Paragraaf 3 - Onderhoud kapitaalgoederen

De gemeente beheert een grote hoeveelheid aan kapitaalgoederen waarvoor zij verantwoordelijk is. Alleen al de kapitaalgoederen verhardingen, riolering, civiele kunstwerken, groen, speelgelegenheden, openbare verlichting en watergangen vertegenwoordigen tezamen in 2022 een vervangingswaarde van ruim € 200 miljoen. Het is van belang om zorgvuldig met dit kapitaal om te gaan. De gemeente is hier verantwoordelijk voor en draagt er zorg voor dat de kapitaalgoederen op een juiste manier beheert en onderhouden worden. Hiermee wordt kapitaalvernietiging voorkomen en dragen we zorg voor de instandhouding van ons kapitaal. Daarbij wordt rekening gehouden met alle activiteiten die in deze zelfde openbare ruimte plaatsvinden, zoals wonen, werken en recreëren. In de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen wordt aangegeven wat de kaders zijn waarbinnen het onderhoud van deze goederen plaatsvindt.  

Aanwezige kapitaalgoederen

Terug naar navigatie - Aanwezige kapitaalgoederen

De gemeente Albrandswaard beheert binnen de openbare ruimte de volgende kapitaalgoederen:

•    Verhardingen zoals wegen, straten, paden en pleinen binnen de bebouwde kom;
•    Straatmeubilair;
•    Openbare verlichting;
•    Verkeer- en straatnaamborden;
•    Gemeentelijke riolering;
•    Waterbodems, beschoeiingen,
•    Civiele kunstwerken;
•    Openbaar groen;
•    Speelvoorzieningen;
•    Gemeentelijke gebouwen.

Om de kapitaalgoederen die zich in de buitenruimte bevinden goed te kunnen beheren, is in juni 2020 het herziende Beheerplan openbare ruimte 2020 - 2024 door de BAR-organisatie vastgesteld. Het beheerplan geeft duidelijkheid over de kosten die gemaakt moeten worden om de openbare ruimte te onderhouden binnen de wettelijke kaders en de met de gemeenteraad afgesproken beleidskaders. Uitgangspunt daarbij is dat de planningen voor vervanging en groot onderhoud zijn gebaseerd op resultaatgericht beheer. Dit houdt in dat wordt onderhouden of vervangen wat daadwerkelijk nodig is, in plaats van onderhouden of vervangen op basis van technische levensduur. 


Voor de gemeentelijke riolering vormt vanaf 2022 het Programma Stedelijk Waterbeheer 2021-2025, vastgesteld in december 2020, de basis voor het onderhoud en de vervangingen waarbij duurzaamheid en klimaatadaptatie een belangrijke rol spelen. Binnen dit plan staat beschreven op welke locatie welk onderhoud of vervanging noodzakelijk is. Dit vormt ook de basis voor het bepalen van de rioolheffing voor de komende jaren.  
Voor het onderhoud en beheer van de gemeentelijke gebouwen is in 2016 voor alle gebouwen een meerjarenonderhoudsplan vastgesteld. Deze plannen vormen de basis voor een goed gebouwenbeheer.

Zorg voor de openbare ruimte

Terug naar navigatie - Zorg voor de openbare ruimte

Binnen het vastgestelde beheerplan waren voor 2021 de beeldnormeringen van de CROW en de landelijke Standaard 2018 het uitgangspunt. Het beheerplan omvat differentiatie op basis van gebiedsindeling en selectief verhogen en verlagen van de kwaliteitsniveaus. Hierbij is kwaliteitsniveau B het uitgangspunt. De afgesproken kwaliteit wordt structureel bewaakt door de implementatie van een professioneel monitoringsplan.

In onze beheerplannen zijn projecten en onderhoudsmaatregelen opgenomen om het gewenste kwaliteitsbeeld te realiseren en te behouden. Wel zijn we in 2021 afgestapt van het beeldgericht beheer voor het onderhoud van de groene buitenruimte en terug gegaan naar frequentie gericht beheer.

Bij het totale beheer van de buitenruimte worden de planningen van de verschillende beheerdisciplines zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Dit zodat werkzaamheden waar mogelijk gecombineerd kunnen worden uitgevoerd. Om deze integraliteit te borgen wordt het beheerplan jaarlijks geactualiseerd en binnen de organisatie afgestemd. 

De onderliggende beheerplannen en het integrale beheer heeft als doel:

•    Het zorgen voor een veilige, comfortabele, leefbare en duurzame openbare ruimte voor de bewoners van Albrandswaard;
•    De afgesproken kwaliteit van de openbare ruimte waarborgen door kwaliteitssturing;
•    Het beleid en consequenties hiervan v.w.b. de vastgestelde kwaliteitsniveaus aan alle belanghebbenden communiceren, zodat gekozen beleid en daarmee keuzes in de dagelijkse praktijk duidelijk en uitlegbaar zijn;
•    Voldoen aan wettelijke normen;
•    Budgetbeheersing;
•    Integrale afstemming tussen de verschillende beheeractiviteiten;
•    Termijnplanning voorhanden;
•    Integrale aanpak van de taakvelden om hiermee een efficiëntieslag te behalen.

De beleidskaders waarbinnen het beheer en onderhoud in 2022 uitgevoerd is, is o.a. opgenomen in: de beleidsnota’s Groenbeleidsplan 2009 - 2019, Programma stedelijk waterbeheer 2021-2025, het Gemeentelijke Verkeer-, en Vervoersplan 2012, Beleidsregels oplaadvoorzieningen voor elektrische voertuigen 2016, Speelruimteplan 2010 - 2020, Licht op Albrandswaard, beleidskader openbare verlichting 2016, Beleidsplan ‘Afval en grondstoffen 2019-2023’ en het Baggerplan 2011 – 2020. Dit beleid is vertaald in het genoemde beheerplan en wordt zo ter uitvoering gebracht.

Wegen

Terug naar navigatie - Wegen

De functie van het gemeentelijke wegennet is om het verkeer veilig, vlot en comfortabel te verwerken. Als wegbeheerder heeft de gemeente een zorgplicht om haar wegen te onderhouden en veilig te houden. Deze plicht is af te leiden uit de Wegenwet. Onvoldoende zorg hiervoor leidt tot klachten van gebruikers van de buitenruimte en mogelijk tot schadeclaims. Door het opstellen van het Beheerplan openbare ruimte 2020 – 2024 is de financiering van het onderhoud van het totale wegenbestand voor de komende jaren inzichtelijk en beheersbaar gemaakt. De onderhoudstoestand van de wegen in relatie tot het beschikbare budget is hierbij onderbouwd. 

Na de bomenbuurt is in 2022  het vernieuwde inrichtingsplan voor park Rhoon gerealiseerd. Wandelpaden zijn vernieuwd, het hertenkamp heeft een nieuwe locatie en onderkomen gekregen, het terrein is beter ingericht voor intensiever gebruik en de openbare verlichting is vernieuwd. Naast het park is in combinatie ook de Sportlaan aansluitend aan het park succesvol gerenoveerd en autoluw gemaakt. Dit sluit goed aan bij het verkeersveiliger maken voor schoolgaande kinderen die naar de Julianaschool gaan. Aansluitend hierop wordt in 2023 nog een nieuwe brug- en fietsverbinding gemaakt vanaf de Gaarde naar de Sportlaan. Dit om de veiligheid voor schoolgaand verkeer verder te vergroten.

Kwaliteit
In 2022 beschikte Albrandswaard over ongeveer 116 hectare aan verharding met een vervangingswaarde van circa € 78 miljoen. Binnen deze discipline is kwaliteitsniveau A doorgevoerd in de centra gebieden, niveau B in de woonwijken en niveau C op industrieterreinen. Deze niveaus worden getoetst conform de CROW beeldnormeringen. Uit de laatste weginspecties is gebleken dat de technische staat met name van de asfaltverhardingen sterk achteruit is gegaan. Dit is te verklaren omdat in 2020 besloten is om het regulier onderhoudsbudget in het kader van noodzakelijke bezuinigingen te verlagen. In 2021 heeft dit nog niet direct geleidt tot problemen vanwege de goede staat op dat moment. Echter we nu een jaar verder zijn is degeneratie aangetoond en is sprake van een achterstand in onderhoud.  Met de verminderde onderhoud budgetten is wel geaccepteerd dat kleine schades minder snel gerepareerd worden waarbij altijd getoetst wordt op het veiligheidsaspect. Het effect van het verlaagde budget heeft nu vooral een negatief effect op asfalt verharding. Groot onderhoud op asfalt verharding is uitgesteld, de reparaties bestonden hooguit uit klein onderhoud.  Op korte termijn is extra onderhoud noodzakelijk en zullen de budgetten verhoogd moeten worden om kapitaalvernietiging op termijn tegen te gaan.

Straatreiniging

Terug naar navigatie - Straatreiniging

Binnen de grootschalige onderhoudsbestekken van de buitenruimte is in 2022 na een vernieuwde aanbesteding afgestapt van het beeldgericht beheer conform de CROW beeldkwaliteitsnormen. De normen zijn nog steeds het uitgangspunt maar er heeft een verschuiving plaats gevonden van beeldbeheer naar onderhoud op frequentie. Binnen het onderdeel ‘schoon houden van de openbare ruimte’ valt ook de onkruidbestrijding op verhardingen. Binnen Albrandswaard worden hiervoor geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt.

Kwaliteit
Een schone leefomgeving heeft in onze gemeente een hoge prioriteit. De gestelde afspraken met de raad zijn hierbij leidend geweest en buiten ook gemonitord. In de dorpscentra (winkelgebieden) is kwaliteitsniveau A als norm gehanteerd en voor het overige deel van de openbare ruimte kwaliteitsniveau B. Via het onderhoudsbestek 2022 en verder dient dit kwaliteitsniveau als basis bij het bepalen van de frequenties die nodig is om de buitenruimte schoon te houden. 

Openbare verlichting

Terug naar navigatie - Openbare verlichting

Openbare verlichting speelt een belangrijke rol in de openbare ruimte. Als gemeente dragen we zorg voor een goed functionerende openbare verlichting waarmee de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid wordt gediend. Bij de toepassing of vervanging van openbare verlichting hanteren we de volgende uitgangspunten:

•    De gemeente zorgt voor verlichting op maat daar waar het volgens de Nederlandse Praktijk Richtlijn NPR 13201 +A1:2018 nl noodzakelijk is of vanuit sociale veiligheid wenselijk is;
•    De openbare verlichting is energiezuinig en afgestemd op de behoefte;
•    Vervanging van masten/armaturen wordt waar mogelijk gecombineerd met geplande reconstructies en uitgevoerd in LED verlichting;
•    Om de elektrotechnische veiligheid van de installaties te verbeteren voorzien we niet geaarde lichtmasten van dubbel geïsoleerde aansluitkastjes of we zorgen alsnog voor aarding;
•    In het buitengebied en bij randen van natuurgebieden hanteren wij het uitgangspunt: ‘er wordt niet verlicht, tenzij’.

De focus ligt op het vervangen van openbare verlichting waarvan de levensduur is verlopen. Waar mogelijk wordt hierbij overgestapt op LED verlichting. In 2022 zijn ongeveer 150 armaturen vervangen waarvan het grootste gedeelte op verschillende locaties in Portland. Voor nog eens 175 armaturen is in 2022 opdracht gegeven deze te vervangen maar hierbij is door leveringsproblemen vertraging in gekomen. Naar verwachting worden in deze in het 1ste en 2de kwartaal alsnog vervangen. 

Kwaliteit
In 2022 beschikte Albrandswaard over een areaal van ruim 5.800 lichtmasten en 6.000 armaturen met een vervangingswaarde van circa € 5.7 miljoen. De gehele openbare verlichtingsinstallatie voor het preventieve en correctieve onderhoud is uitbesteed aan een daartoe gespecialiseerd bedrijf. Storingen die gerelateerd zijn aan de ondergrondse infrastructuur zijn voor verantwoordelijkheid van Stedin. 

De verlichtingskwaliteit zelf is niet via wettelijke of bindende bepalingen geregeld. De Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) heeft wel richtlijnen opgesteld. De gemeente Albrandswaard volgt hierbij een tweesporen beleid ten aanzien van de te hanteren verlichtingsniveaus:

De openbare verlichting ten behoeve van nieuwe infrastructuur bij reconstructies binnen de bebouwde kom dient te voldoen aan de Nederlandse Praktijk Richtlijn NPR 13201 +A1:2018 nl;
In het buitengebied en bij randen van natuurgebieden hanteren wij het uitgangspunt: ‘er wordt niet verlicht, tenzij’.

Verkeer

Terug naar navigatie - Verkeer

De focus heeft gelegen op het verkeersveiliger maken van schoolomgevingen, 30km zones en langzaamaan verbindingen. Ook in 2022 is in afstemming met de scholen geprobeerd de omgeving veiliger te maken, door te kijken naar educatie/gedragsverandering in combinatie met fysieke aanpassingen buiten. 

In 2022 is gestart met het opstellen van een nieuwe mobiliteitsvisie. Dit plan dient handvatten te bieden hoe we als gemeente met alle toekomstige verkeersontwikkelingen, mobiliteitsvraag en nieuwbouw in de gemeente omgaan. Dit zal worden vertaald in een uitvoeringsplan voor 5 jaar waarmee we gericht eventuele problemen kunnen aanpakken en de verkeersveiligheid verder kunnen verbeteren.    

Kwaliteit
Voor de verkeersinrichting van wegen worden de richtlijnen van het CROW  en de SWOV gebruikt. In een enkel geval wordt van de richtlijnen afgeweken, omdat de situatie daarom vraagt. Voor verkeersmiddelen hanteren we het beheerplan voor verkeer- en straatnaamborden als uitgangspunt. Bij verkeersmiddelen (verkeers- en straatnaamborden en verkeersobjecten) heeft het begrip kwaliteit betrekking op:

  •  Veiligheid: het juiste bord op de juiste plaats;
  • Zichtbaarheid: technische normen voor reflectie. 

Riolering

Terug naar navigatie - Riolering

Riolering wordt vaak als vanzelfsprekend ervaren. Toch is de aanleg van riolering één van de belangrijkste ontwikkelingen geweest bij de verbetering van de volksgezondheid. Riolering neemt om deze reden een aparte positie in binnen het gemeentelijk takenveld. Vanwege de gemeentelijke zorgplicht wordt er ook een aparte (riool)heffing geïnd en is er een wettelijke verplichting om in het bezit te zijn van een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Deze zorgplicht heeft betrekking op inzameling en transport van afvalwater, hemelwater en grondwater. In het kader van de ontwikkeling van de nieuwe Omgevingswet is het GRP omgevormd naar het Programma Stedelijk Water (PSW) 2021 – 2025 waarbij duurzaamheid en klimaatadaptie nu ook een belangrijke rol spelen. Dit plan is vastgesteld in 2020. De gemeentelijke taken op het gebied van de riolering zijn gebaseerd op de Wet milieubeheer. Bij de uitvoering van deze wettelijke verplichting is gemeentelijke beleidsruimte aanwezig. Voldaan moet worden aan de richtlijnen van de waterkwaliteitsbeheerder: het waterschap Hollandse Delta. Onvoldoende zorg voor het gangbaar houden van het rioolstelsel kan leiden tot slechte afvoer van hemel- en afvalwater, overlast van water op straat en schadeclaims. Het PSW geeft een actueel beeld van de benodigde onderhoudsbehoefte voor de riolering voor de komende 5 jaar en voor de lange termijn. 

In 2022 is een aantal projecten voorbereid en aanbesteed. Dit betrof rioolvervanging Akkerstraat, Sering, Jasmijn en een gedeelte van de Gaarde en Graaf Bentincklaan. Daarnaast is een plan opgesteld om een gedeelte van de riolering te renoveren. In de Havendam is een deel van de riolering vervangen en een deel gerenoveerd om de afvoer via de nieuwe riolering in het Spui mogelijk te maken. 

In het afgelopen jaar is de renovatie van gemaal Kerkstraat afgerond, zijn diverse rioolpompen vervangen en diverse deelrenovaties uitgevoerd. Tevens is een nieuw onderhoudsmanagement systeem geïmplementeerd. Hierdoor ontstaat meer inzicht in de status van de pompinstallaties en kan het onderhoud doelmatiger uitgevoerd worden.

De afspraken met het waterschap over het transport en zuiveren van afvalwater zijn geactualiseerd. In december is daartoe het afvalwaterakkoord door beide partijen ondertekend.

Groen en bomen

Terug naar navigatie - Groen en bomen

De bomen, beplanting en het gras in een gemeente zijn de aankleding van de openbare buitenruimte en belangrijk voor de beleving van onze buitenruimte. Als gemeente hanteren we het motto  'Albrandswaard': Dorpen tussen groen en stad,  we zijn de groene long in een verder verstedelijkte omgeving. Het ontwikkelen, opbouwen en onderhouden van het openbaar groen is daarom een belangrijk gegeven. De uitgangspunten van groen zijn vastgelegd in het groenbeleidsplan.

Strategisch boombeheer
Sinds 2016 wordt er stevig ingezet op een consequent boombeheer gericht op een optimale begeleiding en ontwikkeling van bomen en het uitvoeren van structurele boomveiligheidscontroles. In 2022 is 1/3 deel van het bomenbestand gecontroleerd conform de geplande cyclus en zijn de noodzakelijke snoeimaatregelen uitgevoerd. In navolging daarop ontstaat inzicht in de bomen die gekapt dienen te worden vanwege veiligheid. Deze worden vervolgens ook in hetzelfde jaar gekapt en waar mogelijk vervangen. Door jaarlijkse herhaling van deze planning wordt er zorg gedragen voor een kwalitatief goed en veilig bomenbestand. Uiteraard word altijd kritisch gekeken naar nieuwe geschikte aanplantlocaties 

Park Rhoon
Als vervolg op de geïnventariseerde wensen van bewoners, opgehaald middels een enquête in 2021, is in 2022 verder invulling gegeven aan het ontwerp voor het park Rhoon. De invulling heeft geresulteerd in een definitief inrichtings- beplantingsplan, waar het evenemententerrein, een speelplek, honden uitrenveld en nieuwe bomen en beplanting in zijn opgenomen. Uiteraard zijn de nieuwe elementen en objecten in het park ingepast bij de al aanwezige en waardevolle elementen en objecten zoals de 'Anne Frank boom', het hertenkamp en (toekomstige) beeldbepalende bomen. Ook de entrees van het park zijn meegenomen in de planvorming, waardoor het park vanuit elke entree een kleurrijk, uitnodigend en veilig karakter uitstraalt. In het eerste kwartaal van 2023 zal de uitvoering van het inrichtings- en beplantingsplan gaan plaatsvinden. 

Groenrenovaties
Het park Rhoon is natuurlijk niet het enige groenproject waar we ons als gemeente in 2022 mee bezig hebben gehouden. Op vele plekken binnen de gemeentegrenzen van Albrandswaard is op kleine en grote schaal weer groen opgeknapt of is extra groen gerealiseerd om de kwaliteit van het groen in onze dorpen te verhogen. Hieronder volgen een aantal locaties waar het groen een impuls heeft gekregen:

Portugaal: Kerkstraat, Albrandswaardsedijk, Klaverruiter, Muiderslot, Sleedoorn, Park Portugaal, begraafplaats Portugaal en Achterweg.
Rhoon: Korhoenlaan, Viaductweg, Stationstraat, Ghijseland, Buytenland van Rhoon en Berenwei.
Portland: Bouwlust, Kwartslaan (fase 1), Platina, Saffierhoven, Parelsnoer en Vogelkers.

Benieuwd wat er precies aan kwaliteitsimpuls heeft plaatsgevonden op de bovenstaande locaties? Neem voor inhoudelijke toelichting contact op met de groenbeheerder.

Beheer
Het beheer van ons groen in 2022 heeft plaatsgevonden volgens de onderhoudsrondes van de integrale onderhoudsbestekken, waarin het aantal rondes, de periode van uitvoering per beheergroep is vastgelegd.  Gazon wordt bijvoorbeeld 22 keer per jaar gemaaid en beplantingsvakken worden 10 keer per jaar onkruidvrij gemaakt. Het groen op de zogenoemde hotspots, zoals dorpscentra en het terrein van het gemeentehuis,  valt buiten de integrale onderhoudsbestekken aangezien daar een hoger kwaliteitsniveau voor is bepaald, kwaliteitsniveau A. Op de hotspots is de intensiteit en de frequentie van onderhoud hoger als in de woonwijken en industrieterreinen en wordt daarom bijgehouden door ons eigen wijkteam. Het kwaliteitsniveau in de wijken en op de industrieterreinen is bepaald op kwaliteitsniveau B. De kwaliteitsniveaus van ons groen zijn ontwikkeld door de CROW.  De frequenties voor het onderhoud  zijn zodanig bepaald dat het afgesproken kwaliteitsniveau buiten wordt behaald. Omdat er volgens vaste frequenties en om vaste aantal weken onderhoud gepleegd wordt, is de communicatie naar bewoners makkelijk. Via visuele controles buiten en tussentijdse oplevermomenten van wijken waar het onderhoud is uitgevoerd zien we erop toe dat deze kwaliteit wordt behaald. Waar nodig wordt vervolgens bijgestuurd of extra onderhoud gepleegd om het buiten schoon, heel en veilig te houden. 

Waterwegen en baggeren

Terug naar navigatie - Waterwegen en baggeren

De gemeente en het waterschap zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van het oppervlaktewater en voor het op diepte houden van de sloten en waterwegen in de gemeente. Het onderhoud bestaat uit het verwijderen van waterplanten en riet (dagelijks onderhoud) en baggeren (planmatig onderhoud). Bij slecht beheer en onderhoud kunnen beide ervoor zorgen dat er een slechte doorstroming en afwatering ontstaat.

Van deze werkzaamheden is baggeren het meest ingrijpend. In alle wateren in ons gebied ligt op de bodem een laag bagger: een mengeling van plantenresten en bezonken slib. De aangroei van bagger is een natuurlijk proces. Gemiddeld groeit bagger met ongeveer een centimeter per jaar. Om te voorkomen dat onze wateren steeds minder diep worden, moeten we de bagger eens in de zoveel tijd weghalen. Met het baggeren komen de sloten en waterwegen weer op de oorspronkelijke diepte. Problemen met de waterhuishouding, waterkwaliteit en te ondiep water worden daarmee opgelost.

In 2022 is baggeronderhoud uitgevoerd in Poortugaal-Zuid en in de Polder Kijvelanden te Poortugaal en in Rhoon in en rond de Stationsstraat en Dorpsdijk.

Daarnaast worden er binnen onze gemeente beschoeiingen onderhouden. Op basis van technische levensduur en visuele inspecties wordt beoordeeld waar beschoeiing aan vervanging toe is. Waar mogelijk wordt daarbij bekeken of beschoeiing vervangen kan worden door natuurvriendelijke oevers. Indien dit niet mogelijk blijkt zal nieuwe beschoeiing terug geplaatst worden.   

In 2022 is ook de beschoeiing in de watergangen waar is gebaggerd hersteld (met uitzondering van de polder Kijvelanden, daar staat geen beschoeiing).

Koedood
De Koedood is de grootste aaneengesloten waterplas in onze gemeente en neemt daardoor een bijzondere positie in qua waterbeheer. In 2017 is er een overeenkomst getekend met het Waterschap Hollandse Delta over het onderhoud van de Koedood bij Portland. Per 1 januari 2018 is daarmee het baggeronderhoud door het waterschap afgekocht en ligt het volledig beheer bij de gemeente. Om het waterbeheer van de Koedood alsmede het groenbeheer van de Noordrand goed vorm te geven en aan te laten sluiten bij de wensen van de bewoners, is in 2018 samen met een groep bewoners uitgangspunten voor beheer opgesteld. Er is vervolgens gekozen voor een Europese aanbestedingsprocedure volgens de ‘mededingingsprocedure met onderhandeling’, deze is in 2020 afgerond. De gekozen aannemer is de firma GKB uit Barendrecht geworden op basis van kennis van zaken, creatieve en innovatie oplossingsrichtingen en de volle motivatie om de komende 10 jaar aan de slag te gaan in dit gebied. Het beschikbare budget staat vast in deze aanbesteding. Binnen het contract is vastgelegd dat de onderhoudsaannemer samen met bewoners, gemeente en overige belangrijke stakeholders in overleg treedt over de inrichting, wensen en het onderhoud van het gebied. Dit is vormgegeven is een werkgroep die een aantal keer jaar bij elkaar komt. Hiermee moet een recreatief aantrekkelijk gebied ontstaan.

In 2022 is het onderhoud van de Koedoodseplas, Koedoodzone en Noordrand uitgevoerd volgens het AUV-GC contract. 

Civiele kunstwerken

Terug naar navigatie - Civiele kunstwerken

De civiele kunstwerken in Albrandswaard bestaan uit bruggen, trappen, geluidsschermen, vlonders en visplaatsen. Bruggen vormen hiervan het grootste aandeel. Voor het beheren en onderhouden van de bruggen is in 2016 het beheerplan geupdate. Ten aanzien van de gemiddelde onderhoudskosten en de levensduur van bruggen zijn geen landelijke normen vastgesteld. Reden hiervoor is dat dit per brug sterk afhankelijk is van de ligging, omgevingsaspecten en de toegepaste constructie.

Met de huidige objectgegevens, uitgevoerde technische inspecties en de onderstaande uitgangspunten is het beheerplan tot stand gekomen. Dit geeft inzicht in de onderhoudsaanpak. Het beheerplan openbare ruimte 2020-2024 met daarin opgenomen het meerjarig vervangingsplan geeft daarnaast inzicht in de vervangingen die moeten plaatsvinden. Voor vervanging werkelijk plaatsvindt, wordt altijd eerst nog grondig gecontroleerd of dit ook werkelijk aan de orde is of dat uitstel en onderhoud mogelijk is in plaats van vervanging.

Kwaliteit
In 2022 beschikte Albrandswaard over circa 100 civiele kunstwerken met een vervangingswaarde van circa € 7,7 miljoen. Bij het opstellen van het beheerplan en het daarin opgenomen vervangingsplan zijn de hierna genoemde aspecten afgewogen:

• Veiligheid;
• Levensduur verlengend;
• Schoonhouden.

Vanwege noodzakelijk bezuinigingen in 2022 is ook op het onderhoudsbudget voor civiele kunstwerken bezuinigd. Dit was mogelijk vanwege de goede staat van de bruggen en omdat bij het onderhoud esthetiek ook een belangrijke rol speelde. Dit laatste is losgelaten waarbij er nu meer pleksgewijs onderhoud plaatst vindt. Bruggen worden hierdoor niet minder veilig maar mogelijk wel minder fraai om te zien door o.a. afbladderen en verwering van verf,  alg en mos aangroei, graffiti, etc.  

Onderhoud, vervangingsplan en maatregelen waren gebaseerd op  een grote inspectie van de kunstwerken in 2018 . In 2023 zal er opnieuw een grondige inspectie worden uitgevoerd en de beheer en onderhoudsplanningen hiervoor worden aangepast.

Spelen

Terug naar navigatie - Spelen

De gemeente heeft de wettelijke verplichting het Attractiebesluit uit te voeren en moet kunnen aantonen dat alles in het werk is gesteld de toestellen veilig te plaatsen en in stand te houden. De wettelijke verplichting voor de veiligheid van speeltoestellen is geregeld in het ‘Besluit Veiligheid van Attractie- en Speeltoestellen’. In het Attractiebesluit zijn de wettelijke bepalingen voor aansprakelijkheid en veiligheid vastgelegd. 

Alle speelruimten en speeltoestellen zijn beoordeeld en afgezet tegen de demografische ontwikkelingen binnen de gemeente. Dit is verwoord in het Speelruimteplan 2010 - 2020. In 2017 heeft een evaluatie plaatsgevonden van het speelruimteplan. Hiermee is nieuw inzicht ontstaan in de locaties waar geïnvesteerd en waar vervangen moet worden en welke speellocaties mogelijk opgeheven kunnen worden. Hiermee voorkomen we dat investeringen op de verkeerde plek gedaan worden. In 2022 zijn conform het beheerplan openbare ruimte meerdere speellocaties in de gemeente aangepakt. Het gaat hierbij om de locaties: Binnenhof, Molenweg, Albrandswaardseweg, Jonkerhof, Meeting, Weissenburglaan en de Nachtwaker

In 2022 beschikte Albrandswaard over 129 speelplekken met een vervangingswaarde van circa € 2.3 miljoen. Conform het eerder genoemde Attractiebesluit controleren we de speeltoestellen vier keer per jaar en geconstateerde afwijkingen en mankementen worden zo snel mogelijk verholpen. De inspectieresultaten, reparaties en aanpassingen worden vastgelegd in een logboek. Tijdens het dagelijks onderhoud door de buitendienst wordt er op gelet dat alles schoon, heel en veilig is.

Gebouwen

Terug naar navigatie - Gebouwen

In 2022 is voor alle gemeentelijke gebouwen een nieuwe meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld. Op basis van deze MJOP’s is een financiële doorrekening gemaakt met de te verwachten onderhoudskosten en hoe deze worden gedekt t/m 2036.
Kwaliteit
Ten aanzien van de kwaliteitsnorm voor gemeentelijke gebouwen worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
•    De gemeentelijke gebouwen bevinden zich op onderhoudsniveau 3.  
•    Het op planmatige wijze uitvoeren van het regulier onderhoud met materialen van gelijkwaardige kwaliteit.

Budgetten en kredieten onderhoud/vervanging kapitaalgoederen

Terug naar navigatie - Budgetten en kredieten onderhoud/vervanging kapitaalgoederen
Omschrijving Begroting na wijziging excl. kapitaallasten Realisatie excl. kapitaallasten
Budgetten
Wegen 757.800 863.661
Riolering 1.287.900 1.326.204
Verkeersmiddelen 320.600 179.211
Groen, waterwegen en baggeren 2.009.600 2.182.501
Civiele kunstwerken 76.800 66.165
Spelen 46.200 69.197
Straatreiniging 314.100 334.537
Straatmeubilair 67.500 70.506
Openbare verlichting 364.600 330.424
5.245.100 5.422.406
Investeringen
Wegen 2.168.900 415.045
Riolering 1.154.000 355.808
Bruggen 88.400 42.858
Beschoeiingen 176.400 93.062
Speelvoorzieningen 173.600 150.603
Openbare verlichting 148.700 131.662
3.910.000 1.189.038

Relevante reserves

Terug naar navigatie - Relevante reserves
Naam Reserve Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per
1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024 1-1-2025 1-1-2026 1-1-2027
Reserve Baggeren 447.986 392.086 336.186 280.286 224.386 168.486
Reserve Grootonderhoud gebouwen 850.871 950.171 1.066.471 1.182.771 1.299.071 1.415.371
1.298.857 1.342.257 1.402.657 1.463.057 1.523.457 1.583.857

Kerngegevens

Terug naar navigatie - Kerngegevens
Omschrijving Aantal Toelichting
Groen
Bomen 13.256 stuks
Natuurlijke beplanting 166.304 m2 bosplantsoen, etc.
Cultuurlijke beplanting 115.852 m2 heesters, rozen, etc.
Haag 21.737 m2
Gras 1.093.980 m2
Openbare verlichting
Lichtmasten 6.129 stuks
Armaturen 5.954 stuks
Lichtbronnen 5.956 stuks
Speelvoorzieningen
Speel- en sporttoestellen 521 stuks verspreid over 119 speelplekken en 9 schoolpleinen
Kunstmatige valondergronden 3.596 m2 waaronder kunstgras, rubber tegels, ecoscape, zand, boomschors en gietvloer
Waterhuishouding
Watergang 461.031 m2
Oeverbeschoeiing 24.168 m
Natuurlijke oevers 38.862 m
Verhardingen
Asfalt 285.670 m2
Bestrating 894.689 m2
Overige verhardingen 14.262 m2
Goot 1.482 m2
Verkeer
Markeringen 2.914 m2
Verkeersborden 2.320 stuks
Verkeersteken 1.680 stuks
Civiele kunstwerken
Fiets- en voetbruggen 70 stuks
Overige kunstwerken 69 stuks trappen, vlonders, visplaatsen
Verkeersbruggen 8 stuks
Riolering
Vrijverval riolering 143 km
Drukriool 77 km
Gemalen 39 stuks
Minigemalen 224 stuks
Bergbezinkvoorzieningen 9 stuks
Kolken 11.800 stuks
Rioolput 3.642 stuks