Programma 4 - Financiën

Inleiding en missie Programma 4

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Dit programma bevat speerpunten over de ontwikkeling van de financiële positie en risico's van de gemeente Albrandswaard. De Planning & Control cyclus is het instrument om zicht te houden op de voortgang van het gevoerde beleid en de financiële gezondheid van de gemeente.

Missie

Terug naar navigatie - Missie

Wij geven niet meer uit dan we ontvangen. Onze structurele lasten zijn in evenwicht met de structurele baten. Op deze wijze kunnen wij de voorzieningen voor onze inwoners duurzaam bekostigen en zijn wij financieel betrouwbaar voor onze maatschappelijke partners. De gemeentelijke belastingen voor inwoners en bedrijven worden zo laag mogelijk gehouden en waar mogelijk gematigd. Daarnaast blijven we verstandig omgaan met de reserve- en schuldenposities van Albrandswaard en trachten we deze in de komende jaren te verbeteren om zo onze toenemende risico's op te kunnen vangen.

4.1 Financiën

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

4.1.3 Risicobeheersing

Terug naar navigatie - 4.1.3 Risicobeheersing

Passende maatregelen om onze risico's te beperken en onze benodigde weerstandscapaciteit te ontlasten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Programma 4 - Financiën Primaire begroting 2022 Begroting na wijziging 2022 Werkelijk 2022 Verschil (voordeel is + nadeel is -)
Lasten
4.1-Financien 1.249.200 739.300 47.171 692.129
Totaal Lasten 1.249.200 739.300 47.171 692.129
Baten
4.1-Financien 0 -321.000 -368.939 47.939
Totaal Baten 0 -321.000 -368.939 47.939
Saldo van baten en lasten 1.249.200 418.300 -321.768 740.068
Onttrekkingen -511.500 -576.200 -511.500 -64.700
Stortingen 10.800 10.800 10.800 0
Mutaties reserves -500.700 -565.400 -500.700 -64.700

Analyse financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Analyse financiële afwijkingen

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten
FCL 692201 Stelposten € 737.800 voordelig
In 2022 is er in totaal voor € 511.400 een beroep gedaan op de stelposten.

Taakveld 0.10 Mutaties reserves
FCL 698004 Mutaties reserves programma 4 € 64.700 nadelig
Het nadelig saldo wordt veroorzaakt omdat er geen uitgaven zijn gedaan aan het opstellen van een visie Rand van Rhoon en een Omgevingsvisie. 

Kerngegevens

Terug naar navigatie - Kerngegevens
Financiële structuur Jaarrekening 2021 Begroting 2022 na wijziging Jaarrekening 2022
Omvang totale begroting/exploitatieomzet 78.856.600 72.518.600 77.950.858
(Begrotings)resultaat 1.137.356 -13.300 4.583.632
Omvang algemene uitkering incl. stelpost Jeugd 32.491.472 36.448.000 37.807.893
Algemene reserve 13.495.785 11.494.600 11.107.725
Beklemde reserves en bestemmingsreserve 19.903.203 17.359.300 19.210.478
Weerstandscapaciteit 17.241.558 15.281.700 14.197.245
Voorzieningen 9.308.384 8.844.500 9.095.528