provincie, gebiedscoöperatie en maatschappelijke partners, informatie aan inwoners en verzorging van de planologische procedure.
       2. Blz. 64 22. 2.1.3d Uitwerking en realisatie van de gebiedsvisie voor de Poort Buijtenland van Rhoon (Binnenland) volgens de bestuursovereenkomst met de provincie en het Streefbeeld met de gebiedscoöperatie.
    3. Blz. 65 2.2 Wonen
     1. Blz. 66 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 67 2.2.1 Wonen
       1. Blz. 68 22. 2.2.1a Afspraken maken met corporaties en ontwikkelaars om de (sociale) woningvoorraad uit te breiden conform de afspraken met de regio en met de provincie.
    4. Blz. 69 2.3 Economie
     1. Blz. 70 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 71 2.3.1 Economie en bedrijvigheid
    5. Blz. 72 Wat heeft het gekost?
    6. Blz. 73 Analyse financiële afwijkingen
    7. Blz. 74 Beleidsindicatoren
   3. Blz. 75 Programma 3 - Buitenruimte
    1. Blz. 76 Inleiding en missie Programma 3
     1. Blz. 77 Inleiding
     2. Blz. 78 Missie
    2. Blz. 79 3.1 Buitenruimte
     1. Blz. 80 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 81 3.1.1 Duurzaamheid en milieu
      2. Blz. 82 3.1.2 Openbare ruimte
       1. Blz. 83 22. 3.1.2a Verhogen verkeersveiligheid, uitvoeren acties maatregelenplan.
       2. Blz. 84 22. 3.1.2e Opstellen groenuitvoeringskader (uitgangspunten groenbeheer en uitvoeringsplan).
      3. Blz. 85 3.1.3 Wijkregie
       1. Blz. 86 22. 3.1.3a Faciliteren en stimuleren van burgerinitiatieven t.b.v. de verbetering leefbaarheid; bijv: zelfbeheer groen, opruimen zwerfafval. sociale cohesie en veiligheid.
       2. Blz. 87 22. 3.1.3b Verder ontwikkelen van online burgerparticipatie door gebruik te gaan maken van best-practise tools en vernieuwing.
       3. Blz. 88 22. 3.1.3c Bevorderen van de samenwerking tussen organisaties.
       4. Blz. 89 22. 3.1.3d Landelijke thema's koppelen aan lokale initiatieven.
    3. Blz. 90 3.2 Kunst & Cultuur
     1. Blz. 91 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 92 3.2.1 Kunst, Cultuur & Evenementen
       1. Blz. 93 22. 3.2.1a Deelnemen aan regionale overleggen over cultuur, cultureel erfgoed en landschap (zowel bestuurlijk als ambtelijk).
       2. Blz. 94 22. 3.2.1b Uitdragen van de doelen en ambities van de Cultuurnota.
       3. Blz. 95 22. 3.2.1c Uitvoering geven aan het evenementenbeleid met focus op de geformuleerde visie en ambitie.
    4. Blz. 96 3.3 Maatschappelijk vastgoed
     1. Blz. 97 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 98 3.3.1 Maatschappelijk vastgoed
       1. Blz. 99 22. 3.3.1a Integraal acccomodatieplan opstellen (binnen de kaders van de strategische visie maatschappelijk vastgoed).
    5. Blz. 100 Wat heeft het gekost?
    6. Blz. 101 Analyse financiële afwijkingen
    7. Blz. 102 Beleidsindicatoren
   4. Blz. 103 Programma 4 - Financiën
    1. Blz. 104 Inleiding en missie Programma 4
     1. Blz. 105 Inleiding
     2. Blz. 106 Missie
    2. Blz. 107 4.1 Financiën
     1. Blz. 108 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 109 4.1.1 Financieel beleid
      2. Blz. 110 4.1.2 Lokale lasten
      3. Blz. 111 4.1.3 Risicobeheersing
       1. Blz. 112 22. 4.1.3a Implementatie van de Rechtmatigheidsverantwoording door het College.
       2. Blz. 113 22. 4.1.3b Meerjaren-analyse risico's en investeringen in begroting opnemen.
    3. Blz. 114 Wat heeft het gekost?
    4. Blz. 115 Analyse financiële afwijkingen
    5. Blz. 116 Kerngegevens
   5. Blz. 117 Programma 5 - Educatie
    1. Blz. 118 Inleiding en missie Programma 5
     1. Blz. 119 Inleiding
     2. Blz. 120 Missie
    2. Blz. 121 5.1 Educatie
     1. Blz. 122 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 123 5.1.1 Educatie
       1. Blz. 124 22. 5.1.1a Een integraal huisvestingsplan inclusief de huisvestingsverplichting voor het onderwijs met een doorkijk tot 2030 en verder, waarbij de woningbouwprognose en de leerlingenprognose het uitgangspunt zijn.
    3. Blz. 125 Wat heeft het gekost?
    4. Blz. 126 Analyse financiële afwijkingen
    5. Blz. 127 Beleidsindicatoren
   6. Blz. 128 Programma 6 - Sport
    1. Blz. 129 Inleiding en missie Programma 6
     1. Blz. 130 Inleiding
     2. Blz. 131 Missie
    2. Blz. 132 6.1 Sport
     1. Blz. 133 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 134 6.1.1 Sport
       1. Blz. 135 22. 6.1.1a Uitvoeren Verenigingsakkoord.
       2. Blz. 136 22. 6.1.1b Verdere uitwerking sportpark De Omloop.
    3. Blz. 137 Wat heeft het gekost?
    4. Blz. 138 Analyse financiële afwijkingen
    5. Blz. 139 Beleidsindicatoren
   7. Blz. 140 Programma 7 - Sociaal Domein
    1. Blz. 141 Inleiding en missie Programma 7
     1. Blz. 142 Inleiding
     2. Blz. 143 Missie
    2. Blz. 144 7.1 Maatschappelijke ondersteuning
     1. Blz. 145 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 146 7.1.1 Maatschappelijke ondersteuning.
       1. Blz. 147 22. 7.1.1b Structureel overleg met zorgkantoor.
       2. Blz. 148 22. 7.1.1c Bij de inzet van dagbesteding willen we een betere aansluiting met de toeleiding naar beschut werk of vrijwilligerswerk.
       3. Blz. 149 22. 7.1.1e Implementatie van het nieuwe regionale beleidsplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
    3. Blz. 150 7.2 Kwetsbare groepen
     1. Blz. 151 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 152 7.2.1 Kwetsbare groepen.
       1. Blz. 153 22. 7.2.1a Samen met relevante partners uitvoeren van het stappenplan dementievriendelijke gemeenten.
    4. Blz. 154 7.3 Participatiewet
     1. Blz. 155 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 156 7.3.1 Werk.
       1. Blz. 157 22. 7.3.1c Onderzoek naar de realisatie van een centrum voor hergebruik (o.a. kleding) en een voedselbank in Albrandswaard.
       2. Blz. 158 22. 7.3.1d Uitvoering geven aan het "breed offensief" om inwoners met een arbeidsbeperking sneller aan een baan te helpen.
    5. Blz. 159 7.4 Jeugdzorg
     1. Blz. 160 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 161 7.4.1 Jeugdzorg
    6. Blz. 162 7.5 Zorg & Welzijn
     1. Blz. 163 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 164 7.5.1 Zorg & Welzijn
    7. Blz. 165 7.6 Wijkteams
     1. Blz. 166 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 167 7.6.1 Wijkteams
    8. Blz. 168 Wat heeft het gekost?
    9. Blz. 169 Analyse financiële afwijkingen
    10. Blz. 170 Beleidsindicatoren
    11. Blz. 171 Kerngegevens
   8. Blz. 172 Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten
    1. Blz. 173 Inleiding
     1. Blz. 174 Inleiding
    2. Blz. 175 1 - Algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 176 Inleiding
     2. Blz. 177 Wat heeft het gekost?
     3. Blz. 178 Analyse financiële afwijkingen
     4. Blz. 179 Beleidsindicatoren
     5. Blz. 180 Uitsplitsing lokale heffingen
     6. Blz. 181 Uitsplitsing dividend
     7. Blz. 182 Uitsplitsing saldo financieringsfunctie
    3. Blz. 183 2 - Overhead
     1. Blz. 184 Inleiding
     2. Blz. 185 Wat heeft het gekost?
     3. Blz. 186 Analyse financiële afwijkingen
    4. Blz. 187 3 - Vennootschapsbelasting (Vpb)
     1. Blz. 188 Inleiding
     2. Blz. 189 Wat heeft het gekost?
     3. Blz. 190 Analyse financiële afwijkingen
    5. Blz. 191 4 - Onvoorzien
     1. Blz. 192 Inleiding
     2. Blz. 193 Wat heeft het gekost?
     3. Blz. 194 Analyse financiële afwijkingen
  6. Blz. 195 4. Paragrafen
   1. Blz. 196 Paragraaf 1 - Lokale heffingen
    1. Blz. 197 Inleiding
    2. Blz. 198 Beleidskaders
    3. Blz. 199 Overzicht geraamde en gerealiseerde belastingen en heffingen
    4. Blz. 200 Kostendekking
    5. Blz. 201 Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid
    6. Blz. 202 Lokale woonlasten
   2. Blz. 203 Paragraaf 2 - Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 204 Aanleiding en achtergrond
    2. Blz. 205 Risicoprofiel concern Albrandswaard
    3. Blz. 206 Actuele ontwikkelingen
    4. Blz. 207 Risico's
    5. Blz. 208 Risicoprofiel grondbedrijf
    6. Blz. 209 Beschikbare weerstandscapaciteit
    7. Blz. 210 Relatie benodigde en beschikbare weestandscapaciteit
    8. Blz. 211 Risicokaart
    9. Blz. 212 Kengetallen
    10. Blz. 213 Conclusie over huidig risicoprofiel
   3. Blz. 214 Paragraaf 3 - Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 215 Inleiding
    2. Blz. 216 Aanwezige kapitaalgoederen
    3. Blz. 217 Zorg voor de openbare ruimte
    4. Blz. 218 Wegen
    5. Blz. 219 Straatreiniging
    6. Blz. 220 Openbare verlichting
    7. Blz. 221 Verkeer
    8. Blz. 222 Riolering
    9. Blz. 223 Groen en bomen
    10. Blz. 224 Waterwegen en baggeren
    11. Blz. 225 Civiele kunstwerken
    12. Blz. 226 Spelen
    13. Blz. 227 Gebouwen
    14. Blz. 228 Budgetten en kredieten onderhoud/vervanging kapitaalgoederen
    15. Blz. 229 Relevante reserves
    16. Blz. 230 Kerngegevens
   4. Blz. 231 Paragraaf 4 - Financiering
    1. Blz. 232 Inleiding
    2. Blz. 233 Wettelijke kaders en treasurystatuut
    3. Blz. 234 Rentevisie en rentebeleid
    4. Blz. 235 Renterisicobeheer
    5. Blz. 236 Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte
    6. Blz. 237 Verstrekte leningen
    7. Blz. 238 Renteomslag
    8. Blz. 239 Garantstellingen
    9. Blz. 240 Kas- en relatiebeheer
   5. Blz. 241 Paragraaf 5 - Bedrijfsvoering
    1. Blz. 242 Inleiding
    2. Blz. 243 Personeel
    3. Blz. 244 Koepelvrijstelling
    4. Blz. 245 Concerncontrol
    5. Blz. 246 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 247 COVID-19 (corona)-virus
    7. Blz. 248 Rechtmatigheidsverantwoording
    8. Blz. 249 ENSIA
    9. Blz. 250 Innovation & Automation
   6. Blz. 251 Paragraaf 6 - Verbonden partijen
    1. Blz. 252 Inleiding
    2. Blz. 253 Achtergrondinformatie
    3. Blz. 254 GR MRDH
    4. Blz. 255 SVHW
    5. Blz. 256 GGD RR
    6. Blz. 257 GR JR
    7. Blz. 258 GR NRIJ
    8. Blz. 259 GR BAR-organisatie
    9. Blz. 260 VRR
    10. Blz. 261 DCMR
    11. Blz. 262 Essendael Beheer b.v.
    12. Blz. 263 GEM Essendael c.v.
    13. Blz. 264 BNG
    14. Blz. 265 Stedin groep
    15. Blz. 266 NV BAR afvalbeheer
    16. Blz. 267 BV gemeenschappelijk bezit Evides (Water)
    17. Blz. 268 Landschapstafel IJsselmonde
    18. Blz. 269 CJG
    19. Blz. 270 svWrR
   7. Blz. 271 Paragraaf 7 - Grondbeleid
    1. Blz. 272 Inleiding
    2. Blz. 273 Grondbeleid
    3. Blz. 274 Actuele prognose
    4. Blz. 275 Gemeentelijke grondexploitaties
    5. Blz. 276 Verliesvoorzieningen verliesgevende grondexploitaties
    6. Blz. 277 Reserve Ontwikkelingsprojecten
   8. Blz. 278 Paragraaf 8 - Wet Open Overheid
    1. Blz. 279 Inleiding
    2. Blz. 280 Woo contactfunctionaris
    3. Blz. 281 Passieve openbaarmaking
    4. Blz. 282 Actieve openbaarmaking
    5. Blz. 283 Informatiehuishouding op orde
  7. Blz. 284 5. Jaarrekening
   1. Blz. 285 1 - Grondslagen
    1. Blz. 286 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
    2. Blz. 287 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
    3. Blz. 288 Balans
   2. Blz. 289 2 - Balans
    1. Blz. 290 Inleiding
    2. Blz. 291 Activa
    3. Blz. 292 Passiva
   3. Blz. 293 3 - Toelichting op de balans
    1. Blz. 294 algemeen
    2. Blz. 295 Immateriële vaste activa
    3. Blz. 296 Materiële vaste activa
    4. Blz. 297 Financiële vaste activa
    5. Blz. 298 Voorraden
    6. Blz. 299 Uitzettingen korter dan één jaar
    7. Blz. 300 Liquide middelen
    8. Blz. 301 Overlopende activa
    9. Blz. 302 VASTE PASSIVA
    10. Blz. 303 Eigen vermogen
    11. Blz. 304 Voorzieningen
    12. Blz. 305 Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar
    13. Blz. 306 Kortlopende schulden
    14. Blz. 307 Overlopende passiva
    15. Blz. 308 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
   4. Blz. 309 4 - Overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 310 Overzicht van baten en lasten
    2. Blz. 311 Verwijzing analyses financiële afwijkingen
    3. Blz. 312 EMU-saldo
   5. Blz. 313 5 - Incidentele baten en lasten
    1. Blz. 314 Incidentele baten en lasten programma 1
    2. Blz. 315 Incidentele baten en lasten programma 2
    3. Blz. 316 Incidentele baten en lasten programma 3
    4. Blz. 317 Incidentele baten en lasten programma 4
    5. Blz. 318 Incidentele baten en lasten programma 5
    6. Blz. 319 Incidentele baten en lasten programma 6
    7. Blz. 320 Incidentele baten en lasten programma 7
    8. Blz. 321 Toelichting
    9. Blz. 322 Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves
   6. Blz. 323 6 - WNT verantwoording 2022
    1. Blz. 324 Inleiding
    2. Blz. 325 Bezoldiging topfunctionarissen
   7. Blz. 326 7 - Rechtmatigheid
    1. Blz. 327 Inleiding
    2. Blz. 328 Programmarekening (begrotingscriterium)
    3. Blz. 329 Analyse financiële tabel
    4. Blz. 330 Investeringen (begrotingscriterium)
    5. Blz. 331 Aanbestedingen (voorwaardencriterium)
    6. Blz. 332 Sociaal domein (voorwaardencriterium)
    7. Blz. 333 Impact BAR-uren 2022
   8. Blz. 334 8 - Taakvelden
    1. Blz. 335 Overzicht op taakvelden
   9. Blz. 336 9 - SiSa-verantwoording
    1. Blz. 337 Sisa-bijlage
  8. Blz. 338 Bijlagen
   1. Blz. 339 Bijlage 1 - Gewaarborgde geldleningen
    1. Blz. 340 Gewaarborgde geldleningen
   2. Blz. 341 Bijlage 2 - Gegarandeerde geldleningen
    1. Blz. 342 Gegarandeerde leningen
   3. Blz. 343 Bijlage 3 - Staat van kredieten
    1. Blz. 344 Staat van kredieten
    2. Blz. 345 Toelichting
   4. Blz. 346 Bijlage 4 - Toelichting reserves
    1. Blz. 347 Algemene reserve
    2. Blz. 348 Ontwikkelingsprojecten vrije reserve
    3. Blz. 349 Strategisch verbinden
    4. Blz. 350 Vitaal Albrandswaard
    5. Blz. 351 Ondernemend Albrandswaard
    6. Blz. 352 Baggeren
    7. Blz. 353 Grootonderhoud gebouwen
    8. Blz. 354 Bestemmingsreserve Wethouderspensioenen
    9. Blz. 355 Sociaal deelfonds
    10. Blz. 356 Betaalbare en bereikbare woningen
    11. Blz. 357 Duurzaamheid
    12. Blz. 358 Rentelasten
    13. Blz. 359 Negatieve prognose De Omloop
    14. Blz. 360 Innovatie en preventiesubsidie
    15. Blz. 361 Rekenkamer
    16. Blz. 362 Beheer Openbare Ruimte
    17. Blz. 363 Afvalstoffenheffing
    18. Blz. 364 Nieuwbouw school Don Bosco
    19. Blz. 365 Nieuwbouw sportzaal Portland
    20. Blz. 366 Nieuwbouw Buitendienst
    21. Blz. 367 Nieuwbouw school Valckesteyn
    22. Blz. 368 Ruiming begraafplaats Portugaal
    23. Blz. 369 Ruiming begraafplaats Rhoon
   5. Blz. 370 Bijlage 5 - Toelichting voorzieningen
    1. Blz. 371 Dubieuze debiteuren
    2. Blz. 372 Wethouderspensioenen
    3. Blz. 373 Wachtgeld vm wethouders
    4. Blz. 374 Wachtgeld vm burgemeester
    5. Blz. 375 Afwikkelingskosten Ontwikkeling Centrum Portugaal
    6. Blz. 376 Afwikkelingskosten Portland
    7. Blz. 377 Spaarvoorziening riolering
    8. Blz. 378 Beklemde middelen afvalstoffenheffing
    9. Blz. 379 Project Overhoeken
    10. Blz. 380 Project Blauwe Verbinding
    11. Blz. 381 Plan Spui
    12. Blz. 382 Voorziening Polder Albrandswaard
    13. Blz. 383 Voorziening Binnenland
    14. Blz. 384 Sporthal Portland
   6. Blz. 385 Bijlage 6 - Afgeronde speerpunten
    1. Blz. 386 Wat hebben we bereikt?
     1. Blz. 387 1.1.1 Integraal Veiligheidsbeleid.
      1. Blz. 388 22. 1.1.1b Samen met onze partners, ondernemers en inwoners uitvoering geven aan het Actieplan Veilig 2022.
     2. Blz. 389 1.1.2 Jeugdoverlast.
      1. Blz. 390 22. 1.1.2a Samen met onze partners (waaronder politie, boa's, openbaar ministerie, jongerenwerk, zorg en hulpverlening) gaan we overlast en criminaliteit in de gemeente tegen.
     3. Blz. 391 1.1.3 Woninginbraken, voertuigcriminaliteit & fietsendiefstal.
      1. Blz. 392 22. 1.1.3a Met preventieve acties inwoners en ondernemers informeren over het voorkomen van inbraken en diefstallen.
      2. Blz. 393 22. 1.1.3b Samen met de politie inzetten op de hotspots in de gemeente.
      3. Blz. 394 22. 1.1.3c Het verbeteren van de veiligheid rond de metrostations en fietsenstallingen.
     4. Blz. 395 1.1.4 Veiligheid en veiligheidsgevoel omwonenden GGZ klinieken Poortugaal.
      1. Blz. 396 22. 1.1.4a We werken samen met Antes, Fivoor, politie en omwonenden om periodiek de veiligheid en het veiligheidsgevoel te bespreken als ook actuele onderwerpen.
     5. Blz. 397 1.1.5 Zorg en veiligheid.
      1. Blz. 398 22. 1.1.5a Bevorderen van samenwerking tussen de zorg- en veiligheidspartners door actieve participatie en regie in het netwerk.
     6. Blz. 399 1.1.6 Ondermijning.
      1. Blz. 400 22. 1.1.6a Door voorlichting de bewustwording vergroten onder bewoners en ondernemers initiatieven vanuit de samenleving.
      2. Blz. 401 22. 1.1.6b Kennisontwikkeling door, en samenwerking met, bijzondere partners zoals RIEC, Douane, DCMR, CCV e.a.
     7. Blz. 402 1.2.1 Dienstverlening
      1. Blz. 403 22. 1.2.1a (Door)ontwikkeling online dienstverlening.
      2. Blz. 404 22. 1.2.1b Digitale toegankelijkheid.
      3. Blz. 405 22. 1.2.1c Digitalisering persoonskaarten.
      4. Blz. 406 22. 1.2.1d Toename complexiteit burgerzaken.
     8. Blz. 407 1.2.2 Communicatie
      1. Blz. 408 22. 1.2.2a Doorontwikkeling gemeentewebsite.
     9. Blz. 409 2.1.2 Visie op de Rand van Rhoon.
      1. Blz. 410 22. 2.1.2a Met inachtneming van de keuze die in 2021 is gemaakt m.b.t. de locatie van het sportpark, praktische scenario's uitwerken voor de Rand van Rhoon.
     10. Blz. 411 2.1.3 Buijtenland van Rhoon.
      1. Blz. 412 22. 2.1.3a Bijdragen aan de ontwikkeling en vaststelling van een bestemmingsplan o.b.v. van het Streefbeeld. Overleg met provincie, gebiedscoöperatie en maatschappelijke partners, informatie aan inwoners en verzorging van de planologische procedure.
      2. Blz. 413 22. 2.1.3d Uitwerking en realisatie van de gebiedsvisie voor de Poort Buijtenland van Rhoon (Binnenland) volgens de bestuursovereenkomst met de provincie en het Streefbeeld met de gebiedscoöperatie.
     11. Blz. 414 2.2.1 Wonen
      1. Blz. 415 22. 2.2.1a Afspraken maken met corporaties en ontwikkelaars om de (sociale) woningvoorraad uit te breiden conform de afspraken met de regio en met de provincie.
     12. Blz. 416 3.1.2 Openbare ruimte
      1. Blz. 417 22. 3.1.2a Verhogen verkeersveiligheid, uitvoeren acties maatregelenplan.
      2. Blz. 418 22. 3.1.2e Opstellen groenuitvoeringskader (uitgangspunten groenbeheer en uitvoeringsplan).
     13. Blz. 419 3.1.3 Wijkregie
      1. Blz. 420 22. 3.1.3a Faciliteren en stimuleren van burgerinitiatieven t.b.v. de verbetering leefbaarheid; bijv: zelfbeheer groen, opruimen zwerfafval. sociale cohesie en veiligheid.
      2. Blz. 421 22. 3.1.3b Verder ontwikkelen van online burgerparticipatie door gebruik te gaan maken van best-practise tools en vernieuwing.
      3. Blz. 422 22. 3.1.3c Bevorderen van de samenwerking tussen organisaties.
      4. Blz. 423 22. 3.1.3d Landelijke thema's koppelen aan lokale initiatieven.
     14. Blz. 424 3.2.1 Kunst, Cultuur & Evenementen
      1. Blz. 425 22. 3.2.1a Deelnemen aan regionale overleggen over cultuur, cultureel erfgoed en landschap (zowel bestuurlijk als ambtelijk).
      2. Blz. 426 22. 3.2.1b Uitdragen van de doelen en ambities van de Cultuurnota.
      3. Blz. 427 22. 3.2.1c Uitvoering geven aan het evenementenbeleid met focus op de geformuleerde visie en ambitie.
     15. Blz. 428 3.3.1 Maatschappelijk vastgoed
      1. Blz. 429 22. 3.3.1a Integraal acccomodatieplan opstellen (binnen de kaders van de strategische visie maatschappelijk vastgoed).
     16. Blz. 430 4.1.3 Risicobeheersing
      1. Blz. 431 22. 4.1.3a Implementatie van de Rechtmatigheidsverantwoording door het College.
      2. Blz. 432 22. 4.1.3b Meerjaren-analyse risico's en investeringen in begroting opnemen.
     17. Blz. 433 5.1.1 Educatie
      1. Blz. 434 22. 5.1.1a Een integraal huisvestingsplan inclusief de huisvestingsverplichting voor het onderwijs met een doorkijk tot 2030 en verder, waarbij de woningbouwprognose en de leerlingenprognose het uitgangspunt zijn.
     18. Blz. 435 6.1.1 Sport
      1. Blz. 436 22. 6.1.1a Uitvoeren Verenigingsakkoord.
      2. Blz. 437 22. 6.1.1b Verdere uitwerking sportpark De Omloop.
     19. Blz. 438 7.1.1 Maatschappelijke ondersteuning.
      1. Blz. 439 22. 7.1.1b Structureel overleg met zorgkantoor.
      2. Blz. 440 22. 7.1.1c Bij de inzet van dagbesteding willen we een betere aansluiting met de toeleiding naar beschut werk of vrijwilligerswerk.
      3. Blz. 441 22. 7.1.1e Implementatie van het nieuwe regionale beleidsplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
     20. Blz. 442 7.2.1 Kwetsbare groepen.
      1. Blz. 443 22. 7.2.1a Samen met relevante partners uitvoeren van het stappenplan dementievriendelijke gemeenten.
     21. Blz. 444 7.3.1 Werk.
      1. Blz. 445 22. 7.3.1c Onderzoek naar de realisatie van een centrum voor hergebruik (o.a. kleding) en een voedselbank in Albrandswaard.
      2. Blz. 446 22. 7.3.1d Uitvoering geven aan het "breed offensief" om inwoners met een arbeidsbeperking sneller aan een baan te helpen.
  9. Activiteiten
  10. Zoeken
  11. Publicatie bijlagen
  12. Contact
  13. PrivacyStatement
  14. Sitemap