Programma 1 - Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur

Missie Programma 1

Missie

Terug naar navigatie - Missie

Missie Openbare Orde en Veiligheid

In Albrandswaard zorgen we samen met inwoners, ondernemers, organisaties en instellingen voor veilige buurten in de gemeente. We betrekken onze partners bij de totstandkoming van beleid en voeren het samen uit. Initiatieven van inwoners en ondernemers faciliteren we om de veiligheid in de gemeente te versterken. Samen gaan we voor een veilig(er) Albrandswaard!

Missie Algemeen Bestuur

Albrandswaard levert dienstverlening aan inwoners, instellingen en bedrijven op de plekken en momenten waarop daar behoefte aan is. Moderne technologie wordt ingezet om de mogelijkheden van persoonlijke dienstverlening te vergroten.

Kerngegevens voor gemeenteraadsverkiezingen maart 2022

Terug naar navigatie - Kerngegevens voor gemeenteraadsverkiezingen maart 2022
Bestuurlijke structuur Raadsleden Wethouders
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) 5 1 (0,85 fte)
Echt voor Albrandswaard (EVA) 4 -
Stem Lokaal 3 1 (0,85 fte)
Leefbaar Albrandswaard 2 1 (0,85 fte)
Christen Democratisch Appel (CDA) 2 1 (0,85 fte)
Partij van de Arbeid (PvdA) 1 -
Nieuwe Albrandswaardse partij (NAP) 1 -
Frans 1 -
GroenLinks 1 -
Voogdgeert Voor Albrandswaard (VVA) 1 -
Totaal 21 4 (3,4 fte)

Kerngegevens na gemeenteraadsverkiezingen maart 2022

Terug naar navigatie - Kerngegevens na gemeenteraadsverkiezingen maart 2022
Bestuurlijke structuur Raadsleden Wethouders
Echt voor Albrandswaard (EVA) 6 1 (1 fte)
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) 4 1 (1 fte)
Stem Lokaal 3 -
GroenLinks-PvdA 3 -
Christen Democratisch Appel (CDA) 3 1 (1 fte)
Leefbaar Albrandswaard 1 -
Nieuwe Albrandswaardse partij (NAP) 1 -
Totaal 21 3 (3,0 fte)

1.1 Openbare Orde en Veiligheid

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

1.1.1 Integraal Veiligheidsbeleid.

Terug naar navigatie - 1.1.1 Integraal Veiligheidsbeleid.

Wat willen we bereiken?

Overlast en criminaliteit in Albrandswaard signaleren, voorkomen en tegengaan.

 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1.1.2 Jeugdoverlast.

Terug naar navigatie - 1.1.2 Jeugdoverlast.

Wat willen we bereiken?

Jeugdoverlast in de gemeente voorkomen en tegengaan.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1.1.3 Woninginbraken, voertuigcriminaliteit & fietsendiefstal.

Terug naar navigatie - 1.1.3 Woninginbraken, voertuigcriminaliteit & fietsendiefstal.

Wat willen we bereiken?

De kans op woninginbraken en auto- en fietsdiefstallen verkleinen in Albrandswaard.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1.1.5 Zorg en veiligheid.

Terug naar navigatie - 1.1.5 Zorg en veiligheid.

Wat willen we bereiken?

Perspectief bieden aan personen met multi-problematiek en overlas terugdringen van personen met verward gedrag.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1.1.6 Ondermijning.

Terug naar navigatie - 1.1.6 Ondermijning.

Wat willen we bereiken?

Voorkomen dat criminelen of criminele organisaties (on)bewust worden gefaciliteerd, tegengaan van verweving van de onder- en bovenwereld.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1.2 Algemeen Bestuur

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

1.2.1 Dienstverlening

Terug naar navigatie - 1.2.1 Dienstverlening

Dienstverlening die persoonlijk, eigentijds en betrouwbaar is. Wij zijn benaderbaar, zoeken onze inwoners op en bieden een eigentijdse plek voor contacten en ontmoetingen in het Huis van Albrandswaard.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1.2.2 Communicatie

Terug naar navigatie - 1.2.2 Communicatie

Inzet van communicatiemiddelen en - vormen die aansluiten bij wensen van en trends in de samenleving.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Programma 1 - Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur Primaire begroting 2022 Begroting na wijziging 2022 Werkelijk 2022 Verschil (voordeel is + nadeel is -)
Lasten
1.1-Openbare orde & Veiligheid 1.527.900 2.125.800 2.140.240 -14.440
1.2-Algemeen Bestuur 3.311.900 3.329.200 3.883.683 -554.483
Totaal Lasten 4.839.800 5.455.000 6.023.923 -568.923
Baten
1.1-Openbare orde & Veiligheid -72.400 -67.100 -75.245 8.145
1.2-Algemeen Bestuur -532.600 -534.700 -1.393.000 858.300
Totaal Baten -605.000 -601.800 -1.468.245 866.445
Saldo van baten en lasten 4.234.800 4.853.200 4.555.678 297.522
Onttrekkingen -55.200 -403.200 -285.041 -118.159
Stortingen 25.000 25.000 27.500 -2.500
Mutaties reserves -30.200 -378.200 -257.541 -120.659

Analyse financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Analyse financiële afwijkingen

Taakveld 0.1 Bestuur
FCL 600100 Bestuur € 277.728 voordelig
De onderschrijding komt voornamelijk door een vrijval vanuit de voorziening wethouderspensioenen (€ 431,8k). Hier was niks voor begroot. Hier staat tegenover dat er in de voorziening wachtgeld voormalig wethouders bijna € 59.000 meer is gestort dan begroot. Verder is er ongeveer € 45.000 uitgegeven aan diverse representatiekosten waarvoor niks begroot was, en heeft er een minnelijke regeling plaatsgevonden met een bewoner als gevolg van de bouw van de wijk Portland, voor ongeveer € 70.000.

FCL 600520 BAR bijdrage (uren) € 37.611 nadelig
De overschrijding komt met name omdat er minder uren (en dus minder kosten) op projecten zijn geschreven, en daarmee doorbelast konden worden naar projecten en/of taakvelden, dan begroot. Hier speelt met name de gemaakte uren ten behoeve van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne een grote rol in. Dit betekent dat de kosten in programma 1 voor dit onderdeel hoger zijn.

Taakveld 0.2 Burgerzaken
FCL 600311 Lasten Burgerlijke Stand € 51.696 nadelig
Via de 1e tussenrapportage 2022 is budget aan de BAR-organisatie beschikbaar gesteld voor extra inhuur door de Frontoffice en het KCC vanwege zieken met Corona-klachten. De werkelijke kosten zijn, zoals gebruikelijk, door de BAR-organisatie ter afsluiting van het boekjaar doorbelast. Tegenover de werkelijke doorbelaste kosten staat binnen de gemeente geen budget. De doorbelasting leidt daardoor tot een overschrijding. Er is echter via de 1e tussenrapportage € 38.200 budget beschikbaar gesteld en de werkelijke kosten bedroegen € 27.505. De werkelijke kosten passen binnen het beschikbare budget. De overschrijding heeft dan ook alleen een administratieve oorzaak.

FCL 600400 Secretarieleges Burgerzaken € 78.992 voordelig
In 2022 zijn er meer reisdocumenten aangevraagd dan oorspronkelijk begroot. Met name in de tweede helft van 2022 is deze toename zichtbaar. Reden moet gezocht worden in het wegvallen van de Corona maatregelen en de mogelijkheid voor de inwoners om weer te kunnen reizen. Door deze toename zijn de rijksafdrachten hoger.
De hogere uitgaven worden echter ruimschoots gecompenseerd door hogere baten, waardoor er met een positief saldo wordt afgesloten.  De leges van met name de reisdocumenten (+ 42,2k) en de burgerlijke stand (+ 25,4k) hebben meer opgebracht dan begroot. 

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
FCL 612010 Incidenten € 63.383 nadelig
Op 17 maart 2022  is bij een pand asbest geconstateerd, dit is verwijderd. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor het opruimen van drugsafval.

Taakveld 1.2 Openbare orde en Veiligheid
FCL 614010 Veiligheidsvoorzieningen € 41.979 voordelig
Bij de eerste tussenrapportage van 2022 is € 45.000 toegevoegd aan het budget ten behoeve van het cameratoezicht aan de metrostations, als structurele exploitatielasten. Dit jaar heeft de aanbesteding van camera's plaatsgevonden. De levering van de camera's zal in 2023 plaatsvinden. Als gevolg hiervan zijn er in 2022 nog geen kosten geweest voor het cameratoezicht, wat de onderschrijding verklaart.
De belangrijkste kostenpost betreft de jaarlijkse bijdrage aan de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam.

Taakveld 0.10 Mutaties reserves
FCL 698001 Mutaties reserves programma 1 € 120.659 nadelig
Het nadelig saldo wordt met name veroorzaakt doordat er minder is onttrokken uit de algemene reserve ten behoeve van diverse BAR-mutaties, dan was begroot. 

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Nr. Indicator Beschrijving indicator AW NL* Cijfers over
1 Diefstallen uit woningen (bron: CBS) Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners. 1 1,2 2021
2 Vernielingen (bron: CBS) Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte, zoals brandstichting, opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, openlijlke geweldpleging en godslastering. 5,8 5,3 2021
3 Verwijzingen Halt (bron: Stichting Halt) Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. 5 8 2021
4 Winkeldiefstallen (bron: CBS) Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. 0,2 1,2 2021
5 Geweldsmisdrijven (bron: CBS) Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag, en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling etc.) 5 3,2 2021
Waar staat je gemeente d.d. 3 maart 2023
* Klasse matig stedelijk