Bijlage 3 - Staat van kredieten

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

1. Cameratoezicht bij metrostations
In 2022 is de aanbesteding voor de cameratoezicht rondom de metrostations afgerond. De voorbereidingen van het project worden in 2023 voortgezet en de verwachting is dat deze dit jaar ook worden uitgevoerd. Om deze reden moet het bedrag doorgevoerd worden naar 2023.                                     
2. Aanleg parkeerterrein locatie Sonneheerdt
Deze investering is bedoeld als bijdrage aan de ontwikkeling van het marktinitiatief Sonneheerdt waarin een openbaar parkeerterrein wordt heringericht door de ontwikkelaar voor het realiseren van extra parkeerplaatsen en woonomgevingskwaliteit. Een deel van die kosten worden gedekt door subsidiebijdrage van de provincie waarvan de eerste tranche is ontvangen.  Het project ligt echter tijdelijk stil vanwege gestegen bouwkosten. Het project is overgedragen aan een nieuwe ontwikkelaar (Blokland). Het is nu wachten op een signaal dat we een doorstart kunnen maken. Het voorschot van de Provincie zal grotendeels verantwoord worden in het jaar waarin ook de doorstart zal plaatsvinden. Het budget voor de uitgaven en inkomsten was al geraamd in 2023.                                                               

3. Reconstructie de Gaarde, Jasmijn en Sering
De voorbereiding is opgestart. Door twijfel over enkele kabels en leidingen zijn er extra proefsleuven gegraven.
De twijfel bleek terecht. Hierdoor moeten kabels en leidingen verlegd worden. Het verleggen is in gang gezet. De uitvoering schuift hierdoor naar 2023.                                                                    

4. Renovatie park Rhoon en Sportlaan
Restantkrediet is nodig voor afrondende  en herstelwerkzaamheden. Restantkrediet moet daarom doorschuiven naar 2023.  

5. Fietsverbinding Park Rhoon
Subsidie is veilig gesteld. Voor de start van de werkzaamheden is bij MRDH uitstel aangevraagd tot 1 februari 2023. De werkzaamheden  voor aanleg fietsverbinding zijn 31 januari opgestart.  De uitvoering loopt tot en met het tweede kwartaal van 2023.                                                    

6. 005 ARM Portlandse Baan
Door onverwachte omstandigheden heeft het werk vertraging opgelopen. Er dienen extra materialen besteld en geleverd te worden. Verwachting is dat alle werkzaamheden in het eerste kwartaal 2023 afgerond kunnen worden.                        

7. Reconstructies wegen

Dit betreft voorbereidingskrediet voor het starten van nieuwe reconstructieprojecten. In 2022 zijn er minder nieuwe projecten aangevangen vanwege vertraging in de uitvoering van de reeds lopende projecten.  Hierdoor was er geen personele capaciteit om dit op te pakken. Verwachting is dat dit in de loop van 2023 wel weer vrij komt. Het budget schuift daarom door naar 2023.                                    

8. Rehabilitatie Akkerstraat

Door scope wijzigingen van het project zijn de werkzaamheden doorgeschoven naar 2023.                                                

9. Bruggen Rhoon/Portugaal 2022
In 2022 is een brug vervangen die aanvankelijk qua lengte langer was ingeschat. Zodoende hebben we fors kosten kunnen besparen. Restantbudget kan zodoende vervallen.                                                    

10. Snelfietsroute F15
Het project is in 2022 afgerond en de subsidie is ontvangen.                

11. Verhogen verkeersveiligheid Albrandswaard

Projecten zijn niet allemaal uitgevoerd vanwege capaciteitsproblemen bij zowel team verkeer als de afdeling projecten.  De projecten worden in 2023/2024 opgepakt.                                                    

12. OVL vervangen armaturen
Er is opdracht gegeven maar de uitvoering is vertraagd als gevolg van  uitgestelde levering van de materialen. Restantkrediet daarom door te schuiven naar 2023.                                                    

13. Beschoeiingen 2022
Het bedrag van de afwijking was grotendeels gereserveerd voor een nieuw aan te leggen watergang in Park Rhoon. Deze watergang kan de komende jaren niet aangelegd worden i.v.m. de plaatsing van noodschoollokalen nabij de gymzaal. Om die reden wordt het bedrag niet gebruikt.                                    
14. Ventilatie diverse scholen
Deze projecten verlopen volgens de planning en worden uiterlijk 1-7-2023 afgerond en verantwoord naar RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).                             

15. Aanschaf onderwijsleerpakketten 1e inrichting
Dit budget is bestemd voor het inrichten van schoollokalen. Daarvoor zijn door de schoolbesturen in 2022 nog geen declaraties ingediend. De verwachting is dat dit in 2023 alsnog zal gebeuren.                                    

16. Renovatie zwembad Albrandswaard 3e fase

De renovatie fase 3 is nu afgerond, het krediet kan derhalve worden afgesloten.                                     

17. Vervangen klimaatinstallaties zwembad    
In de kerstvakantie 2022-2023 zijn de CV-ketels en de koelunits vervangen. Dat heeft dus deels plaatsgevonden in 2023. Voor 2023 worden daarom nog kosten verwacht, vandaar dat het restantkrediet moet worden doorgeschoven.              

18. Voorbereiding verplaatsen sportpark Omloopseweg

Het oorspronkelijke, aangevraagde krediet is bedoeld voor de gemaakte en de te maken kosten van de jaren 2021, 2022 tot medio 2023. Het deel van het krediet dat nu nog resteert, wordt doorgeschoven naar 2023 ten behoeve van de nog te maken kosten tot medio 2023.                                    
19. Speelvoorzieningen 2022    
Er is nog een levering van doelen is onderweg. Door stagnatie bij de leverancier duurt het langer dan gepland. Het  resterende bedrag wordt daarom doorgeschoven naar 2023.                                            

20. Brandmeldinstallatie gemeentelijk archief
Kosten nieuwe brandmeldinstallatie bleken lager dan gecalculeerd. Project is afgerond en het krediet kan daarom worden afgesloten.                                      
21. Aanschaf ondergrondse containers, Ondergrondse containers Papier, Toegangscontrole Papier + GFT + Restafval
Het resterende budget dient te worden doorgeschoven naar het volgende jaar. In 2023 wordt gestart met het uitvoeren van het meerjaren vervangingsplan van de ondergrondse containers. Het afgelopen jaar zijn de prijzen van het staal enorm gestegen, wat effect heeft op de benodigde middelen. Het overschot wordt ingezet voor de uitvoering van het meerjaren vervangingsplan. Periodiek wordt dit geëvalueerd en bijgesteld. In de begroting 2023-2026 zijn al kredieten voor het meerjaren-vervangingsplan geraamd. In de 1e tussenrapportage 2023 zal vermeld worden wat van de restantkredieten 2022 naar welk krediet voor het meerjaren -vervangingsplan overgeheveld zal worden.                                                            
22. Overhoeken (subsidieproject)
Een herijking van de projectopdracht is nodig omdat de financiën/subsidie niet toereikend zijn om het geplande ontwerp uit te voeren. Na een overleg met de bestuurlijke opdrachtgever wordt er gewerkt aan een nieuwe opdracht voor het project, dat vervolgens afgestemd moet worden met de ambtelijke opdrachtgever. Er zit dus een scopewijziging en wijziging van de opdracht aan te komen.                            

23. Blauwe Verbinding Rhoonse Baan

Dit project is afgerond en eventueel te maken kosten worden vanaf heden gedekt uit het jaarlijkse onderhoudsbudget van team Beheer.             

24. Voorbereiding herontwikkeling Schutskooiwijk/Poortugaal West

Het beschikbare budget in 2022 was ontoereikend voor het werk wat in 2022 is verricht. Er wordt voor 2023 een aanvullend voorbereidingskrediet aangevraagd via de 1e tussenrapportage 2023.