Belangrijkste resultaten 2022

De gemeenteraadsverkiezingen en het raadsakkoord
In 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen gehouden en net als bij de verkiezingen voor de Tweede kamer kon er op drie dagen gestemd worden. Mooi was het dat het Huis van Albrandswaard gebruikt werd als inclusief stembureau. Toegankelijk, net als de andere bureaus, maar ook met een voorziening toegankelijk voor visueel beperkte kiezers.
Voor Albrandswaard was nieuw dat al voor de verkiezingen serieus werd gesproken over de bereidheid om te komen tot een raadsakkoord. Dit draagt meer bij aan een prettig en constructief samenwerken dan de traditionele coalitie/oppositiestructuur, zo is de overtuiging.
Onder leiding van een externe procesbegeleider is het proces gestart om te komen tot een raadsakkoord. Op 13 juni 2022 is dit akkoord getekend door vijf van de zeven partijen uit de gemeenteraad en zijn ook de wethouders benoemd. 

Opvang van vluchtelingen uit Oekraïne
Door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne is er een crisissituatie ontstaan waarin direct gehandeld moest worden. Een crisissituatie waarbij mensen uit Oekraïne zijn gevlucht en opvang nodig hebben. Ook onze gemeente draagt hieraan bij en doet dat nog steeds. Er is al snel een crisisorganisatie ingesteld en Albrandswaard heeft opvang kunnen bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne op diverse locaties. 
De effecten van deze crisissituatie waren en zijn nog niet helemaal te overzien. Wel is al snel een crisisorganisatie ingesteld. Inmiddels zijn er veel initiatieven vanuit de samenleving geweest, hebben ontwikkelingen rondom het creëren van opvang plaats gevonden, en is het een “dossier” waar nog steeds ontwikkelingen zijn en inzet op plaats vindt. 
We zijn er trots op hoe in korte tijd voorzieningen en locaties voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne tot stand is gekomen. 

Variabel tarief afval
We zien gedurende 2022 de resultaten van het ingezette afvalbeleid. De scheidingsresultaten zijn positief en inwoners zijn over het algemeen tevreden over de aanpak en dienstverlening in relatie tot de afvalinzameling en verwerking van afval in onze gemeente. Naar aanleiding van verder onderzoek en de getoonde ervaringscijfers is besloten om de hoogte van het vastrecht en het variabel tarief voor huishoudens verder te differentiëren met als doel om tot een nog eerlijkere verdeling te komen, het verminderen van huishoudelijk afval verder te stimuleren en het beter en juist scheiden van afval te bevorderen. 

Uitvoeringsprogramma nota Kunst en Cultuur
Wij zijn trots op het rijke culturele verenigingsleven en onze erfgoed locaties in Albrandswaard..Cultuur draagt bij aan het welbevinden van en de verbinding tussen onze inwoners. Wij zijn dan ook ontzettend blij dat het eerste uitvoeringsprogramma in 2022 is opgesteld. Dit voeren we uit in samenwerking met onze culturele organisaties, inwoners en partners. De komende jaren werken we de kunst- en cultuurnota verder uit voor een mooier en rijker cultureel leven in Albrandswaard.

Gemeentelijke website vernieuwd
De gemeentelijke website is vernieuwd. Doelstelling is dat de website voor inwoners dé toegang is tot onze online dienstverlening. In 2022 is gestart met de zoektocht naar een systeem, dat aansluit bij de wensen en eisen van de gebruikers.
Naast een eigen ‘look and feel’, en informatie over dienstverlening, is er meer informatie te vinden over de gemeente Albrandswaard en het bestuur. Maar ook een deel waar inwoners informatie kunnen vinden over allerlei aspecten van opgroeien, wonen en leven in Albrandswaard.
In 2022 zijn de uitgangspunten voor de nieuwe website beschreven. In december 2022 is het ontwerp voor de nieuwe website goedgekeurd, en in het eerste kwartaal van 2023 is de nieuwe website gebouwd.

Doorontwikkeling integrale aanpak Zorg en Veiligheid
In 2022 is gestart met een inventarisatie van knelpunten en verbeterpunten op het snijvlak van de domeinen Zorg en Veiligheid. In de samenleving is steeds vaker sprake van vraagstukken die zowel het zorg- als het veiligheidsdomein raken. Sommige inwoners hebben te maken met (complexe) problematiek. Zij worden bijvoorbeeld het slachtoffer van misbruik of criminaliteit en/of zorgen voor overlast op straat. Door inzicht te krijgen in de verbeterpunten binnen de huidige aanpak en deze verder uit te werken willen we komen tot een integrale aanpak. Daar starten we mee in 2023.

Integrale aanpak jeugd(overlast) loont
In 2022 is samen met onze samenwerkingspartners ingezet op de integrale aanpak jeugd(overlast). In deze aanpak werken we aan zowel preventie als handhaving van overlast. Dit doen we samen met buurtpreventie, politie, boa’s, jongerenwerk en andere partners. Uit het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld blijkt dat de meldingen in 2022 zijn gedaald met 56 procent ten opzichte van 2021.

Plan van aanpak ondermijning 2022
Om richting te geven aan de aanpak van ondermijning binnen de gemeente Albrandswaard is in 2022 een plan van aanpak vastgesteld. Met het plan van aanpak wordt beoogd georganiseerde en ondermijnende criminaliteit te voorkomen door gezamenlijk barrières op te werpen en criminele samenwerkingsverbanden aan te pakken. Voor het jaar 2022 lag de focus op:
1.    Bedrijventerreinen;
2.    jachthavens;
3.    De auto(verhuur)branche.
 
Akkoord van Albrandswaard
Vanuit het Akkoord van Albrandswaard hebben er in 2022 verschillende activiteiten plaatsgevonden. 

Sport- en Cultuurcafé: in 2022 is 5 keer het Sport- en Cultuurcafé georganiseerd. Het Sport- en Cultuurcafé is onder andere bedoeld om het verenigingsleven te versterken en de betrokkenheid en verbinding te vergroten. 
Albrandswaard Actief: in september is het platform Albrandswaard Actief gelanceerd. Op deze website staat een overzicht van sportieve en creatieve activiteiten voor jong en oud. Voor meer informatie: www.albrandswaardactief.nl
Training Instructie Verantwoord Alcoholschenken: in februari was er een IVA-training (Instructie Verantwoord Alcoholschenken) voor verenigingen en organisaties met een eigen bar. Hierbij hebben 30 vrijwilligers het IVA-certificaat behaald. 
Rubriek ‘Mijn vereniging’ in Weekblad De Schakel: in 2022 zijn vrijwilligers van verenigingen geïnterviewd door Weekblad De Schakel. In de rubriek ‘Mijn vereniging’ hebben meer dan 10 verenigingen een inkijkje gegeven in wat er speelt. 

Vanuit het Akkoord van Albrandswaard zijn in 2022 ook initiatieven ontplooid. Zo kregen verenigingen en organisaties tijdens Koningsdag en “Kerstival” de mogelijkheid om zichzelf te presenteren en is  het programma Val je Fit opgezet. 

Voor een nader gedetailleerd overzicht verwijzen wij u naar bijlage 6, “Afgeronde speerpunten”.

Deze speerpunten zijn terug te vinden bij de “begroting online” via de website van de gemeente Albrandswaard.