4 - Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten
Exploitatie Primaire begroting 2022 Begroting na wijziging 2022 Werkelijk 2022 Verschil (voordeel is + nadeel is -)
Lasten
1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur 4.839.800 5.455.000 6.023.923 -568.923
2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie 3.152.900 7.438.400 7.853.469 -415.069
3 Buitenruimte 15.895.100 18.033.100 17.499.874 533.226
4 Financiën 1.249.200 739.300 47.171 692.129
5 Educatie 2.465.500 3.239.000 2.930.663 308.337
6 Sport 1.652.300 1.901.800 1.986.080 -84.280
7 Sociaal Domein 20.751.400 25.583.300 23.239.922 2.343.378
9 Overige Baten en Lasten
9.1-Algemene dekkingsmiddelen 318.100 396.100 324.029 72.071
9.2-Overhead 7.248.400 8.624.000 8.677.481 -53.481
9.3-Vennootschapbelasting 23.700 23.700 -37.181 60.881
9.4-Onvoorzien 75.000 75.000 0 75.000
Totaal 9 Overige Baten en Lasten 7.665.200 9.118.800 8.964.329 154.471
Totaal Lasten 57.671.400 71.508.700 68.545.430 2.963.270
Baten
1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur -605.000 -601.800 -1.468.245 866.445
2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie -2.266.300 -5.856.600 -3.756.592 -2.100.008
3 Buitenruimte -8.539.300 -8.789.500 -8.858.373 68.873
4 Financiën 0 -321.000 -368.939 47.939
5 Educatie -170.200 -549.900 -359.832 -190.068
6 Sport -433.100 -481.800 -670.761 188.961
7 Sociaal Domein -5.397.800 -8.789.400 -8.053.956 -735.444
9 Overige Baten en Lasten
9.1-Algemene dekkingsmiddelen -40.034.100 -43.931.900 -45.315.579 1.383.679
9.2-Overhead -27.500 -23.300 -58.643 35.343
Totaal 9 Overige Baten en Lasten -40.061.600 -43.955.200 -45.374.221 1.419.021
Totaal Baten -57.473.300 -69.345.200 -68.910.920 -434.280
Saldo van baten en lasten 198.100 2.163.500 -365.490 2.528.990
Onttrekkingen
1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur -55.200 -403.200 -285.041 -118.159
2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie -18.300 -896.900 -7.321.643 6.424.743
3 Buitenruimte -75.200 -707.300 -557.654 -149.646
4 Financiën -511.500 -576.200 -511.500 -64.700
5 Educatie -16.700 -60.400 -16.700 -43.700
6 Sport 0 0 -14.800 14.800
7 Sociaal Domein -218.100 -529.400 -332.600 -196.800
Totaal Onttrekkingen -895.000 -3.173.400 -9.039.938 5.866.538
Stortingen
1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur 25.000 25.000 27.500 -2.500
2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie 25.000 921.900 4.250.896 -3.328.996
3 Buitenruimte 21.500 21.500 171.500 -150.000
4 Financiën 10.800 10.800 10.800 0
7 Sociaal Domein 44.000 44.000 361.100 -317.100
Totaal Stortingen 126.300 1.023.200 4.821.796 -3.798.596
Mutaties reserves -768.700 -2.150.200 -4.218.142 2.067.942

Verwijzing analyses financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Verwijzing analyses financiële afwijkingen

Voor de analyses van de financiële afwijkingen wordt verwezen naar de diverse programmaverantwoordingen, die onderdeel zijn van de jaarstukken. Zie onderdeel 3. Programmaverantwoording.
Per programma worden hier de afwijkingen >€25.000 geanalyseerd. 

EMU-saldo

Terug naar navigatie - EMU-saldo
Overzicht EMU-saldo (bedragen x €1.000) 2021 2022
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) 628 365
2. Mutatie (im)materiële vaste activa 2.830 -3.346
3. Mutatie voorzieningen -29 -212
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) -370 -2.757
5. Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa - -
Berekend EMU-saldo *) -1.861 6.256
- = tekort en + = overschot
*) 1-2+3-4-5